Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317) 30 stp

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
ANSVARLIG FAKULTET

Det helsevitenskapelige fakultet.
Søknadsfrist: 1. april 2020 

(portal for å søke på studiet kommer i slutten av februar. Du vil finne denne lenken på denne nettsiden når det er klart)

STUDIESTED

Nasjonale samlinger og regionale samlinger. 
Regionale samlinger går parallelt, og kan tas i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo (med forbehold om nok antall søkere). Ved mange kvalifiserte søkere til en region , kan søkere bli tilbudt studieplass i annen region.
Formelt opptak er ved UiT - Norges Arktiske Universitet.
Videreutdanningsemne på masternivå.
 

INNHOLD

Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden, og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av kollegabasert veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.

 

HVA LÆRER DU?

KUNNSKAP

 • Ha kunnskap om ulike veiledningsformer.
 • Ha oversikt over ulike profesjonelle beskyttelses- og resiliensstrategier i møte med belastende arbeidsoppgaver.

FERDIGHETER

 • Kunne analysere konkrete veilednings- og praksisutfordringer på grunnlag av teori og modeller.
 • Kunne analysere ulike barnevernfaglige situasjoner og få fram helhetsperspektiver.
 • Kunne beskrive egen faglig utøvelse i veiledning, samt justere veiledningen underveis ved behov.
 • Kunne bruke ulike veiledningsmodeller, individuelt og i grupper.
 • Kunne anvende rollespill, deltagende observasjon og andre teknikker i veiledning.
 • Kunne bruke ulike evalueringsformer og gi systematisk tilbakemelding i veiledning.

GENERELL KOMPETANSE

 • Ha kompetanse til å vurdere komplekse og etiske utfordringer som kan oppstå i veiledning.
 • Kunne redegjøre for egen veilederkompetanse i praksis, i lys av teoretiske og etiske problemstillinger.

 

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSSPRÅK

Norsk.

 

Økonomisk tilskudd til utdanningen

Arbeidsgiver kan søke om økonomisk tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med ansattes deltagelse i videreutdanningen. Denne ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det kan søkes om opptil 110 000 kr. Arbeidsgivere med søkere fra Troms og Finnmark kan søke om 150 000 kr.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om tilskudd må søkes til Bufdir og er uavhengig av søknad om studieplass. Begge deler må derfor søkes på hvis det ønskes økonomisk støtte. Arbeidsgiver må søke Bufdir om tilskudd før søker får svar på opptak.

For mer informasjon om søknad om tilskudd og frist, se Bufdirs hjemmeside

Rundskriv: Regelverk for tilskudd til barnevernfaglig videreutdanning -Bufdir

 

 

Opptakskrav                                                                                 

Søkere må ha fullført bachelor eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet kan også gis opptak.

Det stilles krav om minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern under videreutdanningen, med mulighet for å drive veiledning som arbeidsoppgave. Bekreftelse på arbeidsforhold fra arbeidsgiver må foreligge.

Det stilles krav om minimum 3 års erfaring fra arbeid i barnevernet.

Søkere med barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad og relevant arbeidserfaring utover 3 år priotiteres.

Søkere som kan dokumentere at de allerede har veilederansvar i organisasjonen prioriteres.

Vi ønsker en geografisk fordeling av studentene, og prioriterer derfor å fylle opp gruppene ved de ulike regionene.

Ved mange søkere som fyller opptakskravene vil vi i tillegg ta i bruk følgende prioriteringer:

 • Ved mange søkere fra samme tjeneste/kommune vil vi begrense opptaket til 2 kandidater.
 • Dersom to kandidater stiller likt prioriteres kandidaten uten lederansvar.

Kvalifiserte søkere rangeres i tråd med forskrift om opptak av studier ved UiT, §13: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347791&dim=179017

Det inngås avtale mellom arbeidsgiver (studentens tjenestested) og RKBU Nord ved UiT Norges arktiske universitet om tilrettelegging og vilkår for deltagelse i videreutdanningen. Det er derfor et opptakskrav at studenten jobber i barnevernet og at arbeidsgiver har lagt til rette for å øve på rollen som kollegaveileder i sin tjeneste. I løpet av den ettårige videreutdanningen blir samspillet mellom arbeidssted og studiested avgjørende. Aksept av studieplass vil medføre at arbeidsgiver kan få innvilget tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med ansatts deltagelse i videreutdanningen. Denne ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

DOKUMENTASJON SOM MÅ lastes opp i søknadsweb:

- Vitnemål bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning laster opp dokumentasjon på det. 

- Dokumentasjon på at du har minimum 3 års erfaring fra arbeid innenfor barnevernet.

- Dokumentasjon fra arbeidsgiver på at du har minimum en 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern under videreutdanningen, med mulighet for å drive veiledning som arbeidsoppgave.

- Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS)

- Eventuell dokumentasjon på barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad (gir prioritet).

- Eventuell dokumentasjon på relevant arbeidserfaring utover 3 år (gir prioritet).

- Eventuell dokumentasjon på veilederansvar i organisasjon (gir prioritet). 

 


Samlinger 2020/2021 (NB. med forbehold om noen endringer før opptaksfrist vår 2020)
UKE Dato Dag Sted
39 21.-23.09.2020 mandag-onsdag Nasjonal samling i Tromsø
45 03.-05.11.2020 tirsdag-torsdag Regional samling
3 19.-21.01.2021 tirsdag-torsdag Regional samling
11 16.-18.03.2021 tirsdag-torsdag Regional samling
19 10.-11.05.2021 mandag-tirsdag Nasjonal samling i Tromsø
19 12.05.2021 Eksamen Tromsø

 

 
Ansvarlig for siden: Ida Grepperud
Sist oppdatert: 24.02.2020 12:50

OPPSTART HØST 2020 (LENKE KOMMER!)KULL OPPSTART HØST 2019

Rev studieplan vår 2020 Barnevernfaglig veiledning

 

Kontaktpersoner:

Studiekoordinator:
Ida Grepperud
Telefon: 77 64 59 48

Studiekonsulent:
Kjærsti Stavnes Magnussen    

Telefon: 77 64 69 83

Felles e-post : bvfv@helsefak.uit.no

 

Erfaring fra tidligere studenter:

- Viktig veiledererfaring 

- Det vi lærer her kan vi ta med rett tilbake til jobb.

- Flere vil lære om veiledning i barnevernet