Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Reglement for Programstyret for ph.d.-programmet - Forskningsutvalget (FU) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Vedtatt av fakultetsstyret 09.10.09, sak JF 56-09. Endret av  fakultetsstyret 17.6.13 (JF 28-13) med hjemmel i instruks for  fakultetsstyrer av 28.11.2008.

1. Generelt
2. Sammensetning
3. Forskningsutvalgets kompetanse
4. Møteordning

1. Generelt

Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, har ansvar for forskerutdanningen ved fakultetet.

2. Sammensetning

Forskningsutvalget skal ha følgende sammensetning:

- Tre fast ansatte i vitenskapelig stilling med vararepresentanter

- To doktorgradsstudenter med vararepresentanter

Leder for forskningsutvalget skal være prodekan for forskning. 

Oppnevning gjøres av fakultetsstyret og oppnevningsperioden er to år. Doktorgradsstudentene oppnevnes for ett år av gangen.

3. Forskningsutvalgets kompetanse

Forskningsutvalget har ansvar for forskerutdanningen ved fakultetet. Utvalget skal gi råd og anbefalinger angående forskerutdanningen.

Utvalget skal foreslå de regler og avtaleverk for forskerutdanningen det finner nødvendig, herunder endringer i de gjeldende.

Forskningsutvalget er for øvrig gitt kompetanse i det til enhver tid gjeldende doktorgradsreglement med utfyllende bestemmelser ved Universitetet i Tromsø.

For øvrig behandles de saker som legges frem for det av utvalgets leder, fakultetsstyret eller fakultetsdirektør/dekan.

Forskningsutvalget skal

-     Behandle saker om opptak til ph.d-programmet.
-     Oppnevne veiledere.
-     Forlenge/inndra studierett for doktorgradsstudenter.
-     Ivareta studentenes faglige og sosiale miljø.
-     Foreta årlig gjennomføring av fremdriftsrapportering.
-     Sikre at doktorgradsstudentene får det opplæringstilbudet de har krav på.
-     Opprette og nedlegge emner.
-     Evaluere, følge opp og iverksette tiltak for emner som inngår i opplæringsdelen.
-     Godkjenne studiepoeng og opplæringsdelen til ph.d-programmet
-     Gjennomføre evaluering av ph.d.-programmet.
-     Utarbeide en årlig rapport om kvaliteten i programmet.
-     Gi uttalelser i forskningsstrategiske spørsmål.

Delegasjon

-     Enkeltsaker behandles av administrasjonen i henhold til gjeldende rammeverk.
-     Enkeltsaker som krever faglig vurdering behandles av prodekan for forskning.
-     Endelig godkjenning av opplæringsdelen behandles av prodekan for forskning.
-     Større strategiske, kontroversielle og prinsipielle saker behandles av forskningsutvalget. 

4. Møteordning

Forskningsutvalgets leder fastsetter møteplan for ett semester av gangen. Møteplanen skal sendes ut på høring blant medlemmene med rimelig frist til merknader.

Møteinnkalling skal sendes ut senest tre dager før møtet. Saklisten sendes representanter og vararepresentanter. Sekretær skal konferere med fakultetsdirektør og forskningsutvalgets leder før innkallingen blir sendt ut.

I saklisten skal alle nye saker være med. Før den ordinære listen, står eventuelle utsatte saker når de skal legges frem på nytt. Det må stå i saklisten at de er utsatte saker. Første nye saksnummer skal alltid være referatsaker.

Alle saker skal ha et journalnummer og et saksnummer. Forkortelsen som skal benyttes for utvalgets saker er FU.

Saksforelegg skal sendes representantene sammen med innkallingen.

Fakultetsdirektøren peker ut sekretær for utvalget. Det føres vedtaksreferat. Forskningsutvalget kan ikke gi utfyllende regler for egen møteordning som er i strid med lov, ulovfestede møterettslige prinsipper og bestemmelser gitt i dette reglement.
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
opprettet: 29.10.2015 11:49