Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Strategi for Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) UiT mot 2022

Visjon

Helsefak skal i nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten, gjennom forskning og utvikling av høy kvalitet, gi tidsriktige utdanninger med relevans for samfunn og arbeidsliv.

Verdigrunnlag

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet, engasjement og respekt skal prege forholdet mellom ansatte, og mellom ansatte og studenter og samarbeidspartnere.

Satsingsområder

Helse, velferd og livskvalitet

Attraktive samfunn i nord betinger gode skoler, helsetjenester og andre tjenester som fremmer folks livskvalitet.

Helsefak skal utvikle kunnskap om

 • basale mekanismer bak sykdomsutvikling
 • potensielle angrepspunkt for legemidler
 • sykdomsforebygging- og bekjempelse
 • havressurser som utgangspunkt for nye legemidler
 • hvordan samfunnsutvikling, miljø og klima i nordområdene påvirker folkehelse
 • fysisk aktivitet og naturopplevelse i et folkehelseperspektiv
 • helse og behov for helsetjeneste generelt, og i samiske områder

Helsefak har en ambisjon om å være internasjonalt ledende innen utvalgte områder, spesielt knyttet til befolkningsundersøkelser, kreft og antibiotikaresistens (AMR) med ambisjon om minst en SFF søknad innen et av områdene.

Helsefak skal videreutvikle sitt samarbeid med Helse Nord, og spesielt Universitetssykehuset i Nord-Norge, slik at organisasjonene styrker sin stilling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Samfunnsutvikling og demokratisering

Det er avgjørende for samfunnsutvikling og demokratisering at hele befolkningen inkluderes gjennom utdanning, arbeid, innflytelse og tilhørighet.

Helsefak skal bidra til

 • folkehelsesamarbeid i nordområdene
 • innovasjon i helsetjeneste, samfunn og næringsliv
 • å øke forståelsen av kultursensitiv omsorg, og funksjonsfremmende prosesser
 • å fjerne barrierer for samfunnsdeltakelse for å skape bedre folkehelse
 • kjønnsbalanse og mangfold i et likeverdig helsetjenestetilbud
 • bedre global helse, i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner

Helsefak har ambisjon om å være premissleverandør for positiv samfunnsutvikling og utjevning av sosial ulikhet i helse 

Teknologi

Nye teknologiske løsninger skal videreutvikle grunnlaget for befolkningens velferd i en region med store avstander og et krevende klima.

Helsefak skal bidra til

 • utvikling av eHelse og annen teknologi som løser utfordringer knyttet til helse og livskvalitet

Gjennomgående strategier

Engasjerende og aktuelle utdanninger

UiT skal tilby forskningsbaserte utdanninger med kvalitet på høyt internasjonalt nivå.

Helsefak skal

 • utvikle tidsriktige utdanningstilbud i dialog med studenter, samfunns- og arbeidsliv
 • videreutvikle undervisningssamarbeidet med UNN, de andre helseforetakene og kommunehelsetjenesten ved gode samarbeidsavtaler og utvidet bruk av kombinerte stillinger for å sikre samhandling og relevans for utdanningene
 • utvikle og ta i bruk nye pedagogiske virkemidler og studentaktive undervisnings- og læringsformer
 • øke bruken av læringsfremmende teknologi og implementere digitale eksamensformer ved alle studier der det er hensiktsmessig
 • legge til rette for fleksible og nettstøttede undervisningsformer
 • videreutvikle tverrprofesjonell samhandlingskompetanse i alle sine utdanninger
 • integrere kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i utdanningene
 • legge til rette for studenters kunnskapsutvikling om minoritetskulturer generelt og samisk kultur spesielt
 • øke andelen studenter som drar ut på kvalitetssikrede utvekslingsopphold ved alle studieprogram
 • holde høy kvalitet i forskerutdanningen som gjør den internasjonalt konkurransedyktig, og videreutvikle ordningen med forskerlinjer for utvalgte profesjonsutdanninger

UiT skal legge til rette for et godt og kreativt læringsmiljø med fasiliteter som gjør universitetet attraktivt som studiested.

Helsefak skal

 • jobbe for økt rekruttering med god kjønnsbalanse til alle utdanninger
 • kontinuerlig utvikle tiltak for å sikre gjennomstrømning, ha et godt og inkluderende lærings- og studiemiljø og legge til rette for et velfungerende studentdemokrati
 • støtte initiativ for at studenter knytter livslange bånd til Helsefak og UiT

Akademisk frihet og troverdighet - forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid

UiT skal være et breddeuniversitet med internasjonalt ledende og dristige forskningsmiljø.

Helsefak skal

 • videreutvikle forskningsmiljø som er internasjonalt ledende og spesielt styrke forskningsvirksomheten innen strategiens tematiske satsingsområder
 • ha en bærekraftig forskningsinfrastruktur
 • videreutvikle samarbeidsavtaler og forsterke samarbeidet med Helse Nord og UNN for å styrke klinisk forskning og translasjonsforskning, og for å investere i og drifte felles forskningsinfrastruktur     
 • videreutvikle samarbeidsavtaler og stimulere til videreutvikling av forskningssamarbeid mellom fakultetet og primærhelsetjenesten
 • fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • støtte søknadsinitiativ for senteretablering (f.eks. SFF, SFI, SFU, KG-Jebsen, FKB), satser på søknad om Senter for fremragende utdanning ved første forestående utlysing.
 • stimulere til utvikling av prosjektsamarbeid på tvers av forskningsgrupper, institutt og fakultet
 • videreutvikle praksisnær profesjonsforskning og utdanningsforskning
 • legge til rette for Open Science og Open Access

Kreativitet og engasjement - innovasjon og formidling

UiT skal styrke sin posisjon og sitt omdømme gjennom god kommunikasjon, formidling av sitt arbeid og en tydelig profil. UiT skal være en pådriver for økt innovasjon for å bidra til næringsutvikling og tjenesteutvikling i offentlig sektor, spesielt i nordområdene.

Helsefak skal

 • bygge innovative forsknings- og utdanningsmiljø og stimulere til utvikling av kommersialiser bare ideer
 • bidra til regional utvikling og verdiskapning med særlig fokus på bedre helse og livskvalitet.
 • bidra i videreutviklingen av et kunnskapsbasert helsevesen og næringsliv
 • ha en god kultur for allmennrettet formidling og bidra til at forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for samfunnsdebatten

Nærhet og engasjement - arbeidsmiljø og organisasjon

UiT skal ha et godt arbeidsmiljø og en effektiv, robust og fleksibel organisasjon som bidrar til at UiT når sine mål.

Helsefak skal

 • være en attraktiv arbeidsgiver med konkurransedyktige vilkår og en rekrutteringspolitikk som vektlegger kvalitet
 • ha en kultur for fremragende ledelse og medarbeiderskap, og fremme samarbeid på tvers i organisasjonen
 • ha et likestilt og inkluderende arbeidsmiljø der den enkelte medarbeider gis god faglig og kollegial oppfølging og støtte
 • ha gode ordninger for kompetanse- og karriereutvikling der undervisnings- og forskningsoppgaver sidestilles
 • sikre effektivitet og kvalitet på støttefunksjoner gjennom løpende forbedringsprosesser med bred involvering
 • være et sted fri for trakassering av enhver art
 • synliggjøre internasjonal utdannings- og forskningsprofil
 • Fakultetet skal videreutvikle og utnytte sin rolle som et fler-campusfakultet 

Helsefak bruker FNs bærekraftsmål som grunnlag for sine prioriteringer og skal særlig bidra til oppnåelsen av bærekraftsmål som kan knyttes til fakultetets fagområder og kompetanse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
Ansvarlig for siden: Thrina Loennechen
opprettet: 02.10.2018 13:06