Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Sosialantropologi - dette forsker vi på


Antropologi er en sammenlignende vitenskap, som blant annet utforsker menneskets samfunnsmessige karakter, ‘her og der’, ‘da og nå’. Derfor er spørsmålet om ‘identitet’ (hvem man er) og ‘tilhørighet’ (hvordan mennesker er forbundet til hverandre) sentralt i utviklingen av antropologifagets teorier og perspektiver på sosialt liv. Og vi spør – hvilke faktorer og forhold er det som skaper likheter og forskjeller mellom mennesker? Hvordan går forskeren fram for å finne svar på slike grunnleggende spørsmål om menneskets samfunnsmessige karakter?


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SOA-1001 Innføring i sosialantropologi
SOA-1007 Populærkultur i endring
SOA-2003 Kunnskapsproduksjon og metode
SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess
SOA-3001 Teoretiske perspektiver
SOA-3004 Minoritet, identitet og grenser

Ansatte som jobber med dette temaet
Jennifer Hays
Bror R. Olsen
Jorun Bræck Ramstad
Sidsel Saugestad
Jon Schackt

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Indianere og latinoer i Guatemala (Jon Schackt)
 • Tilhørighet og modernitet blant maorier i Aotearoa New Zealand (Jorun Bræck Ramstad)

Aktuelle publikasjoner
 • Bror Olsen (2003): Emosjonelle landscaper. Identitet, konsum og marked. Tidsskrift for ungdomsforkning 3, s. 49.67.
 • Jorun Bræck Ramstad (2003) ‘Maori are Different, but We are Similar for Particular Reasons’. Dynamics of Belonging in Social Practice. I Hoëm, I. og Roalkvam, S. (eds.): Oceanic Sociealities and Cultural Forms. Ethnographies of Experience. New York & Oxford: Berghahn Books.
 • Jon Schackt (2001): Indianere og ladinoer i Alta Verapaz. I Guatemala - demokratisering og kulturelt mangfold, red. av S. Ekern and T. Bendiksby. Oslo: Institutt for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo/Unipub forlag.
 • Jorun Bræck Ramstad (1994): Kor e du fra? I Drivenes, E-A., Hauan, M., & Wold, H. (red.) Nordnorsk Kulturhistorie, Bind 2, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Dette er et tema som kobler kulturforståelse til konflikter og til både lokale samfunns og det internasjonale samfunns evne til å håndtere slike. Konflikthåndtering er et vel beskrevet tema i sosialantropologi og en viktig ressurs for analyseperspektiver også på nåtidige konflikter. Spesielt ved konflikter over kulturelle grenser blir forståelse for kulturelle forskjeller og deres konsekvenser et nødvendig utgangspunkt i utvikling av analyseperspektiver. 


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SOA-1001 Innføring i sosialantropologi
SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess

Ansatte som jobber med dette temaet
Bror R. Olsen
Jorun Bræck Ramstad
Jon Schackt

Aktuelle publikasjoner
 • Jon Schackt (2009): Kulturteori: Innføring i et flerfaglig felt. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Bror Olsen & Hogne Øian (red., 2007): Hvorfor skyter de? Konflikt- og kulturforståelse i internasjonale militære operasjoner. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Forholdet mellom media, kultur og samfunn er et relativt nytt forskningsfelt innenfor antropologifaget. Det antropologiske bidraget til dette forskningsfeltet er først og fremst knyttet til de kvalitative forskningsmetoder vi benytter oss av, inkludert det antropologiske feltarbeidet. Ofte undersøker vi hvilken rolle media spiller for politiske beslutninger. Vi undersøker hvilken betydning ulike medieframstillinger av folk har for deres faktiske muligheter i det samfunnet de lever i og vi undersøker hvorfor det er så viktig for minoriteter å få kontroll med de representasjoner som kobles til deres identitet.


Emner der du kan lære mer om dete temaet
SOA-1003 Kommunikasjon og mening
SOA-3001Teoretiske perspektiver

Ansatte som jobber med dette temaet
Jennifer Hays
Jorun Bræck Ramstad

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Maori Television og urfolksmedia (Jorun Bræck Ramstad)


Aktuelle publikasjoner
 • Jorun Bræck Ramstad (2015): Once Were Warriors – a model that matters and a mirror of concerns. Nordlit, nr. 30.
 • Jon Schackt (2004): Savage other or noble ancestor? The Ch'olwinq of Q'eqchi' Maya folklore. Journal of Latin American Lore 22 (1):1-12.
 • Jennifer Hays (2002): «Anguished Laments»: A Critical Discourse Analysis of Education, Representation, and Development for the San of Botswana. In Ufahamu 28:2-3, 23-42.

Siden utarbeidelsen av Verdenserklæringen om menneskerettigheter i 1940-årene har antropologer spilt en viktig rolle i den globale diskursen om menneskerettigheter. En viktig debatt har vært sentrert rundt begrepene "universelle rettigheter" og "kulturrelativisme", det vil si den oppfatningen at disse rettighetene er definert innenfor en spesiell kulturell kontekst og dermed ikke kan være universelle. Selv om de fleste antropologer i dag anerkjenner universelle rettigheter, forstår de også at måtene som disse blir forstått, lovfestet og implementert på, er avhengig av kultur og kontekst. Forståelse av lokale og kulturelle aspekter ved implementeringen menneskerettighetene er et viktig satsingsområde for antropologer. Urfolkenes fokus på kollektive rettigheter, samt urfolksbevegelsens vektlegging av free prior and informed consent er et eksempel på dette.


Emner der du kan lære mer om dette temaet

Anthropology and Human Rights (nytt tema under utvikling)


Ansatte som jobber med dette temaet
Jennifer Hays
Sidsel Saugestad

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Indigenous Rights in southern Africa (Jennifer Hays, Sidsel Saugestad)
 • The International Labor Organization Convention 169 and Indigenous Rights in practice (Jennifer Hays)

Aktuelle publikasjoner
 • Jennifer Hays og Irene Bellier, eds (forthecoming 2017): Scales of governance and Indigenous Peoples’ rights in a globalized world: New rights or same old wrongs? (in the Routledge series: Law and the Postcolonial: Ethics, Politics and Economy).

 • Jennifer Hays og Megan Biesele (2011) Indigenous rights in southern Africa: international mechanisms and local contexts. Introduction to special issue (Hays, ed.) of The International Journal of Human Rights, 15:1, 1-10.
 • Jennifer Hays (2011): Educational rights for indigenous communities in Botswana and Namibia. In The International Journal of Human Rights, 15:1, 127-153.
 • Sidsel Saugestad (2011) 'Impact of international mechanisms on indigenous rights in Botswana'. In The International Journal of Human Rights, 15:1, 37-61.

Til alle tider har folk flyttet fra sted til sted. Bakgrunnen for migrasjon, flyttemønster og stedbundethet har variert med politiske, økonomiske og økologiske forhold. I dag anses ofte migrasjon/flytting som problematisk og noe som må kontrolleres. Hvilke grunner har folk for å flytte i dag? Hvilke faktorer push and pull flyttemønstret i ulike deler av verden? Hva betyr stedstilhørighet for folk under skiftende omstendigheter?


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SOA-1006 Arctic Norway - Aspects of Culture
SOA-3001 Teoretiske perspektiver
SOA-3004 Minoritet, identitet og grenser
SOA-3006 Indigenous culture, Resource Management and Human Rights

Ansatte som jobber med dette temaet
Jennifer Hays

Jorun Bræck Ramstad
Jon Schackt

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Tilhørighet og modernitet blant maorier i Aotearoa New Zealand (Jorun Bræck Ramstad).

Aktuelle publikasjoner
 • Jennifer Hays og Velina Ninkova (under utgivelse) Vertical and Horizontal Mobility among the Juǀ’hoansi of Namibia.  Accepted by the Norwegian Network for the Anthropology of Mobilities, for publication in the edited volume Mobilities and their Intersections.
 • Jorun Bræck Ramstad (1994) Kor e du fra? I Drivenes, E-A., Hauan, M., & Wold, H. (red.) Nordnorsk Kulturhistorie, Bind 2, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Naturbruk og ressurshåndtering har vært et sentralt tema i antropologiens historie. Det er videre aktualisert av miljøproblematikk og klimaendring. Under dette temaet inngår en rekke aktuelle debatter i antropologifaget, som for eksempel menneske/dyr relasjoner, forholdet mellom samfunn og natur, klimaendring, samt en lang rekke møtepunkter mellom økologiske og kulturelle problemstillinger. 


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SOA-1009 Natur og samfunn

Ansatte som jobber med dette temaet
Jennifer Hays
Bror R. Olsen

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Jakt, fiske og fangstkultur i Nord-Norge (Bror Olsen)

Aktuelle publikasjoner
 • Jakob Kronik og Jennifer Hays (2015) Limited Room for Manoeuver: Indigenous Peoples and Climate Change Adaptation Strategies. In Siri Eriksen and Tor Håkon Inderberg (eds.) Development as usual is not enough (Routledge) p 251-272.
 • Bror Olsen og Trond Thuen (2013): Secret places: On the management of knowledge and information about landscape and yields in Northern Norway. Human Ecology 41: 273-283.
 • Bror Olsen (2012): Her e ikke plass. Fritidsfiske, næringsutvikling og trivsel på bygda. I Mary Bente Bringslid (red.): Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Slektskap er det mest klassiske temaet i utviklingen av antropologifaget. Utgangspunktet var oppdagelsen av den kulturelle variasjonen med hensyn til hvordan ulike folkeslag klassifiserer sine slektninger og organiserer sine sosiale liv på basis av slektskap. Det er fortsatt omdebattert i hvilken grad denne variasjonen må forstås som et rent kulturelt fenomen eller om den har en basis i biologisk slektskap. Temaene familie og kjønn har også vært en del av antropologifaget fra begynnelsen, nært knyttet til slektskap. Forskning på kjønn har fra 1970-tallet av fått en kraftig oppsving.


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SOA-1001 Innføring i sosialantropologi
SOA-1004 Slektskap, familie og kjønn

Ansatte som jobber med dette temaet
Jorun Bræck Ramstad
Jon Schackt

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Q’eqchi-indianerne i Belize og Guatemala (Jon Schackt)
 • Yukuna-indianerne i Colombia (Jon Schackt)

Studiet av etnisitet er studiet av hvordan mennesker klassifiserer og forholder seg til hverandre som tilhørende ulike folkegrupper. Innenfor rammen av stater kan man for eksempel snakke om ulike slike grupper som majoritet- og minoritetsgrupper. Urfolk er som regel minoriteter som har hatt tilhold på en moderne stats territorium fra før de nåværende statsgrensene ble fastlagt. Disse temaene har tradisjonelt stått svært sentralt i forskning og undervisning ved sosialantropologiseksjonen ved IAS.


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SOA-1001 Innføring i sosialantropologi
SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess
SOA-3004 Minoritet, identitet og grenser
SOA-3006 Indigenous Culture, Resource Management and Human Rights

Ansatte som jobber med dette temaet
Jennifer Hays
Jorun Bræck Ramstad
Sidsel Saugestad
Jon Schackt

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Indianere og ladinoer i Guatemala (Jon Schackt)
 • Yukuna-indianerne i Colombia (Jon Schackt)
 • Q’eqchi-indianerne i Belize og Guatemala (Jon Schackt)
 • Indigenous Rights in southern Africa (Jennifer Hays, Sidsel Saugestad)
 • The International Labor Organization Convention 169 and Indigenous Rights in practice (Jennifer Hays)
 • Indigenous peoples and education at local and global levels (Jennifer Hays)
 • Maori Television og urfolksmedia (Jorun Bræck Ramstad)
 • Marginalization revisited (Jorun Bræck Ramstad)

Aktuelle publikasjoner
 • Jorun Bræck Ramstad og Sidsel Saugestad (2015): Samiske studier. Norsk antropologisk tidsskrift, nr. 2, vol. 26, Oslo: Universitetsforlaget.
 • Maitseo Bolaane og Sidsel Saugestad (2015). “Research on, with and by Indigenous peoples – Reflections on Research Ethics, Local Strategies and International Engagement” in Peter Sköld, Maitseo Bolaane og Moa Sandström (eds): Under the Same Sun. Parallel Issues and Mutual  Challenges for San and Sami  Peoples and Research. Umeä: Vaartoe-CeSam/Umeå University. 167-190.
 • Jon Schackt (2015): Om å tenke forskjeller med Amazonas-indianere. I Det skapende mennesket: Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning, rediigert av H. Aspen, M. N. Ravn og E. A. Røyrvik. Oslo: Scandinavian Academic Press.
 • Trond Thuen (2015) Staten og samene. Norsk antropologisk tidsskrift, nr. 2, vol. 26, Oslo: Universitetsforlaget
 • Bjørn Bjerkli (2015) «Tradisjonell kunnskap» i rettsalen. Norsk antropologisk tidsskrift, nr. 2, vol. 26, Oslo: Universitetsforlaget
 • Jon Schackt (2013): A people of stories in the forest of myth: The Yukuna of Miritiparaná. Vol. 148, The Institute for Comparative Research in Human Culture, Serie B. Oslo: Novus Press.
 • Jennifer Hays (2011) Indigenous Education in Southern Africa: Research and Action. Introduction to special issue (Hays, ed.) of Diaspora, Indigenous and Minority Education, 5:2, 71-75.
 • Jennifer Hays og Megan Biesele (2011) Indigenous rights in southern Africa: international mechanisms and local contexts. Introduction to special issue (Hays, ed.) of The International Journal of Human Rights, 15:1, 1-10.
 • Jennifer Hays (2011) Educational rights for indigenous communities in Botswana and Namibia. In The International Journal of Human Rights, 15:1, 127-153
 • Jon Schackt (2006): Q'eqchi' Ladinos and "White Indians": Cultural identities in Northern Guatemala. In Maya ethnicity: The construction of ethnic identity from preclassic to modern times, redigert av F. Sachse. Markt Schwaben: Anton Saurwein.
 • Jorun Bræck Ramstad og Trond Thuen (2005): Nærhet og distanse. Noen refleksjoner over Harald Eidheims bidrag til den antropologiske forståelsen av samisk etnopolitikk. Norsk antropologisk tidsskrift, vol. 16, nr. 4.

Bruk av språk for formidling av kunnskap, verdier og ferdigheter mellom generasjonene er universelt blant mennesker. På den bakgrunn framstår gjerne «utdanning» som et verdinøytralt eller til og med positivt ladet begrep. Men det er også slik at eksisterende maktstrukturer opprettholdes og utfordres nettopp gjennom språk og utdanning. Det gjelder forholdet mellom kjønnene så vel som forholdet mellom majoritetssamfunnet og ulike typer kulturelle minoriteter som for eksempel urfolk. Derfor er dette et viktig fokus for antropologien, både på mikro- og makronivå.


Ansatte som jobber med dette temaet
Jennifer Hays
Sidsel Saugestad

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Education and Indigenous peoples at local and global levels (Jennifer Hays)

Aktuelle publikasjoner
 • Jennifer Hays (2016:) Owners of Learning: The Nyae Nyae Village Schools after twenty five years. Basel Namibia Studies Series, Basler Afrika; Basel, Switzerland.
 • Irene Bellier og Jennifer Hays, eds (2016) What kind of education for Indigenous Peoples? / Quelle éducation pour les peuples autochtones?  Paris:L’Harmattan (to be published in English and French).
 • Jennifer Hays (2011) Indigenous Education in Southern Africa: Research and Action. Introduction to special issue (Hays, ed.) of Diaspora, Indigenous and Minority Education, 5:2, 71-75.
 • Jennifer Hays (2009) Learning Indigenous Knowledge Systems.  In Learning/Work: Turning Work and Learning Inside Out.  Walters, Shirley and Linda Cooper, eds. Human Sciences Research Council Press (HSRC) Cape Town.
 • Jennifer Hays (2009) Steps Forward and New Challenges: Mother Tongue Education in Southern Africa. Multilingual matters. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 12(4): 401-413 [Special Issue: Local languages, national contexts, global concerns: Case studies in multilingual education for speakers of ethnic minority languages].
 • Maitseo Bolane og Sidsel Saugestad (2006): Mother Tongue: Old Debates and New Initiatives in San Education. Indigenous Affairs, Jan 2006, 46-54.

Afrika har større genetisk, språklig og kulturell variasjon enn de øvrige verdensdelene. I Afrika finnes det fem store språkfamilier, mange forskjellige religioner og leveformer. Afrika er svært ressursrikt, men målt i gjennomsnittlig husholdningsinntekt er det også det fattigste kontinentet. Gapet mellom de rikeste og de fattigste er svært stort. Økonomiske og politiske prosesser er fortsatt sterkt preget av kolonitida. Antropologisk forskning i Afrika etterstreber å forstå disse prosessene på lokalt, regionalt og globalt nivå. Forskningen ved instituttet har særlig hatt et fokus på urfolk i det sørlige Afrika og temaer som menneskerettigheter, språk og utdanning.


Ansatte som jobber med dette temaet
Jennifer Hays
Sidsel Saugestad

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Indigenous Rights in southern Africa (Jennifer Hays, Sidsel Saugestad)
 • Language, Education and Indigenous Minorities in Southern Africa (Jennifer Hays)
 • Norwegian foreign policy and indigenous peoples in Africa (Sidsel Saugestsad, Jennifer Hays)

Aktuelle publikasjoner
 • Jennifer Hays (2016) Owners of Learning: The Nyae Nyae Village Schools after twentyfive years. Basel Namibia Studies Series, Basler Afrika; Basel, Switzerland.
 • Jennifer Hays og Megan Biesele (2011) Indigenous rights in southern Africa: international mechanisms and local contexts. Introduction to special issue (Hays, ed.) of The International Journal of Human Rights, 15:1, 1-10.
 • Sidsel Saugestad (2011) 'Impact of international mechanisms on indigenous rights in Botswana'. In The International Journal of Human Rights, 15:1, 37-61
 • Sidsel Saugestad (2001).  The Inconvenient Indigenous: Remote Area Development, Donor Assistance, and the First People of the Kalahari. Uppsala: Nordic Africa Institute.

Begrepet Latin-Amerika omfatter de landene på de amerikanske kontinentene der spansk, portugisisk eller fransk er offisielle språk. Men i mange av disse landene snakkes det også en rekke andre språk, de fleste indianske. Urfolk (indianere), kjønn, småbrukere (peasants), religiøse forhold og fattigdomskultur har vært særlig sentrale temaer i antropologi relatert til denne regionen.


Ansatte som jobber med dette temaet
Jon Schackt

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Indianere og ladinoer i Guatemala (Jon Schackt)
 • Yukuna-indianerne i Colombia (Jon Schackt)
 • Q’eqchi-indianerne i Belize og Guatemala (Jon Schackt)

Aktuelle publikasjoner
 • Jon Schackt (2013): A people of stories in the forest of myth: The Yukuna of Miritiparaná. Vol. 148, The Institute for Comparative Research in Human Culture, Serie B. Oslo: Novus Press.
 • Jon Schackt (2002): Mayaidentitet og prinsessekåringer i Guatemala. Norsk Antropologisk Tidsskrift 13 (3):150-63.
 • Jon Schackt (2001): The emerging Maya: A case of ethnogenesis. In Maya survivalism, edited by U. Hostettler and M. Restall. Markt Schwaben: Anton Saurwein.

I et faghistorisk perspektiv har regionaletnografiske komparative studier vært viktige for betegnelsen antropologi, som betyr læren om menneske. Begrepet Oceania retter søkelyset mot folk, livsformer og trosretninger som dominerer i Stillehavsregionen. Viktige temaer og debatter i antropologifaget, slike som lagdeling og hierarki, bytteformer, sosial integrasjon, slektskapsteori og humanøkologi har ofte hatt utspring i etnografiske studier blant folk vi betegner som ‘polynesere’, ‘melanesere’, ‘mikronesere’. I dag er studier av klimaendringer, miljøkatastrofer og folkevandringer særlig knyttet til denne regionen.


Ansatte som jobber med dette temaet
Jorun Bræck Ramstad

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Tilhørighet og modernitet blant maori er i Aotearoa New Zealand (Jorun Bræck Ramstad)
 • Marginalization revisited (Jorun Bræck Ramstad)

UiT, Norges arktiske universitet har et spesielt ansvar for studier av nordlige og nord-norske forhold. Skandinavia er mellom annet preget av sin multikulturelle historie, der et av Europas få urfolkhar tilhold i fire nasjonalstater, og studier av vår nære urfolksproblematikk har preget utviklingen av både universitetet generelt og av sosialantropologi i Tromsø spesielt. Samtidig er forskning på skandinaviske forhold viktige for formidling av faget på nasjonalt nivå, da det kan formidle relevansen av sosialantropologiske perspektiver på vårt eget samfunn. Skandinavia og nordkalotten som forskningstema rommer et utall av spennende tema fra urfolksforskning til naturbruk, politikk, konfliktforståelse og nasjonalisme.


Emner der du kan lære mer om dette temaet
SOA-1006 Arctic Norway - Aspects of Culture
SOA-3006 Indigenous Culture, Resource Management and Human Rights

Ansatte som jobber med dette temaet
Jennifer Hays
Bror R. Olsen
Jorun Bræck Ramstad
Sidsel Saugestad

Aktuelle forskningsprosjekter
 • Jakt, fiske og fangstkultur i Nord-Norge (Bror Olsen)

Aktuelle publikasjoner
 • Bror Olsen (2011): Kultur som ny næringsvei. I Jentoft, Nergård, Røvik (red.) Hvor går Nord-Norge? Bind 1: tidsbilder fra en landsdel i forvandling.Ansvarlig for siden: Kristin Evju
Sist oppdatert: 14.04.2016 15:38