Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptakskrav til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet - utfyllande retningslinjer

De utfyllende retningslinjene gjelder for opptak til PhD-programmet og for vurdering av søkere tilstipendiatstillinger ved fakultetet.

Vedtatt i sak JF 33-16 og JF 38-16 (erstatter tidligere vedtak fattet i sak JF 09-12):
 
1. Søkere må ha graden cand. jur. eller 5-årig integrert mastergrad i rettsvitenskap med gode
karakterer. Fakultetet kan i det enkelte tilfelle godkjenne annen tilsvarende utdanning
(minst 300 studiepoeng) som grunnlag for opptak. Utdanningen må være av en slik art at
den kvalifiserer for utføring av doktorgradsprosjektet. For å bli tatt opp på
doktorgradsstudiet må søkeren også dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning (se
nedenfor).
 
2. Søkere må normalt ha et gjennomsnitt på B eller tilsvarende på masterstudiet (herunder på
masteroppgaven) for å anses kvalifisert for opptak til fakultetets ph.d.-program. Søkere må
i tillegg utarbeide en selvstendig prosjektbeskrivelse av høy kvalitet.
For kandidater som ikke har et rent B-snitt, blir vurderingen mer sammensatt. Her skal det
vurderes om eventuelle tidligere publiserte arbeider, progresjon i karakterutviklingen, stor
masteroppgave, og resultater på denne, kan kompensere for manglende B-snitt. På samme
måte kan det legges vekt på om søkeren har en erfaringsbakgrunn som har særlig
betydning for gjennomføringen av prosjektet.
Samtlige momenter som er nevnt i punkt 2 skal også tillegges vekt ved rangeringen av de
søkerne som anses kvalifisert. Karakterer, tidligere publiserte arbeider og kvaliteten på
prosjektbeskrivelsen veier tungt.
 
 
3. Det skal dokumenteres at søkeren oppfyller øvrige krav til opptak, slik de fremgår av
sentrale retningslinjer, og eventuelt av utlysningen.
 
4. Søkere må sammen med søknad, CV, øvrige søknadspapirer, evt. vitenskapelige arbeider
og en liste over disse også legge fram en utførlig prosjektbeskrivelse (ca. 2-4 sider).
 
5. Opptak til ph.d.-programmet av egne stipendiater, og av kandidater som ikke søker
stipendiatstilling ved fakultetet, behandles av Forskningsutvalget.Ansvarlig for siden: Trude Haugseth Moe
Sist oppdatert: 07.06.2018 11:29