Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Rangeringsregler ved opptak til mastergradsprogram

Utregning av gjennomsnittskarakter ved opptak til mastergradsprogram gjøres på bakgrunn av Forskrift om eksamen ved UiT Norges arktiske universitet § 37

Hver bokstavkarakter erstattes av et helt tall (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1).

Tallet multipliseres med emnets studiepoeng, og hvert emne som inngår summeres.

For eksempel:

Emne xxx, 10 stp, karakter C (3) = 10x3 =30 poeng

Emne xxx, 10 stp, karakter D (2) = 10x2 = 20 poeng

Emne xxx, 20 stp, karakter C (3) = 20x3 = 60 poeng

Emne xxx, 10 stp, karakter D (2) = 10x2 = 20 poeng

Sum = 130 poeng

Summen divideres med totalt antall studiepoeng som inngår i samlingen av aktuelle emner som inngår i opptakskravet (hele bachelorgraden eller fordypningsemnene i bachelorgraden).

130 poeng/50 stp = 2,6 poeng

Kvotienten regnes ut med én desimal. Gjennomsnittskarakteren blir den bokstavkarakter som utgjør et helt tall, etter at vanlig avrundingsregel er brukt (eks: 2,5 rundes opp til 3, mens 2,4 rundes ned til 2).

Dersom et mastergradsprogram krever gjennomsnittskarakter på C er man altså kvalifisert til dette studiet dersom du har et poengsnitt på minimum 2,5. Unntaket er for mastergradsprogrammer hvor det er spesifisert at det kreves et minimumssnitt på C (3,0) for å være kvalifisert.

Emner som er merket Godkjent/Bestått kan ikke tas med i utregningen, da det ikke foreligger en mal for hvordan dette skal beregnes.

Rangering ved karakterlikhet

Rangering av kvalifiserte søkere til mastergradsprogrammer gjøres på bakgrunn av Forskrift for opptak til studier ved UiT § 13

Ved karakterlikhet skal det underrepresenterte kjønn på studiet prioriteres.

I øvrige tilfeller av karakterlikhet skal søkerne rangeres ved loddtrekning.

Karakterlikhet vurderes før avrunding, altså med én desimal.

Eldre utdanning

Når det kommer til poengberegning på eldre utdanninger hvor det ble brukt tall må disse fortsatt vurderes skjønnsmessig av ansvarlig fakultet. Årsaken til dette er at disse tallskalaene ble brukt ulikt i de ulike fagområdene, og det er derfor ikke mulig å fastsette en felles omregningstabell.
Ansvarlig for siden: May-Liss Hestnes Mæhlum
Sist oppdatert: 05.03.2019 15:53

Kontaktinformasjon opptak:

opptak@uit.no