Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317) 30 stp

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
ANSVARLIG FAKULTET

Det helsevitenskapelige fakultet.
Søknadsfrist: 01 April 2020 

(portal for å søke på studiet kommer i slutten av februar. Du vil finne denne lenken på denne nettsiden når det er klart)
 

 

 

STUDIESTED

Nasjonale samlinger og regionale samlinger. 
Regionale samlinger går parallelt, og kan tas i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo (med forbehold om nok antall søkere). Ved mange kvalifiserte søkere til en region , kan søkere bli tilbudt studieplass i annen region.
Formelt opptak er ved UiT - Norges Arktiske Universitet.
Videreutdanningsemne på masternivå.
 

INNHOLD

Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden, og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av kollegabasert veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.

 

HVA LÆRER DU?

KUNNSKAP

 • Ha kunnskap om ulike veiledningsformer.
 • Ha oversikt over ulike profesjonelle beskyttelses- og resiliensstrategier i møte med belastende arbeidsoppgaver.

FERDIGHETER

 • Kunne analysere konkrete veilednings- og praksisutfordringer på grunnlag av teori og modeller.
 • Kunne analysere ulike barnevernfaglige situasjoner og få fram helhetsperspektiver.
 • Kunne beskrive egen faglig utøvelse i veiledning, samt justere veiledningen underveis ved behov.
 • Kunne bruke ulike veiledningsmodeller, individuelt og i grupper.
 • Kunne anvende rollespill, deltagende observasjon og andre teknikker i veiledning.
 • Kunne bruke ulike evalueringsformer og gi systematisk tilbakemelding i veiledning.

GENERELL KOMPETANSE

 • Ha kompetanse til å vurdere komplekse og etiske utfordringer som kan oppstå i veiledning.
 • Kunne redegjøre for egen veilederkompetanse i praksis, i lys av teoretiske og etiske problemstillinger.

 

UNDERVISNINGS- OG EKSAMENSSPRÅK

Norsk.

 

Økonomisk tilskudd til utdanningen

Arbeidsgiver kan søke om økonomisk tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med ansattes deltagelse i videreutdanningen. Denne ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det vil komme mer informasjon om dette når søknad for opptak er tilgjengelig.

 

Opptakskrav                                                                                 

Søkere må ha fullført bachelor eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet kan også gis opptak.

Det stilles krav om minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern under videreutdanningen, med mulighet for å drive veiledning som arbeidsoppgave. Bekreftelse på arbeidsforhold fra arbeidsgiver må foreligge.

Det stilles krav om minimum 3 års erfaring fra arbeid i barnevernet.

Søkere med barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad og relevant arbeidserfaring utover 3 år priotiteres.

Søkere som kan dokumentere at de allerede har veilederansvar i organisasjonen prioriteres.

Vi ønsker en geografisk fordeling av studentene, og prioriterer derfor å fylle opp gruppene ved de ulike regionene.

Ved mange søkere som fyller opptakskravene vil vi i tillegg ta i bruk følgende prioriteringer:

 • Ved mange søkere fra samme tjeneste/kommune vil vi begrense opptaket til 2 kandidater.
 • Dersom to kandidater stiller likt prioriteres kandidaten uten lederansvar.

Kvalifiserte søkere rangeres i tråd med forskrift om opptak av studier ved UiT, §13: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347791&dim=179017

Det inngås avtale mellom arbeidsgiver (studentens tjenestested) og RKBU Nord ved UiT Norges arktiske universitet om tilrettelegging og vilkår for deltagelse i videreutdanningen. Det er derfor et opptakskrav at studenten jobber i barnevernet og at arbeidsgiver har lagt til rette for å øve på rollen som kollegaveileder i sin tjeneste. I løpet av den ettårige videreutdanningen blir samspillet mellom arbeidssted og studiested avgjørende. Aksept av studieplass vil medføre at arbeidsgiver kan få innvilget tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med ansatts deltagelse i videreutdanningen. Denne ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

DOKUMENTASJON SOM MÅ lastes opp i søknadsweb:

- Vitnemål bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning laster opp dokumentasjon på det. 

- Dokumentasjon på at du har minimum 3 års erfaring fra arbeid innenfor barnevernet.

- Dokumentasjon fra arbeidsgiver på at du har minimum en 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern under videreutdanningen, med mulighet for å drive veiledning som arbeidsoppgave.

- Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS)

- Eventuell dokumentasjon på barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad (gir prioritet).

- Eventuell dokumentasjon på relevant arbeidserfaring utover 3 år (gir prioritet).

- Eventuell dokumentasjon på veilederansvar i organisasjon (gir prioritet). 

 


Samlinger 2020/2021 (NB. med forbehold om noen endringer før opptaksfrist vår 2020)
UKE Dato Dag Sted
39 21.-23.09.2020 mandag-onsdag Nasjonal samling i Tromsø
45 03.-05.11.2020 tirsdag-torsdag Regional samling
3 19.-21.01.2021 tirsdag-torsdag Regional samling
11 16.-18.03.2021 tirsdag-torsdag Regional samling
19 11.-12.05.2021 mandag-tirsdag Nasjonal samling i Tromsø
19 13.05.2021 Eksamen Tromsø

 

 
Ansvarlig for siden: Ida Grepperud
Sist oppdatert: 15.01.2020 10:17

 

KULL OPPSTART HØST 2018 
KULL OPPSTART HØST 2019

OPPSTART HØST 2020 KOMMER!

Kontaktpersoner:

Studiekoordinator:
Ida Grepperud
Telefon: 77 64 59 48

 

Studiekonsulent:
Kjærsti Stavnes Magnussen    

Telefon: 77 64 69 83

Felles e-post : bvfv@helsefak.uit.no

 

Erfaring fra tidligere studenter:

- Viktig veiledererfaring 

- Det vi lærer her kan vi ta med rett tilbake til jobb.

- Flere vil lære om veiledning i barnevernet