Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317)

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
ANSVARLIG FAKULTET

Det helsevitenskapelige fakultet.
Søknadsfrist opptak 2019: Kommer
Søknadsweb: Kommer

STUDIESTED

Nasjonale samlinger og regionale samlinger. 

Regionale samlinger går parallelt, og kan tas i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo (med forbehold om nok antall søkere).
Formelt opptak er ved UiT - Norges Arktiske Universitet.

Videreutdanningsemne på masternivå.


 

INNHOLD

Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden, og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av kollegabasert veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.

 

 HVA LÆRER DU?

KUNNSKAP

  • Ha kunnskap om ulike veiledningsformer.
  • Ha oversikt over ulike profesjonelle beskyttelses- og resiliensstrategier i møte med belastende arbeidsoppgaver.

FERDIGHETER

  • Kunne analysere konkrete veilednings- og praksisutfordringer på grunnlag av teori og modeller.
  • Kunne analysere ulike barnevernfaglige situasjoner og få fram helhetsperspektiver.
  • Kunne beskrive egen faglig utøvelse i veiledning, samt justere veiledningen underveis ved behov.
  • Kunne bruke ulike veiledningsmodeller, individuelt og i grupper.
  • Kunne anvende rollespill, deltagende observasjon og andre teknikker i veiledning.
  • Kunne bruke ulike evalueringsformer og gi systematisk tilbakemelding i veiledning.

GENERELL KOMPETANSE

  • Ha kompetanse til å vurdere komplekse og etiske utfordringer som kan oppstå i veiledning.
  • Kunne redegjøre for egen veilederkompetanse i praksis, i lys av teoretiske og etiske problemstillinger.

 

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSSPRÅK

Norsk.

 

Økonomisk tilskudd til utdanningen

Arbeidsgiver kan søke om økonomisk tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med ansattes deltagelse i videreutdanningen. Denne ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det vil komme mer informasjon om dette når søknad for opptak er tilgjengelig.

 

 

       

 

 

KULL OPPSTART HØST 2018 

Kontaktpersoner:

Prosjektkoordinator:

Ida Grepperud

Telefon: 77 64 59 48


Studiekonsulent:

Kjærsti Magnussen   

Telefon: 77 64 69 83

 

Felles e-post : bvfv@helsefak.uit.no

 

 

Erfaring fra tidligere studenter:

- Viktig veiledererfaring 

- Det vi lærer her kan vi ta med rett tilbake til jobb.