Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Hvordan levere avhandlingen og hva skjer etter den er levert

Hvordan levere avhandlingen

Før du kan levere doktorgradsavhandlingen må opplæringsdelen være godkjent. Du kan få opplæringsdelen godkjent ved å sende en forespørsel til phd@helsefak.uit.no.

Du leverer avhandlingen elektronisk i Munin sammen med følgende vedlegg:

 • Bekreftelse på at opplæringsdelen er godkjent. Kopi av brev eller e-post.
 • Bilde av deg selv, eller bilde knyttet til avhandlingen til bruk ved formidling.
 • Avhandlingen i pdf-format. Du skal helst levere avhandlingen som én komplett pdf-fil. Ved behov kan du levere den som flere separate filer. Bruk da meningsfulle filnavn (for eksempel introduksjon.pdf, paper1.pdf, paper2.pdf ect.). Husk at dette videresendes til bedømmelseskomiteen. Bruk derfor så få pdf-filer som mulig og sørg for at filen ikke er for stor for å sendes per e-post (helst under 15 MB). Brukerstøtte Munin: Munin@ub.uit.no, tlf 776 46255/776 44950.
 • Selvstendighetserklæring som beskriver innsatsen din i hvert enkelt delarbeid (artikler, samt kappen) underskrevet av deg og din hovedveileder. Dersom det foreslåes utenlandske medlemmer (som ikke forstår norsk) i bedømmelseskomiteen, må erklæringen skrives på engelsk.
 • Egenerklæringskjema om plagiat.

I tillegg må du fylle inn to sammendrag i Muninskjemaet:

 • Et kort populærvitenskapelig sammendrag. Teksten vil bli brukt i doktorgradsheftet og i kunngjøring av disputasen og i pressemeldingen. Fortell hva avhandlingen handler om, hvilken metode du har brukt, hva du fant ut og hvilken betydning funnene kan få. Unngå faguttrykk, og forsøk å gjøre arbeidet ditt interessant og forståelig for allmennheten. Inntil 1000 tegn inkludert mellomrom, fortrinnsvis på engelsk.
 • Et kort faglig sammendrag. 200-300 ord, valgfritt språk.

Innleveringsbildet i Munin finner du her.

 

Forslag til bedømmelseskomite

Hovedveileder skal sende et forslag til bedømmelseskomite for sin ph.d.-student til Seksjon for forskning, utdanning og formidling gjennom dette nettskjemaet. Logg inn med Feide-bruker. Dette forslaget blir sendt til godkjenning av instituttleder ved studentens institutt og prodekan forskerutdanning. Det er ikke din oppgave som student å finne medlemmer til bedømmelseskomiteen.

Bedømmelseskomiteen skal vurdere habilitet etter forvaltningslovens § 6 og § 8.

NB! Fakultetet oppnevner ikke komiteen før innleveringen i Munin er komplett.

Krav til forslag til bedømmelseskomite

Begrunnelse skal skrives for hvert enkelt medlem i komiteen. Dersom forslaget ikke fyller kravene i forskriftens § 27 må dette begrunnes særskilt. Dersom ingen kvinner er representert i komiteen, må det navngis kvinner som er forespurt. Søknader uten tilstrekkelig begrunnelse returneres. Begrunnelsen må beskrive hvorfor samtlige av de tre foreslåtte medlemmene er faglig kvalifisert for å vurdere avhandlingen.

Komiteen skal setjast saman slik at (§27 ph.d. forskriften):

 • Begge kjønn er representerte
 • Minst ein av medlemmene er tilsett ved universitetet
 • Minst ein av medlemmene ikkje er knytt til universitetet
 • Minst ein av medlemmene ikkje har hovudstilling ved ein norsk institusjon
 • Alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarande kompetanse
 • Minst ein medlem har kompetanse over førstestillingsnivå
 • Fleirtalet i komiteen er eksterne medlemmer
 • Fleirtalet i komiteen er tilsette ved ein doktorgradsgivande institusjon

Hva skjer etter innlevering

Etter at bedømmelseskomiteen er oppnevnt

Fakultetet sender bedømmelseskomiteen en e-post med avhandlingen og relevant informasjon i forbindelse med arbeidet de skal gjøre. Du og din veileder får kopi av denne e-posten.

Dato for disputas

Det er komiteens oppgave å finne dato for disputas. Normalt skal disputasen gjennomføres innen fire måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen. Leder av komite skal alltid rådføre seg med deg og din hovedveileder om foreslått dato passer. Ofte har veileder allerede avtalt en tentativ dato med komiteen før de er oppnevnt.

Du finner informasjon om hvilke auditorier som brukes til disputas og selve disputasdagen på egen nettside.

Errata

Du kan ikke gjøre endringer eller rette skrivefeil i avhandlingen etter at den er levert for vurdering. Skrivefeil og andre feil kan påpekes i et separat dokument, kalt errata ("erratum" dersom det bare er en feil), som legges ved avhandlingen. Dette dokumentet må godkjennes av fakultetet før du kan legge det ved, og du må sende søknaden innen to måneder før disputas. Errataen kan kun inneholde formelle feil, det vil si skrivefeil eller andre feil som ikke er meningsbærende. Du kan ikke inkludere endringer som vil påvirke en teksts mening. Du sender errataen som en komplett liste over feil, med referanse til side- og linjenummer, til Seksjon for forskning, utdanning og formidling. epost: phd@helsefak.uit.no.

Bedømmelsen

Du skal ha mottatt komiteens innstilling innen tre uker før disputas.

Når kan du bestille trykking av avhandlingen

Når du mottar bedømmelseskomiteens innstilling får du også et ISBN-nummer og nærmere informasjon om hvordan du bestiller trykking av avhandlingen. Fakultetet benytter tjenestene fra Andvord Grafisk AS til trykking av ph.d.-avhandlinger. 

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) har egne ISBN-nummerserier. Dersom du er tilknyttet ISM må du kontakte administrasjonen ved instituttet for ISBN-nummer.

Prøveforelesning

Du vil motta tittel for prøveforelesning per e-post 10 arbeidsdager før disputasen.

Ekstern disputas

I enkelte tilfeller kan du avholde disputas utenfor campus. Søknad om å avholde disputas utenfor campus må oppfylle fakultetets retningslinjer og sendes Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Når får du vitnemålet

Det tar noen uker før du får vitnemålet ditt. Dersom du disputerer sent på vårsemesteret kan det ta noe lengre tid.

Har du bostedsadresse i Tromsø vil du få beskjed om å hente vitnemålet ditt på Infotorget på MH Vest bygget. Dersom du ikke bor i Tromsø vil vitnemålet sendes til den postadressen du har oppgitt til universitetet (i StudentWeb). Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til fakultetet ved adresseendring frem til vitnemålet er mottatt.

 
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 19.09.2019 14:58