Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Begrunnelse og klage over karakterfastsetting ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Begrunnelse for karakterfastsetting

En  kandidat  har  rett  til  å  få  en  begrunnelse  for  karakterfastsettingen  i  henhold  til 
lov om universiteter og høyskoler § 5-3. Krav om begrunnelse må fremsettes senest tre uker etter at
karakteren ble kunngjort. Krav om begrunnelse skal rettes til fakultetet som er faglig ansvarlig for emnet. Studenten har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen etter hver enkelt eksamen. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg, og skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om det. Er krav om begrunnelse framsatt vil fristen for å klage på karakterfastsettelse være tre
uker fra den dato kandidaten har fått begrunnelsen. Fakultet for naturvitenskap og teknologi anbefaler alle studenter å få en begrunnelse for karakteren før klage framsettes.

Krav om begrunnelse karakterfastsettingen for emner ved NT-fak skal fremsettes på følgende skjema:

Skjema for krav om begrunnelse for karakterfastsetting - norsk

 

Klage over karakterfastsetting 

Adgang til å klage over karakterfastsettingen reguleres av lov om universiteter og høyskoler § 5-3, samt §§ 45 og 46 i forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Klage over karakterfastsetting skal være framsatt innen tre uker etter at sensuren ble kunngjort. Hvis kandidaten har bedt om begrunnelse for karakter eller framsatt klage på formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra den dato kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen på formelle feil foreligger.

Klage over karakterfastsetting skal forelegges ny eksamenskommisjon for ny sensurering. Resultatet etter ny sensurering er endelig og kan ikke påklages. Resultatet av klagen kan gå til gunst eller ugunst for kandidaten, jf. forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet § 46.

Ved klage på karakter etter at vitnemål er utstedt, må vitnemålet sendes i retur til fakultetsadministrasjonen. Klagen vil ikke bli behandlet før vitnemålet er mottatt.
Ved postforsendelse sendes det rekommandert til følgende adresse:

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
v/Studieseksjonen
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Vitnemålet kan også leveres personlig til en av følgende personer i fakultetsadministrasjonen: Cecilie Andreassen, Kjærsti Løkholm Bergli, Marianne Brekke, Lisbeth Klausen eller Karin Heide.

Klage på karakterfastsettingen for emner ved NT-fak skal fremsettes på følgende skjema:

Skjema for klage på karakterfastsetting - norsk

 

Merk at skjemaene på denne siden kun kan benyttes for emner som tilbys av NT-fakultetet.

Ved sending av skjema på e-post anbefales det å bruke Internet Explorer.
Ansvarlig for siden: Hilde Beate Amundsen
Sist oppdatert: 18.10.2019 14:54