Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - dette forsker vi på


Planlegging handler om å styre samfunnsutvikling, gjennom vedtak som er basert på kunnskap og langsiktighet. Planlegging skal rettes inn mot bærekraftig utvikling, og skjer i dag gjennom samhandling mellom offentlige myndigheter, næringsliv og innbyggere i hushold, foreningsliv og lokalsamfunn. Det handler derfor mye om samarbeid og konfliktløsning i prosesser der aktører med ulike interesser og kulturelle forutsetninger deltar. Plan- og bygningsloven ble revidert i 2008, og vi deltar i en omfattende studie av hvordan endringene har virket. Går samfunnet i en mer bærekraftig retning?


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SPL-1001 Plan, kultur, næring
SPL-1003 Lokale prosesser og kulturforståelse
SPL-2009 Kommunikativ planlegging
SPL-2010 Plan- og nettverksstyring

Ansatte som jobber med dette temaet
Tone Bleie
Torill Nyseth
Nils Aarsæther

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Evaluering av forsøket med Fylkesmannens samordning av statlige innsigelser. KMD 2016. Ledet av Arild Buanes, Norut. Torill Nyseth deltaker.
 • Fungerer plan og bygningsloven etter intensjonene? Evaluering av plan- og bygningsloven 2014-2017. Ledet av Gro Sandkjær Hansen, NIBR. Torill Nyseth og Nils Aarsæther deltakere.

Aktuelle publikasjoner
 • Torill Nyseth. Network Governance in contested urban landscapes. Planning Theory and Practice, Vol. 9, No. 4, 2008.
 • Torill Nyseth and Toril Ringholm Municipal response to local diversity: Flexibility in Community Governance.: Local Government Studies. No 4. 2008.
 • Nils Aarsæther,Torill Nyseth and Hilde Bjørnå. Two networks, one city: Democracy and Governance networks in urban transformations. European urban and regional studies, vol. 18, no. 3, 2011.

Teoretisk og empirisk legges det vekt på både sammenhenger og avhengigheter mellom steder på ulik skala, fra kropp, hushold, via lokalsamfunn til det globale, og på denne måten hvordan ulike steder konstrueres og vedlikeholdes. Det legges vekt på både strukturelle forhold, historie og ulike institusjoner, kjønn og makt.


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SPL-1002 Samfunnsgeografi
SPL-3004 Samfunns- og kulturgeografi

Ansatte som jobber med dette temaet
Halldis Valestrand

Aktuelle forskningsprosjekter

Aktuelle publikasjoner
 • Valestrand, H. og S. Gerrard (2015) Mobile Steder-forflytninger og forankringer: Kirkenes og Skarsvåg. I: M. Aure, et al. Red. Med sans for sted.  Bergen: Fagbokforlaget.
 •  Valestrand, H. og S. Gerrard (2013). Nåtidige stedskonstruksjoner, fortid og kollektive minner. I: Førde A. et al. (red). Å finne sted: metodologiske perspektiver i stedsanalyser. Trondheim: Tapir

Byutvikling handler om hvordan vi planlegger og utvikler våre byer som steder å bo, arbeide eller besøke. Hva skal til å for å skape attraktive, bærekraftig og livskraftige bysamfunn? Det handler om planlegging, men det handler også om styring, om hvem som tar beslutningen om hvordan byen skal se ut og hvilke aktiviteter den skal romme og hvor. Det handler også om hvilke drivkrefter både utenfra og innenfra som bidrar til å styre byutviklingen i bestemte retninger. 


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SPL-2009 Kommunikativ planlegging
SPL-2010 Plan- og nettverkstyring
SPL-2011 Bærekraftige samfunn
SPL-3005 Planlegging og demokrati

Ansatte som jobber med dette temaet
Torill Nyseth

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Fungerer plan og bygningsloven etter intensjonene? Evaluering av plan- og bygningsloven 2014-2017. Ledet av by Gro Sandkjær Hansen, NIBR. Torill Nyseth og Nils Aarsæther deltakere.

Aktuelle publikasjoner

Lokaldemokrati handler om at folket velger sine representanter som tar ansvar for kommunale tilbud (skole, barnehage, eldreomsorg, veger osv.). De tar også ansvar for at kommunen er et godt sted å leve og arbeide i. Det er personer som folk har tillit til, som velges, ikke nødvendigvis de med størst fagkunnskap eller med de beste kontaktene. Vi har forskningsbasert kunnskap om hvordan de folkevalgte engasjerer seg, det lederskap de utøver – og hvordan de blir stilt til ansvar.


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SPL-2009 Kommunikativ planlegging
SPL-2010 Plan og nettverksstyring

Ansatte som jobber med dette temaet
Torill Nyseth
Nils Aarsæther

Aktuelle forskningsprosjekter

Aktuelle publikasjoner
 • Boka «Lokalpolitisk lederskap i Norden», redigert av Nils Aarsæther og Knut Mikalsen (Gyldendal Akademisk 2015).
 • Representantundersøkelsen 2015: Stø kurs i opprørt farvann, av Nils Aarsæther, Tord Willumsen m.fl., Rapport, Universitet i Tromsø

Verden opplever nå overgangen fra en unipolar til en multipolar fase.  Den tidligere suverene verdensmakten USA søker å demme opp for Kinas og Russlands økende betydningglobalt og regionalt gjennom en kombinasjon av diplomati og høyteknologisk maktutøvelse.  En ny global «uorden» har konsekvenser for flerstatlige institusjoner, økonomien globalt og nasjonalt, sosial ulikhet, internasjonal rett, statlig suverenitet og demokratiet. Vi ser svekkede liberale demokratier og menneskerettigheter, et skifte fra fredsbygging til militær dominert stabilisering og store flyktningestrømmer. Handlingsrommet for norske myndigheter, Nord- Norge, Barentsregionen og lokale beslutningstakere endres dramatisk. Nye globale-lokale interavhengigheter legger i økende grad premisser for regional utvikling og samfunnssikkerhet.   


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SPL-3007 Globalization and development: theory and issues
SPL-3010 Culture, Politics and Planning

Ansatte som jobber med dette temaet
Tone Bleie

Aktuelle forskningsprosjekter

Aktuelle publikasjoner
 • Tone Bleie og Dev Raj Dahal, Multiverse of Democracy: is a Culture of Constitutionalism the Agenda? Redigert av D. R. Dahal og C.D. Bhatta: Multiverse of Nepal’s Democracy: Content and Discontents.  Friedrich Ebert Stiftung; Kathmandu: Modern Printing Press, 2010
 • Tone Bleie: Post-War Moral Communities in Somalia and Nepal, Senter for Fredsstudier, 2012

Et kjønnsperspektiv på studier av dagens samfunn innebærer å synliggjøre og forstå sammenhenger mellom kjønn, klasse og etnisitet på tvers av generasjoner, på ulike steder, i ulike næringer, i ulike institusjoner og sist men ikke minst, i ulike situasjoner.  Slike temaer er viktige dersom en vil forstå formelle og uformelle prosesser med betydning for kvinners og menns levekår i hushold og familie, arbeidsliv, politikk og for samfunnsplanlegging både på kort og lang sikt.


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SPL-2008 Kjønn og samfunn

Ansatte som jobber med dette temaet
Siri Gerrard
Halldis Valestrand
Tatiana Wara

Aktuelle forskningsprosjekter

Aktuelle publikasjoner
 • Valestrand, H. (2011) Kartografier og geografier- noen utfordringer for transnasjonal kjønnsforskning. Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2011
 • Gerrard, S (2011) Mobile praksiser og kjønnskontrakter. Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1/2011
 • Wara, T. og Mai Camilla Munkejord (2016) Naturen som rekreasjon og heteroseksuell romantikk: En studie av russiske kvinnelige migranters poetiske fortelling om natur og kjønn. Norsk antropologisk tidsskrift, 27 (1) 

Den steds- og områderetta forskninga på regional utvikling er to-delt. Dels er den retta inn mot avdekking av økonomiske endring og institusjonelle forhold slik disse kan analyseres i regioner. Hovedfokus her bli vinkla inn mot vilkår for aktører i naturressursbaserte næringer. Dels rettes fokus mot det lokale nivået gjennom casestudier i Nord-Norge, slik dette gjøres gjennom det årlige feltkurset.


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SPL-2001 Regional utvikling med feltkurs

Ansatte som jobber med dette dette temaet
Ragnar Nilsen
Halldis Valestrand

Aktuelle publikasjoner
 • Nilsen, Ragnar. Rural modernisation as national development: The Norwegian case 1900-1950. Norsk Geografisk Tidsskrift 2014; Volum 68 (1).

Klimaendringene fordrer store omstillinger. FNs nye bærekraftsmål og COP 21 i Paris stiller krav til mer bærekraftige strategier i alle sektorer. Bærekraftig utvikling reflekterer både økonomi, sosiale forhold, klima og miljø. For å nå målene må vi redusere klimagassutslippene og forbruket av fossil energi, og finne nye måter å organisere våre samfunn på. Hvordan planlegger vi for bærekraftige samfunn? Vi forsker på bærekraftig utvikling innen en rekke felt; fra kompakt byutvikling til nomadiske tilpasninger ved «den første og den tredje pol», naturressursforvaltning i det globale sør og i nord, bærekraftsstrategier i planlegging, bedrifter og hushold og ulike jordbruksnæringer.


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SPL-1001 Plan,kultur og næring
SPL-2011 Bærekraftige samfunn

Ansatte som jobber med dette temaet
Tone Bleie
Anniken Førde
Maiken Granberg
Ragnar Nilsen
Torill Nyseth

Aktuelle forskningsprosjekt
 • Nomadic settlements in the Northern Tibetan Plateau and the Sami Region of Northern-Norway, UiT og Tibet Academy of Social Sciences

Aktuelle publikasjoner
 • Tone Bleie og Tor Arne Lillevoll: Shepard of the Mountains: Seep Farming in a North Norwegian Alpine Landscape as a Community of Practice,  Journal of Northern Studies, 2, pp. 11-32, 2010.
 • Dawa Tsering og Tone Bleie: “Migration and Nature Resources of Ngari Region”. Tittel på kinesisk: 阿里地区的移民 与资源, under publisering i China Tibetology.
 • Dawa Tsering og Tone Bleie: Histories of Migration and Settlements in the Chang Tang Plateau Tibet, under publisering i Journal of Tibetan Studies.  

Innovasjon og entreprenørskap ses som sentrale drivere både for økonomisk utvikling og sosial velferd. Men hvordan legger en til  rette for kreativitet og nyskapende prosesser? I planlegging og samfunnsutvikling må en balansere mellom kreativitet og målstyring. Entreprenørskap skjer i komplekse prosesser, med nye relasjoner og sammenstillinger på tvers av etablerte felter. Vi forsker på innovasjonsprosesser både i bedrifter og offentlig sektor, samt kollektivt entreprenørskap på små og store steder.


Emner der du kan lære om dette temaet
SPL-2001 Regional analyse med feltkurs

Ansatte som jobber med dette temaet
Anniken Førde
Ragnar Nilsen

Aktuelle forskningsprosjekter
 • ”Reason to return. Innovasjonspraksiser i reiselivsbedrifter” (NFR)

Aktuelle publikasjoner
 • Innovative bygdemiljø. Ildsjeler og nyskapingsarbeid, redigert av O.j. Borch og A. Førde (Fagbokforlaget 2010), ”A Creative approach to planning and development. Insights from Eoropean small and medium sized towns” (Routledge 2016)Ansvarlig for siden: Kristin Evju
Sist oppdatert: 14.04.2016 15:39

Forskningsgrupper

MUNIN
Vil du vite hva studenter ved masterprogrammet har forsket på?
Les mer her!