Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Opptakskrav

Generelt for alle studieretninger

Søkere skal være medlem av Den norske kirke. Men det kan gis dispensasjon fra kravet om medlemskap.

Det forutsettes norskkunnskap på minst videregående skoles nivå for søkere utenom Norge, Sverige og Danmark: Se lenka til Samordna opptak http://www.samordnaopptak.no/info/. Ta gjerne kontakt med KUN om dette.

For opptak kreves generell studiekompetanse. Se lenka ovenfor.

Opptakskravene for de enkelte yrkesgrupper er fastsatt med bakgrunn i eksamensreglement og ut fra de kirkelige tjenesteordningene. 

Særlig for studieretning for diakon
For opptak kreves 3-årig fagutdanning på høgskolenivå innen helsefag eller sosialfag, eller pedagogisk utdanning av minst 3 års varighet.

Opptak på første delen av studiet (PKI) kan tas før kravene ovenfor er oppnådd dersom man er ansatt i diakonale stillinger (diakoniarbeider e.l.). En del tar KUN på deltid samtidig med andre studier eller arbeid.

Styret kan etter søknad dispensere fra opptakskravene.


Orgel
Orgelet i Grønnåsen kirke


Særlig for studieretning for kantor 
For opptak kreves enten 3-års grunnutdanning i kirkemusikk eller 3-årig faglærerutdanning med orgel som hovedinstrument eller at studenten er tatt opp og følger bachelorstudiet i musikk, studieretning for kantor ved Universitet i Tromsø, Kunstfaglig fakultet.

Styret kan etter søknad dispensere fra disse opptakskravene. Mange av studentene som går på studieretning for kantor er organister uten full kantorutdanning eller studenter med annen musikkutdanning, f.eks. med piano som hovedinstrument. Disse er også velkomne til å søke opptak. Kandidater som ikke har orgel som hovedinstrument, må avlegge en opptaksprøve på orgel.

Studenter som tas opp på studiet på grunnlag av realkompetanse eller utdanning fra utlandet, må få sin utdanning ekvivalert med norsk kirkemusikkutdanning for å bli kantor.

KUN har også studenter som etter endt studium ikke vil bli ekvivalert som kantor, men vil fungere (eller som allerede er i arbeid) som organister. Studier ved KUN gir disse kandidatene viktig kompetanse og mulighet for å kreve betydelig høyere lønn.


Særlig for studieretning for kateket 
For opptak kreves 3-årig relevant høgskoleutdanning med 30 stp kristendomskunnskap/RLE, utdanning i relevant pedagogikk/formidlingsfag med minimum 30 studiepoeng eller annen utdanning som er nevnt i Tjenesteordning for kateketer. Tjenesteordningen finner du her.

Opptak på første delen av studiet (PKI) kan tas før kravene ovenfor er oppnådd. En del tar KUN på deltid samtidig med andre studier eller arbeid.

Styret kan etter søknad dispensere fra opptakskravene.

Særlig for studieretning for prest

Opptakskrav på KUNs første del (PKI), studieretning prest er 80 studiepoeng teologi/kristendom, alternativt at en har oppnådd 80 studiepoeng teologi/kristendom for å kunne gå opp til eksamen.

Opptakskrav på PKII, studieretning prest, er bestått PKI (eller tilsvarende), samt 60 stp. teologi på masternivå, studieretning prest, ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (IHR), eller tilsvarende, eller positivt vedtak i Kirkerådets evalueringsnemnd om ekvivalering til teologi.

For å få vitnemål etter mappesamtale på PKII forutsettes bestått master eller den teoretiske delen av profesjonsstudium teologi eller tilsvarende eller positivt vedtak i Kirkerådets evalueringsnemnd, (jfr. Forskrift for menighetsprest § 4 og § 5).

For å være prestevikar i Nord -Norge kreves vanligvis PKI, i tillegg til godkjenning fra biskop.

Ulike utdanningsløp for å bli prest; se: Forskrift om tilsetting av menighetsprest

Generelt                                                                                                                                                            

KUN tas på deltid/samlingsbasert i kombinasjon med arbeid eller andre studier.Ta kontakt med KUN for å drøfte ditt studieløp og muligheter for opptak på PKI og PKII.

Dispensasjon                                                                                                                                                
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 10.01.2019 13:05