Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Valg til universitetsstyret

Valg av medlemmer til universitetsstyret gjennomføres hvert fjerde år. Neste hovedvalg er 2021. Representant med vararepresentant for midlertidige ansatte i undervisning- og forskerstillinger velges derimot årlig.

In English

I mai skal det velges ny representant med vara for midlertidige ansatte i vitenskapelige stillinger til universitetsstyret for perioden 2019-2020, jf Uhl § 9-4 (2). Valgprosessen er elektronisk (eValg), og er et sekvensielt preferansevalg med overførbare stemmer.  Stemmeberettigede kan sende inn forslag på kandidater fra egen valggruppe.  

 

Følgende kandidater ble valgt som medlemmer for valggruppen midlertidige vitenskapelige til universitetsstyret for perioden 2019-2020.

 

 

Styret ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) har 11 medlemmer, jf universitets- og høgskolelovens § 9-3 (1). Sammensetningen av universitetsstyret er slik:

  • Rektor
  • 3 representanter for tilsatte i undervisnings- og forskerstilling
  • 1 representant for teknisk/administrativt tilsatte
  • 2 representanter for studentene
  • 4 eksterne representanter 

Eksterne representanter oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Studentrepresentantene velges av studentene selv. Representanter med vara  for gruppen faste vitenskapelige ansatte og teknisk administrative ansatte ved UiT velges hvert fjerde år. Representant og vara for ansatte i gruppen midlertidige undervisnings- og forskerstillinger velges for ett år. Universitetsstyret har fastsatt valgregler for gjennomføring av valg på institusjonsnivå.  Informasjon om valget og valgresultat legges ut på valgsiden. 

Universitetsdirektøren oppnevner valgstyre på seks medlemmer som administrerer og forbereder valget. 

 

 


 Nominerte kandidater 2019:

 

Stipendiat Rune Finsås Einrem, stipendiat Jonas Stein og førsteamanuensis Cordian Riener.

 
Ansvarlig for siden: Odd Arne Paulsen
Sist oppdatert: 20.05.2019 14:06

REKTORVALGET 2017

UNIVERSITETSSTYRET 2017-2021

Møtekalender styrer og utvalg ved UiT  

Universitets og høgskoleloven

Valgstyret UiT

Valghåndbok

Valgregler

Intervju m/valgstyrets leder  / Ketil Zachariassen

Video presentasjon av valgordningen ved UiT / Valgforsker Marcus Buck  

Video presentation in English 

VALGAPP: http://stemme.uit.no

TIDSPLAN VALG VÅR 2019

25. MARS VALGET KUNNGJØRES
 8. APRIL MANNTALL LEGGES UT https://manntall.uit.no/

29. APRIL KLAGE FRIST PÅ MANNTALL

21. APRIL NOMINASJONSFRIST 

3. MAI VIDEOPRESENTASJON NOMINERTE KANDIDATER 

13.-20 MAI VALGPERIODE

20.MAI VALGRESULTAT

For å lese Twitter-meldinger som er eldre enn fra den siste uken, klikk her