Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskningsutvalg

Forskningsutvalget ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er et fast utvalg som består av 7 medlemmer:

  1. Prodekan for forskning
  2. Instituttlederne ved:
  • Institutt for industriell teknologi
  • Institutt for bygg, energi og materialteknologi
  • Institutt for elektroteknologi
  • Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

       3. Representant fra Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet - IVT

       4. To representanter for ph.d.-studentene ved fakultetet

 

Prodekan for forskning er leder for utvalget med dekan som vararepresentant.

Instituttlederne ved de 4 instituttene, utpeker personlige vara.

Representantene for doktorgradsstudentene oppnevnes for ett år av gangen.


Myndighetsområde:

Forskningsutvalget har ansvar for forskerutdanningen ved fakultetet. Utvalget foretar opptak til ph.d.-programmet, samt godkjenning og endring av studieplaner. Utvalget avgjør saker som er relatert til forskerutdanning og som ikke må behandles av fakultetsstyret selv i henhold til Lov om universiteter og høgskoler samt forskrift for graden ph.d, og fungerer således som programstyre for ph.d. utdanningsprogrammet. Utvalget er høringsinstans i forskningssaker. For øvrig behandler utvalget de saker som legges frem for det av utvalgets leder/nestleder, fakultetsstyret eller fakultetsdirektør.
Ansvarlig for siden: Espen Viklem Eidum
Sist oppdatert: 19.01.2017 16:53