Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Reglement for studieutvalget ved Det juridiske fakultet, Universitetet i TromsøVedtatt av fakultetsstyret 25.06.2007 (Sak JF 47-07) med hjemmel i Instruks for ledere og styrer ved Universitetet i Tromsø av 19.05.2005 (S 28-05), endret 27.5.2009 (IS 4-09). Sist endret av fakultetsstyret 07.12.2018 (FS 44/18) med hjemmel i instruks for fakultetsstyrer av 28.11.2008

1. Sammensetning

Studieutvalget (SU) skal ha følgende sammensetning:

 • Tre vitenskapelig tilsatte. Prodekan for studiesaker er leder av studieutvalget. De to øvrige medlemmer oppnevnes blant avdelingslederne og programleder for LL.M.-programmet i Law of the Sea. Utvalget velger selv nestleder blant disse.
 • To studenter, hvorav en skal være på 4. eller 5. avdeling

Oppnevning av studieutvalg gjøres av fakultetsstyret for to år. Perioden for studentrepresentanter er ett år. 

2. Studieutvalgets ansvar og kompetanse

2.1 Generelt

Studieutvalget er programstyret for masterstudiet i rettsvitenskap og LLM-programmet i Law of The Sea. Studieutvalget har en koordinerende, rådgivende og rapporterende funksjon for begge studieprogrammene.

Studieutvalget skal:

 • ivareta helheten i studieprogrammet og påse at det representerer både faglig bredde og faglig fordypning
 • gi innstilling til fakultetsstyret om endringer i studieplan, reglement mv hvor fakultetsstyret har vedtakskompetanse
 • se til at studentene blir ivaretatt både sosialt og faglig samt arbeide for et best mulig læringsmiljø
 • drive pedagogisk utviklingsarbeid gjennom pedagogisk forum og på andre måter

Studieutvalget utarbeider en årlig studieprogramrapport for masterstudiet i rettsvitenskap og oversender denne til fakultetet for innarbeiding i fakultetsrapporten.  I studieprogramrapporten foreslås kvalitetsforbedringer for neste studieår i henhold til de føringer som er fastsatt i kvalitetssikringssystemet for Universitetet i Tromsø. Dersom studieutvalget merker tegn på svikt i ivaretakelsen av studentene eller svikt i kvaliteten i programmet, skal fakultetsstyret underrettes om dette.

2.2 Studieutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker vedrørende:

 • fagplaner og pensum
 • oppnevning av oppgaveutvalg
 • studiekvalitet og læringsmiljø
 • obligatorisk praksis i studiet, for eksempel søknader om særplass, endret praksistidspunkt, godkjenning av yrkespraksis som tilsvarende obligatorisk praksis
 • spørsmål i forbindelse med eksamen, for eksempel prinsipielle saker om fritak fra eksamen, søknader om dispensasjon fra vilkår for oppmelding til eksamen, herunder tregangersregelen
 • Innpassing av utdanning fra andre læresteder
 • andre saker hvor avgjørelsesmyndighet er delegert fra styret
 • andre saker i henhold til de enhver tid gjeldende regler og retningslinjer

2.3 Studieutvalget kan gi uttalelse i følgende saker:

 • endring av reglement (herunder eksamenskrav og studentopptak)
 • spørsmål i forbindelse med studentopptaket
 • undervisnings- og eksamensspørsmål som ikke avgjøres av studieutvalget
 • andre saker utvalget får seg forelagt

3. Møteordning

Utvalget fatter avgjørelser og gir uttalelser i møter. Utvalgets leder, eller nestlederen i hans/hennes fravær, kan fatte vedtak og gi uttalelser på utvalgets vegne i mindre viktige saker som ikke er av prinsipiell betydning, samt saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig drøftes med minst en av studentrepresentantene i utvalget før vedtaket fattes eller uttalelse gis.

Forøvrig gjelder Universitetet i Tromsøs forretningsorden.
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 18.01.2019 10:34