Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Søknad om endelig opptak til ph.d.-programmet ved det helsevitenskapelige fakultet - stipendiater ansatt ved universitetet

 

 

 

 

 

Vedlegg til søknaden

 • Prosjektbeskrivelse etter mal (lenke til mal finner du lengre nede på siden)
 • Milepælsplan (lenke til mal finner du lengre nede på siden)
 • Skriftlig vurdering av prosjektets gjennomførbarhet innen normert studietid fra hovedveileder

Eventuelle andre vedlegg:

 • Godkjenning fra REK, NSD eller annen instans. Eventuelt plan for søknadsprosess dersom godkjenning foreløpig ikke foreligger.
 • Dersom du planlegger å bruke annet språk enn engelsk i avhandlingen må søknad om dette vedlegges.
 • Dersom du planlegger å ta emner ved andre universiteter som en del av opplæringsdelen din, må du legge ved utskrift av emnebeskrivelsen (utskrift fra nettside)


 

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skrives etter følgende mal og skal være på inntil 10 sider.

Videre skal prosjektbeskrivelsen være i tråd med Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 8. Forskningsprotokoll.

Dette innebærer at prosjektbeskrivelsen minst skal angi:

 • prosjektleder
 • en vitenskapelig utformet prosjektplan med angivelse av prosjektets formål, begrunnelse, materiale, metoder, sannsynliggjøring av at valgt studiedesign kan gi svar på forskningsspørsmålet og anslåtte tidsrammer for prosjektet
 • hvordan helseopplysninger skal behandles, herunder fra hvilke kilder helseopplysninger skal innhentes og om slike opplysninger skal utleveres til andre eller overføres til land utenfor EØS
 • fra hvilke kilder humant biologisk materiale skal uttas og om slikt materiale skal utleveres til andre eller overføres til utlandet
 • vurdering av forskningsetiske utfordringer ved prosjektet, særlig nytte-risiko aspektet for forskningsdeltakere
 • finansieringskilder, interesser og avhengighetsforhold, herunder forskere og forskningsdeltakeres eventuelle økonomiske forhold knyttet til det aktuelle forskningsprosjektet
 • plan for offentliggjøring av resultater og opplysninger om mulig utvidet bruk, herunder kommersiell bruk, av forskningsresultater, data eller biologisk materiale

Dersom prosjektbeskrivelse fra større forskningssøknader legges ved søknad om opptak til ph.d.-programmet, må det i prosjektbeskrivelsen fremgå hva studenten skal gjøre i sitt prosjekt.

 

Milepælsplan

En detaljert framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis. Du finner mal for milepælsplanen her:

Milepælsplan for prosjekter på 3 år fulltid

Milepælsplan for prosjekter på 4 år deltid

Milepælsplan for prosjekter på 6 år deltid


Vurdering av prosjektets gjennomførbarhet fra hovedveileder

En skriftlig redegjørelse fra hovedveileder legges ved søknad om opptak. Den skal inneholde 1) en skriftlig vurdering av sannsynlighet for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen, og 2) en bekreftelse på at prosjektbeskrivelsen slik den fremgår av søknaden er kvalitetssikret av veilederteamet og er et fellesprodukt.

 

Forslag til utdanningsplan

Forslag til utdanningsplan skal inneholde samtlige emner du har tenkt ta i opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal bestå av til sammen 30 studiepoeng, og inneholde samtlige av programmets obligatoriske emner. 

Det er overflødig å sette opp en plan for opplæringsdel som overstiger antall studiepoeng som vil bli godkjent. Dersom sammensetningen av emner er satt opp slik at planen overstiger 30 studiepoeng vil det gjøres innpass ved endelig godkjenning av opplæringsdel. Dersom du ønsker kan du ta flere emner enn de du har i planen. Disse emnene vil imidlertid ikke vises i opplæringsdelen eller på vitnemålet.

De obligatoriske emnene ved Det helsevitenskapelige fakultet er:

HEL-8010 Reseach Ethics and Theory of Science (Anbefales at du tar tidligst mulig. Høsten 2019 kommer et nytt emne i stedet for HEL-8010. Dersom du har det nye emnet slipper du å ha to studiepoeng i metode i tillegg i opplæringsdelen)

HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (Anbefales at du venter med å ta dette emnet til tredje semester i studiet)

2 studiepoeng i metode (valgfritt metodeemne)

 

For mer informasjon om hvilke elementer som godkjennes i plan for opplæringsdel, se opplæringsdel for ph.d.-studenter ved Helsefak.

Husk å også føre inn plan for prosjektet ditt under dette punktet. 

Spørsmål om søknaden rettes til phd@helsefak.uit.no
Ansvarlig for siden: Monica Karlsen
Sist oppdatert: 12.08.2019 20:19