Velkommen til Forskningstjenester ved Helsefak
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Søknad om endelig opptak til ph.d.-programmet ved det helsevitenskapelige fakultet - Stipendiater ansatt ved universitetet

 

Forslag til utdanningsplan

Forslag til utdanningsplan skal inneholde samtlige emner du har tenkt ta i opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal bestå av til sammen 30 studiepoeng, og inneholde samtlige av programmets obligatoriske emner. 

Det er overflødig å sette opp en plan for opplæringsdel som overstiger antall studiepoeng som vil bli godkjent. Dersom sammensetningen av emner er satt opp slik at planen overstiger 30 studiepoeng vil det gjøres innpass ved endelig godkjenning av opplæringsdel. Dersom du ønsker kan du ta flere emner enn de du har i planen. Disse emnene vil imidlertid ikke vises i opplæringsdelen eller på vitnemålet.

 De obligatoriske emnene ved Det helsevitenskapelige fakultet er:

HEL-8010 Reseach Ethics and Theory of Science (Anbefales at du tar tidligst mulig)

HEL-8024 Quantitaive Research Methods (Anbefales at du tar HEL-8010 først)

HEL-8025 Qualitative Methods in Health Research (Anbefales at du tar HEL-8010 først)

HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (Anbefales at du venter med å ta dette emnet til tredje semester i studiet)

For mer informasjon om hvilke elementer som godkjennes i plan for opplæringsdel, se opplæringsdel for ph.d.-studenter ved Helsefak.

Husk å også føre inn plan for prosjektet ditt under dette punktet.

 

Vedlegg til søknaden

 • Skriftlig bekreftelse fra samtlige biveiledere på at de kjenner til prosjektet ditt og er villig til å stille som veileder
 • Prosjektbeskrivelse (dersom den ikke allerede er godkjent av Tilsettingsutvalget)

Eventuelle andre vedlegg:

 • Godkjenning fra REK, NSD eller annen instans. Eventuelt plan for søknadsprosess dersom godkjenning foreløpig ikke foreligger.
 • Dersom du planlegger å bruke annet språk enn engelsk i avhandlingen må søknad om dette vedlegges.
 • Dersom du planlegger å ta emner ved andre universiteter som en del av opplæringsdelen din, må du legge ved utskrift av emnebeskrivelsen (utskrift fra nettside)

 

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal være på inntil 10 sider. Den skal ha følgende grafisk profil: Times New Roman 12 pt, linjeavstand 1,5. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis.

Videre skal prosjektbeskrivelsen være i tråd med Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 8. Forskningsprotokoll.

Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen minst skal angi:

 • prosjektleder
 • en vitenskapelig utformet prosjektplan med angivelse av prosjektets formål, begrunnelse, materiale, metoder, sannsynliggjøring av at valgt studiedesign kan gi svar på forskningsspørsmålet og anslåtte tidsrammer for prosjektet
 • hvordan helseopplysninger skal behandles, herunder fra hvilke kilder helseopplysninger skal innhentes og om slike opplysninger skal utleveres til andre eller overføres til land utenfor EØS
 • fra hvilke kilder humant biologisk materiale skal uttas og om slikt materiale skal utleveres til andre eller overføres til utlandet
 • vurdering av forskningsetiske utfordringer ved prosjektet, særlig nytte-risiko aspektet for forskningsdeltakere
 • finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold, herunder forskere og forskningsdeltakeres eventuelle økonomiske forhold knyttet til det aktuelle forskningsprosjektet
 • plan for offentliggjøring av resultater og opplysninger om mulig utvidet bruk, herunder kommersiell bruk, av forskningsresultater, data eller biologisk materiale

Dersom prosjektbeskrivelse fra større forskningssøknader legges ved søknad om opptak til ph.d.-programmet, må det i prosjektbeskrivelsen fremgå hva studenten skal gjøre i sitt prosjekt.

  

Spørsmål om søknaden rettes til phd@helsefak.uit.no

Skip to main content