Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Eksamen ved ILP

Dette er siden for deg som skal ta eksamen ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Her vil du finne informasjon om hva man må gjøre før eksamen, gjennomføring av eksamen og etter. Om du ikke finner det du leter etter kan du kontakte eksamensgruppa på ilp-eksamen@uit.no. Husk å oppgi emne og eventuelt kandidatnummer.

 

SYK TIL EKSAMEN:

Pga den nye personvernordningen kan vi ikke ta imot legeattester via e-post, derfor ber vi om at attesten leveres til info-skranken på campus eller studiekonsulenten på emnet. 

Attesten må leveres innen to døgn. 


Samlesider:

     

  

Felles for alle studenter

Eksamensgruppa er sammensatt av studiekonsulenter fra både barnehageutdanningen, lærerutdanningen og etter- og videreutdanningen. Alle henvendelser om eksamen (gjennomføring, begrunnelse/klage og andre spørsmål) skal sendes til oss på epost ilp-eksamen@uit.no slik at det kommer inn i et køsystem. Du vil få svar så fort som mulig. Om du derimot har en hastesak, f.eks problemer med innlevering og fristen går ut snart, da kan du kontakte oss på tlf.

Medlemmer i eksamensgruppa: 


Sindre Ø. Blomsø

Lena Hustad


Nina B. Johansen


Nina M. Rebni


Nadia A. Tvete

Semesteravgift
Du må betale semesteravgift før du kan semesterregistrere deg. Fristen er 20. august i høstsemesteret og 20. januar i vårsemesteret. Giro oppretter du selv via studentweb. Husk å oppgi riktig KID-nummer ved betaling. Nye studenter kan betale semesteravgift fra og med 2. august/2. januar, mens nåværende studenter kan betale semesteravgift fra midten av juni/desember.

Oppmelding
Etter at du har betalt semesteravgiften tar det noen dager før du kan melde deg opp til undervisning og eksamen. Siste frist for å semesterregistrere seg er 1. september i høstsemesteret og  1. februar for sommersemesteret.  Om man skal melde seg opp til utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen er den generelle fristen 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret.

NB! For studenter som skal ta utsatt/konte-eksamen på lærer (1-7 og 5-10) og barnehagelærer er fristen 1. august i høstsemesteret da eksamen blir avholdt tidlig i semesteret (eventuelt like før semesterstart).

Fastlagte eksamensdatoer flyttes normalt ikke. Studentene har selv ansvar for at de ikke melder seg til eksamener som avvikles samtidig.

Dispensasjon fra oppmeldingsfristen
Dersom du ikke har semesterregistrert deg og meldt deg opp til undervisning og eksamen innen fristen, kan du søke om dispensasjon dersom du har gyldig grunn. Søknad om dispensasjon reguleres av eksamensforskriftens § 8:

Utdanningsdirektøren kan, etter søknad fra studenten, gi dispensasjon fra fristene for registrering og oppmelding til eksamen.

Dispensasjon etter første og annet ledd kan gis i følgende tilfeller:

 • ved sykdom på dagen for fristens utløp, dokumentert ved legeattest
 • ved dødsfall i nærmeste familie, dokumentert av offentlig tjenestemann
 • det første semesteret en utenlandsk student er registrert ved universitetet
 • når studenten deltar i et gruppearbeid som direkte inngår som del av den eksamen det gjelder, og eksamen ikke kan gjennomføres for de andre i gruppen uten at denne studenten er med
 • den eksamen/de eksamener det gjelder vil føre til fullført grad ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • dispensasjon kan også gis i andre særlige tilfeller

Søknadsskjema finner du her: bokmålnynorsk

Søknaden sendes til UiT via eDialog (adressen finnes også på søknadsskjema). Du vil få svar enten i digital postkasse dersom du har det eller via ordinær post (husk å oppgi adresse på skjemaet).

NB!
Siste frist for å søke om dispensasjon er

 • 1. oktober/1. mars for ordinær eksamen
 • 15. september/15. februar for utsatt-/kontinuasjonseksamen

Søknader som mottas etter denne fristen behandles ikke.

De aller fleste emner på ILP har et eller flere arbeidskrav som må være fullført innen en gitt dato før man får rett til å stille til eksamen. Arbeidskravene kan være: 

 • oppmøte (f.eks på minst 80% av all aktivitet eller x-antall samlinger)
 • muntlig fremlegg (individuelt eller i gruppe)
 • skriftlig oppgave (individuelt eller i gruppe)
 • prosjektskisse eller en annen oppgave som er relevant for emnets tema

Om du lurer på hvilke arbeidskrav du har på dine emner så kan du finne dette i emnebeskrivelsen. 

Dersom en kandidat er syk eller hindret til å delta på obligatoriske aktiviteter som f.eks. samlinger, kan man spørre fagmiljøet om å få andre arbeidskrav som kan kompensere for fraværet. Merk at dette ikke er en rett men ekstra tilrettelegging som fagmiljøet kan tilby om det er hensiktsmessig.

Alle arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent og har ingen innvirkning på den endelige karakteren i emnet.

Om man tar opp et emne hvor man har fått et eller flere arbeidskrav godkjent tidligere er det ikke nødvendig å levere arbeidkravene på nytt da de gamle fortsatt vil være gyldige. Dersom du er i tvil om tidligere arbeidskrav er gyldige kan du sjekke dette under aktive emner i Studentweb.     

Merk hvordan studenten i dette eksemplet er meldt opp til et emne med obligatorisk oppgave for våren 2017, men oppgaven står allerde som godkjent (vår 2015) da studenten har tatt emnet før.  

For at eksamensbesvarelsene ved UIT skal være anonyme får alle studenter utdelt kandidatnummer før eksamen skal avholdes. For hjemmeeksamener kan kandidatnummeret i enkelte tilfeller komme etter at eksamen er startet. Kandidatnummeret finner man under aktive emner i Studentweb 

Merk at det er egne nummer for hver eksamen og at man får nytt kandidatnummer ved konte/utsatt eksamen. 

NB: Tidligere har det vært en generell oversikt på UiT's nettsider over semesterets skriftlige skoleeksamener, men fra våren 2018 vil dette ikke lenger bli lagt ut. I stedet vil den informasjonen bli lagt ut i studentweb. Informasjonen ligger under "kommende hendelser" på forsiden i studentweb eller på hvert enkelt emne under "aktive emner".

Tid og sted for eksamen kan finnes på følgende steder:

For ILP er det en generell regel at alle skoleeksamener blir avholdt i Breivika mens praktiske eksamener blir på campus i Mellomveien. 

Om man vet hvilket rom man skal ha eksamen men ikke hvor det er, kan man bruke Mazemap til å søke etter rom på UiT

På de aller fleste emnene er det en avsluttende eksamen og det kan være lurt å forberede seg til den i god tid. Kanskje noen av våre eksamenstips også kan være til hjelp?

Et godt råd når det gjelder gode studievaner og eksamensforberedelse er å samarbeide med andre. Ved å snakke om det man har lest, stille spørsmål og reflektere/diskutere får man mye mer ut av tekstene og læringen. Om man ønsker å danne slike arbeidsgrupper og være på campus Mellomveien er det flere rom som er tilgjengelige for utlån til studenter. På disse rommene vil man finne oppslag med nødvendig informasjon på dørene. 

Når man skriver tekster på universitetsnivå er det ofte et krav om at teksten skal ha en bestemt utforming. Disse kravene er som regel nevnt i eksamensteksten, emnebeskrivelsen eller på andre måter formidlet under undervisninga. 

Oppsett
Følgende er ansett som standard oppsett:  

 • Marg: Venstre marg skal være ca. 2.5 cm. Dette er vanligvis standard i f.eks. Word. 
 • Font: Times New Roman, str 12. Overskrifter kan være større. 
 • linjeavstand: 1,5


Om noe annet er oppgitt i oppgaveteksten/emnebeskrivelsen skal man benytte det.

Forside og innholdsfortegnelse
Den er ingen krav om at man må ha forside, sidetall og innholdsfortegnelse, men om man skriver en lengre oppgave er det kjekt å ha det med siden det gir oppgaven et mer ryddig preg. Når man leverer en oppgave i wiseflow blir det laget en automatisk forside (omslag) men det kan være fint å lage sin egen side i tillegg. Her kan du finne maler til både vanlig eksamen eller master.

Omfang
Hvor lang besvarelsene skal være varierer fra emne til emne. Ved hjemmeeksamener er det vanligvis oppgitt hva som forventes, enten oppgitt i antall ord eller sider. En utfordring når man besvarer en oppgave kan være å holde seg til det antallet ord/sider som forventes. En gylden regel i slike tilfeller er at teksetn skal være maks 10% for lang eller for kort.

Eksempel: 
Oppgaveteksten sier at besvarelsen skal være på ca. 2400 ord (ca. 7 sider). En besvarelse som er på 2000 ord kan derfor bli ansett som for kort, mens en besvarelse på 3000 ord blir vurdert som for lang. Dette kan gjøre utslag på den endelige karakteren.

For å undersøke hvor mange ord besvarelsen din er kan du bruke ordtelling-funksjonen som vanligvis finnes i tekstbehandlingsprogrammer. NB! Forside, innholdsliste og litteraturliste skal ikke være med i ordtellingen. 

Kilder og litteraturliste
Når man siterer andres tekster eller arbeid er det veldig viktig å bruke kildehenvisninger og litteraturliste. Omfattende bruk av kilder uten kildehenvisning i en besvarelse er å regne som eksamensfusk og kan føre til at man får trekk i karakter, eksamen blir annulert eller, i verste tilfelle, man blir anklaget for juks og utestenges fra universitetet (les mer om juks i punkt 12). 

Tidligere måtte studentene møte opp personlig på ekspedisjonen i Breivika med tre stiftede kopier for å levere inn besvarelsen sin men den tiden er heldigvis over. Nå har UiT gått over til en bedre løsning, nemlig det digitale eksamensverktøyet Wiseflow. Både hjemmeeksamener og skoleeksamener (som ikke krever tegning/skriving av formler) blir nå avholdt digitalt. 

Uansett om man skal ha hjemmeeksamen eller skoleeksamen vil alle studenter som har fullført arbeidskravene og derfor er kvalifisert til å ta eksamen få en automatisk generert epost fra wiseflow før eksamensstart. Her vil man finne link til flowene (emnet) man er meldt opp til samt informasjon om start og slutt-tidspunkt. Om man logger inn i wiseflow vil man få en oversikt over alle eksamner man er meldt opp på. Man kan allerede da gå inn i flowen, men oppgaveteksten vil ikke bli publisert før eksamenesstart.


Under listen over flows finner man en link som heter demoflows. Her kan man gå inn å se en demonstrasjon om hvordan de ulike flowen fungerer.  

Hjemmeeksamen (FLOWassign)

Når det gjelder hjemmeeksamen foregår eksamen i stor grad som tidligere foruten at studentene nå henter og leverer oppgaven i Wiseflow i steder for papirversjon eller Fronter. Her er en generell oversikt over hvordan en hjemmeeksamen i wiseflow foregår. 

 • Ved eksamensstart logger studenten inn i Wiseflow med Feide og finner oppgaveteksten, samt eventuelt ekstramateriale som trengs for å besvare oppgaven.
 • Besvarelsen skrives i det skriveprogramme man måtte ønske, men må lagres som PDF-fil før den kan lastes opp og leveres i wiseflow.
 • Når man skal levere inn oppgaven er det viktig å velge innlever etter at man har lastet opp besvarelsen. Om besvarelsen bare blir lastet opp blir oppgaven ikke ansett som levert og man risikerer å få ikke møtt på eksamen. 

 • Etter at eksamen er levert får man en automatisk bekreftelse på epost. Denne eposten kan det være greit å ta vare på intill sensur foreligger. 


Skoleeksamen (FLOWlock)

UiT arrangerer to former for digitale skoleeksamener. Du tar enten eksamen på en av UiTs datalab'er (dette kalles en LAB-eksamen), eller du tar med deg din egen PC (TAMED-eksamen). Om du skal ha med egen PC er det noen minimumskrav: 

PC: 

 • Operativsystem: Windows 7 eller nyere
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox 3 eller nyere
 • Internet Explorer 10 eller nyere
 • Adobe Flash 10 eller nyere

Mac:

 • Operativsystem: Mac OS/X 10.8 (Mountain Lion) eller nyere
 • Nettleser: Safari 6 eller nyere installert
 • Adobe: Adobe Flash 10 eller nyere installert

Dersom din datamaskin ikke oppfyller kravene kan du søke om å låne PC av UiT. Det er ikke mulig å bruke nettbrett eller hybrid-PC,og det er ikke mulig å bruke trådløst tastatur eller trådløs mus. Sjekk også at maskinen din virker på UiT sitt trådløse nettverkt Eduroam.

Skoleeksamen i WISEflow kjøres i en FLOWlock-browser. Denne browseren låser ned PCen slik at det eneste du har tilgang til er den funksjonaliteten som finnes i FLOWlockbrowseren. I hovedsak er dette samme funksjonalitet som du har tilgjengelig i word. Om du skal ta med egen PC er det viktig st du laster ned og prøver FLOWlock før eksamensdagen. Du finner nedlasningen ved å gå inn på flowen til det aktuelle emnet og deretter veiledning til FLOWLock-nettleser. 

På eksamensdagen er det anbefalt å møte opp senest en halvtime før eksamensstart slik at man er klar i god tid før eksamensstart. Om du skulle få problemer vil det være eksamensvakter tilgjengelig som kan hjelpe deg. 

Nyttige lenker:

 

Om man har valgt å skrive en eksamensoppgave sammen med andre så skal besvarelsen fortsatt leveres i Wiseflow, men det er en litt annen fremgangsmåte. 

Det første man må gjøre er å opprette en gruppe i Wiseflow. Dette kan gjøres av hvem som helst i gruppa.

Deretter kan man velge navn på gruppa og invitere de andre deltagerne man samarbeider med.  Det er kun deltagere som er oppmeldt til denne eksamen som kan være gruppedeltagere. Det er ikke mulig å være medlem av mer enn en gruppe. 

Når invitasjonen om gruppemedlemsskap er sendt ut, men ennå ikke bekreftet av nytt medlem, ser bildet slik ut:

For den som er invitert vil flowen se slik ut: 

Når alle invitasjoner er sendt ut og akseptert er det mulig å levere inn oppgaven. Når oppgaven er innlevert er det ikke mulig å legge til flere medlemmer i gruppa. 

For å levere oppgaven heretter er det vanlig prosess ved å laste opp pdf-filen, legge inn eventuell obligatorisk informasjon på omslaget og deretter levere oppgaven (se mer detaljert beskrivelse i punktet over). Merk at det er kun en felles oppgave som skal leveres inn på vegne av gruppen. Alle gruppemedlemmer har mulighet til å levere inn denne oppgaven, ikke bare gruppeoppretter. Etter at oppgaven er innlevert vil man se på innleveringsstatus (feltet til høyre) se at oppgaven er innlevert og tidspunktet for det. Kvittering sendes dersom du trykker på knappen Send kvittering. Dersom alle i gruppen ønsker kvittering på at oppgaven er innlevert må hver enkelt logge inn i wiseflow og velge dette alternativet. 

 I likhet ved vanlig innlevering kan man  også ved gruppeinnlevering trekke tilbake besvarelsen innen innleveringsfristen om man ønsker å endre noe. Alle gruppemedlemmene har denne rettighetetn og ikke bare vedkommende som lastet opp oppgaven. 

Noen ganger hender det at man selv blir syk eller av andre særskilte grunner ikke kan delta på eksamen. I slike tilfeller kan man få utsatt innlevering eller rett til å ta eksamen senere. Den følgende informasjonen er hentet fra eksamensforskriften §17 og 18.

Hva regnes som akutt sykdom og andre særskilte grunner?

 • Som akutt sykdom regnes sykdom som er oppstått etter avmeldingsfristen
 • dødsfall i nær familie
 • andre grunner som begrunnes og dokumenteres. 

Skoleeksamen:
Dersom en kandidat ikke kan møte til eksamen på grunn av akutt sykdom eller andre særskilte grunner, gis vedkommende rett til utsatt eksamen jf. § 21 dersom legeattest/dokumentasjon er sendt eller levert til fakultetet senest to døgn etter den første eksamen som attesten/dokumentasjon gjelder for. Du kan lese mer om utsatt eksamen i punkt 15.

En kandidat som blir syk under eksamen, må levere trekkskjema, straks oppsøke lege og levere legeattest senest to døgn etter eksamen. Er det ikke mulig å få en legeattest senest to døgn etter den første eksamen som attesten gjelder for, må eksamenskandidaten gi fakultetet beskjed om dette innen fristens utløp.

Hjemmeeksamen:
Ved hjemmeeksamen og lignende eksamensformer av flere dagers varighet, kan det i særlige tilfeller gis  ekstra eksamensdager dersom kandidaten dokumenterer uforutsette problemer av medisinsk karakter, dødsfall i nærmeste familie, eller andre ulykkeslignende tilfeller som har inntruffet i løpet av eksamensperioden. Når fastsatt eksamenstid er mer enn to uker, kan det gis utsatt innleveringsfrist med inntil to dager.

Når fastsatt eksamenstid er av kortere varighet, kan det gis utsatt innlevering med én dag. Studenter som likevel ikke klarer å fullføre med ekstra tid, gis rett til utsatt eksamen (les mer om utsatt eksamen i punkt 15). For å få utsatt tid må man kontakte studiekonsulenten og leveres legeattest snarest etter at sykdommen oppstår. 

Gruppeeksamen: 
En kandidat som deltar i gruppeeksamen og får fravær som følge av sykdom eller andre særskilte grunner skal anses for ikke å ha deltatt under eksamen. Dersom gruppa opprinnelig besto av inntil fire personer, skal det fastsettes ny innleveringsfrist eller nytt eksamenstidspunkt for de resterende gruppemedlemmene. Dersom gruppa besto av fem eller flere personer, skal gruppeeksamen fullføres for de resterende etter de fastsatte bestemmelsene om omfang, innleveringsfrist og eksamenstidspunkt.

Dersom flere enn én kandidat på gruppa får fravær eller forfall, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes om eksamen for de resterende skal fullføres. Det må da tas hensyn til de fraværendes bidrag eller forventede bidrag og de resterendes muligheter til å gjennomføre eksamen.

Ved fravær i en utøvende gruppeeksamen, fastsettes nytt eksamenstidspunkt.

Krav til dokumentasjon:
Uansett om man trenger mer tid eller å utsette eksamen må man levere en attest som dokumentasjon. Legeattesten skal inneholde opplysninger om hvilken eksamen eller hvilke eksamener den gjelder for, samt tidsrom for sykdomsperioden. Sykemelding beregnet til bruk overfor arbeidsgiver, godtas ikke som legeattest.

Pga den nye personvernforordningen kan vi ikke lenge ta imot legeattest via e-post, derfor ber vi om å få den tilsendt i posten til UiT Norges arktiske universitet, Postboks 6050 Langnes, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, ILP-eksamen, 9037 Tromsø


Du kan også leverer den til studiekonsulenten/eksamensansvarlig ved ILP senest to døgn etter eksamen.

Hva er individuell tilrettelegging?
Individuell tilrettelegging under eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt.

Tilretteleggingstiltakene som innvilges skal derfor være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være optimale ut fra søkers egne ønsker eller vurdering av behov.

Individuell tilrettelegging skal i utgangspunktet kun gis til studenter med varige/kroniske lidelser. Kandidater som blir akutt syke, har derfor ikke krav på individuell tilrettelegging. Når problemet oppstår rett før eksamen, har kandidaten imidlertid rett til å få utsatt prøven.

Tilrettelegging ved eksamen reguleres av forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet § 28.

Hvordan søke om individuell tilrettelegging ved eksamen
Du kan få individuell tilrettelegging dersom du av særlige grunner har behov for dette i forbindelse med eksamen.

Dette gjøres ved å sende en søknad via eDialog. Søknaden skal være dokumentert med legeattest eller spesialisterklæring av ny dato, med mindre ordningen skjer på annet enn medisinsk grunnlag. Husk også å oppgi emnekode i søknaden slik at vi vet hva det gjelder. 


Krav til dokumentasjon
For å oppnå en mest mulig rettferdig og rimelig praktisering av ordningen med tilrettelagte eksamener har UiT Norges arktiske universitet sendt brev om hvilke krav som stilles til dokumentasjon til legekontor/sakkyndig instans. Gjør legen din oppmerksom på dette. Ta gjerne utskrift av brevet, og ta det med til legen.

Frist for å søke individuell tilrettelegging ved eksamen:
1. februar i vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret for ordinære eksamener.

15. januar og 15. august for utsatt- og kontinuasjonseksamener. 

Dispensasjon fra fristen gis bare i helt spesielle tilfeller og reguleres av eksamensforskriftens § 8. Søknad om dispensasjon sendes som vedlegg på e-post til fakultetet som er ansvarlig for eksamen. Dispensasjonssøknader som mottas senere enn fire uker etter fristens utløp, vil ikke bli behandlet.

Kort om de vanligste ulemper eksamenskandidater kan ha ved eksamen:

 • Kandidater som på grunn av en akutt lidelse ikke kan gjennomføre eksamen, har i utgangspunktet ikke krav på individuell tilrettelegging, jf. forskrift for eksamener § 30. Det er ikke adgang til bruk av PC ved akutte lidelser.

 • Kandidater med spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker kan gis tilbud om å få avlegge skoleeksamen ved bruk av PC med retteprogram, jf. forskrift for eksamener § 31. Det kreves dokumentasjon fra logoped.

 • Kandidater med allergi eller astma gis ikke individuell tilrettelegging under eksamen, jf. forskrift for eksamener § 32. Alvorlige/særlige tilfeller kan gi grunnlag for ekstra tid til hvile/tid til medisinering.

 • Gravide kandidater gis hviletid på 20 minutter ved eksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på eksamener som varer i fem timer eller mer dersom eksamen avholdes i svangerskapets 8. eller 9. måned, jf. forskrift for eksamener § 33. Fødselstermin må dokumenteres.

 • Kandidater med norsk som fremmedspråk gis ekstra eksamenstid, jf. forskrift for eksamener § 34. Ordningen gjelder ikke studenter på engelskspråklige program, eller studenter som har norsk som andrespråk fra videregående skole. Ordningen gjelder heller ikke for kandidater som tar emner i nordisk.
   

Rett til permisjon
Før man kan søke om permisjon fra studiene på UIT må man ha vært registrert som student på studieprogrammet i minimum ett semester. Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak som følge av innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet, langvarig sykdom eller andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art, kan du søke om om å få reservert studieplass til året etter. Les mer om reservasjon av studieplass her. Om du er tatt opp på enkeltemner er det dessverre ikke mulig å søke om permisjon.

Retten til permisjon er regulert i Forskrift for studier ved UiT § 18. Her står det følgende:

En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Permisjon skal også gis på grunnlag av verneplikt. Permisjon kan gis på grunnlag av deltakelse i internasjonale forsvarsoperasjoner, studentpolitisk arbeid, attestert langvarig sykdom og andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art. Avdelingen avgjør søknader om permisjon. Permisjon etter dette ledd kan ikke gis for mer enn to år i løpet av studietiden. Den enkelte avdeling kan i utfyllende bestemmelser fravike bestemmelsene i dette ledd.

Studenten skal ha rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Avdelingene må så langt det er praktisk mulig legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon.

Permisjon i forbindelse med utveksling
Om du skal ut på utveksling som er en del av studieprogrammet ditt trenger du ikke å søke om permisjon. Om du derimot skal studere ved et lærested som UIT ikke har noen utvekslingsavtale med må du søke om permisjon.

 

Hvordan søke
Søknad om permisjon kan lastes ned her: 

Ferdig utffylt søknad skal sendes til UIT via eDialog. Lenken til eDialog står også øverst på pdf-søknaden.

For å logge inn kreves BankID, MinID eller annen form for elektronisk ID. Når du har logget inn får du opp et skjema (se skjermdump) hvor du må laste opp søknaden samt fylle inn personopplysninger og hva henvendelsen gjelder. 
 

Tidsfrister
Du kan søke om permisjon hele året. Dersom du søker om permisjon etter 1. september/1. februar, kan du ikke kreve registreringa annullert eller kreve semesteravgifta tilbakebetalt.

Når man studerer på universitetsnivå er fusk og plagiat en handling som kan gi seriøse konsekvenser.

Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes blant annet:

 1. å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen (f.eks. notater, mobil eller smartklokker)
 2. å presenteres andres arbeid som sitt eget
 3. å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlig arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
 4. å levere en eksamensbesvarelse som tidligere er levert som eksamensbesvarelse ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet eller andre institusjoner for høyere utdanning
 5. ureglementert samarbeid mellom eksamenskanidater eller grupper
 6. å handle i strid med eksamensreglementet eller på annen urettmessig måte som kan gi fordeler ved eksamen.

Hver eksamen som leveres på UiT skal være et selvstendig arbeid som er knyttet opp mot det aktuelle emnet. Om man bruker deler av en egen eksamen som man har levert tidligere må man referere til seg selv slik at det ikke faller under plagiat etter fjerde punkt i listen over.

Fusk eller forsøk på fusk ved obligatorisk arbeidskrav der det inngår et element av vurdering fra universitetets side, følger samme bestemmelser som fusk ved eksamen.

Kandidater som grovt uaktsomt eller forsettelig har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen, kan få eksamen annullert, utestenges fra universitetet og fratas retten til å gå opp til eksamen ved alle institusjoner under universitets og høyskoleloven i inntil ett år. 

Ved UIT brukes to vurderingsuttrykk: 

 • Bestått/ikke bestått
 • En gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

Bokstavkaraktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:

Symbol Betegnelse Generell, kvalitat beskrivelse av vurderingskriterier
A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Skalaen er hentet fra Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø, § 36. Vurderingsuttrykk

Poengberegning av bokstavkarakterer: A=5, B=4, C=3, D=2 og E= 1

Normal avrundingsregel gjelder når skal gis en sammensatt karakter med forskjellig vekting. Eksempel – 1 sluttkarakter baseres på to deler som vektes f.eks. 70/30. Om det er gitt A på del 1 og D på del 2, blir sluttkarakter B etter følgende utregning: 5+5+5+5+5+5+5+2+2+2 = 41 à 41/10 = 4,1. 4,1 4 à 4 = B

I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 5-3 står det at en kandidat har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen på eksamen. For å få begrunnelsen må man sende en forespørsel til ilp-eksamen@uit.no senest tre uker karakterene ble publisert. Husk å skrive emnekode og riktig kandidatnummer! Begrunnelsen skal vanligvis foreligge innen 2 uker og gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg. Etter at studenten har fått begrunnelsen får man en ny klagefrist på tre uker. 
Dersom man tar en muntlig eller praktisk eksamen må forespørselen om begrunnelse fremsettes til sensorene umiddelbart etter at man har fått karakteren. 

Om man ønsker å klage på eksamenskarakteren eller formelle feil ved gjennomføring av eksamen må dette gjøres skriftlig innen 3 uker etter at sensur er publisert. Dette gjøres ved å sende en epost til ilp-eksamen@uit.no. Husk å merk eposten med emnekode og riktig kandidatnummer! 

Bedømmelse av muntlig prestasjon eller eksamensform som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

Ved klage skal kandidatens besvarelse sendes til en ny eksamenskommisjon som foretar en ny vurdering. Siden det er blind sensur skal den nye eksamenskommisjonen ikke ha kjennskap til karaktere, begrunnelse for karakteren eller studentens begrunnelse for klagen. Merk at den nye karakterfastsettingen kan skje til gunst eller ugunst for klager og kan ikke påklages.

Ved eksamener som består av flere deler, er det ikke anledning til å framsette klage på karakterfastsettelsen før den endelige karakteren på emnet er kunngjort. Ved klage skal alle delene forelegges ny sensur.

Hvis en karakter skal fastsettes på grunnlag av både skriftlig og muntlig eksamen, og en student som har bestått den skriftlige delen, klager på karakteren før endelig karakter er gitt, må vedkommende likevel møte opp til den muntlige prøven for å få bestått eksamen. Dersom klagen fører til at karakteren på den skriftlige delen blir endret, må studenten avlegge ny muntlig eksamen. Begrunnelsen kan ikke gis studenten før muntlig eksamen er gjennomført.

Klage over karakterfastsetting av gruppeeksamen må undertegnes av alle medlemmene i gruppen før den kan framsettes.

Ved klage over karakterfastsettelsen ved praktiske ferdigheter, må arbeidet levere inn samtidig som klage framsettes.

Ved klage på karakter eller over formelle feil etter at kandidaten har mottatt vitnemål, må vitnemålet leveres inn samtidig for at klagen skal kunne behandles.

Utsatt eksamen:
Studenter som av særskilte grunner i forbindelse med svangerskap, sykdom, dødsfall i familie eller ved andre særskilte grunner ikke kan gå opp til ordinær eksamen, kan søke om å få delta på utsatt eksamen. Forholdet må dokumenteres med legeattest, fødselsattest eller annen dokumentasjon. Dokumentasjonen må leveres til fakultetet senest to døgn etter eksamen.

Kandidater som ikke fullfører en eksamen eller deler av eksamen som følge av akutt sykdom eller av andre særskilte grunner kan også framstille seg til utsatt eksamen. Om studenten allerede har fullført deler av en todelt eksamen kan man ikke ta opp den delen som allerede er avlagt. Eksamensordningen ved utsatt eksamen skal være den samme som ved ordinær eksamen.

Utsatt eksamen avholdes vanligvis samtidig som kontinuasjonseksamen og studentene må selv melde seg til utsatt eksamen på studentweb. Eksamensmeldinger til utsatt eksamen er bindende og teller som et forsøk på eksamen. Dersom en student ikke møter til utsatt eksamen eller avbryter eksamen, gis det ikke adgang til å avlegge ny utsatt eksamen. Det gis ikke rett til kontinuasjonseksamen dersom en student får ikke bestått på utsatt eksamen.

Kontinuasjonseksamen («konte»):
Studenter som ikke består ordinær eksamen kan få adgang til kontinuasjonseksamen. Eksamenen avholdes normalt ved begynnelsen av påfølgende semester, dvs vanligvis rundt februar og september. Studentene må selv melde seg til eksamen innen fastsatt frist (se punkt 1). Merk at man må ha studierett for å melde seg opp til kontinuasjonseksamen.

Man kan ikke stille til kontinuasjonseksamen om man: 

 • allerede har bestått eksamen, men ønsker å forbedre resultatet. 
 • ikke møter til eksamen, ikke leverer deleksamen innen fristen, eller trekker seg etter at annulleringsfristen er utløpt.
 • møter, men trekker seg under eksamen
 • leverer blank besvarelse, eller besvarelse som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse.

 
Det avholdes ikke utsatte eksamener ved sykdomsforfall eller annet forfall til kontinuasjonseksamen.

Ekstraordinær ekamen
Ekstraordinær eksamen er en eksamen som fakultetet i særlige tilfeller kan avholde for studenter som ikke kan vente til neste ordinære eksamen, og som ikke fyller kravene til å delta på utsatt eksamen eller på kontinuasjonseksamen.

Søknad sendes til det fakultetet som er faglig ansvarlig for emnet.

Det arrangeres ikke utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen i etterkant av ekstraordinære eksamener.

Studenter som har framstilt seg til den ordinære eksamen i samme emne sist det ble avholdt, og eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter ved det aktuelle faget eller studiet, kan ikke gå opp til ekstraordinær eksamen.

Man kan fremstille seg til eksamen i et emne opptil tre ganger. 

Følgende tilfeller regnes som tellende forsøk:

 • Ordinær eksamen
 • Konte/utsatt eksamen
 • Eksamen (både ordinær eller utsatt/konte) hvor man ikke møter opp, trekker seg etter fristen eller ikke leverer hele eller deler av eksamen. 
 • Forsøk på å forbedre karakteren (ordinær eksamen)
 • Eksamener hvor man møter opp, men trekker seg under eksamen
 • Eksamener hvor man levere blank besvarelse eller en besvarelse som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse. 

For eksempel om man leverer en ordinær eksamen og får stryk, deretter prøver på kontinuasjoneksamen og består og siden tar en ny ordinær eksamen for å forbedre eksamen så vil det telle som tre forsøk. 


Om man har brukt opp de tre forsøkene men ønsker å ta eksamen igjen kan man søke om inntil tre ytterligere forsøk om følgende kriterier er oppfylt:

 • Ved å bestå eksamen i emnet vil studenten fullføre en grad eller yrkesutdanning ved universitetet.
 • Studenten kan dokumentere tungtveiende sosiale og/eller personlige grunner til at eksamen i emnet ikke er bestått etter å ha framstilt seg tre ganger. 
Søknad sendes til UiT via eDialog

En student skal etter forespørsel få utskrift over samtlige avlagte, beståtte eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Dette fås ved å møte opp i studentekspedisjonen i administrasjonsbygget i Breivika.  Det er også mulig å hente ut digital karakterutskrift via Vitnemålsportalen, som er en offentlig tjeneste hvor du kan se alle dine resultater fra høyere utdanning. Adressen er www.vitnemalsportalen.no og du logger deg inn gjennom ID-porten.

For å få utstedt vitnemål fra UiT må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Vitnemål etter fullført grad blir automatisk sendt ut etter siste eksamen er avlagt. Merk at det er eksamenskontoret som sender ut vitnemålene for alle på HSL-fakultetet og at det er store mengder vitnemål som skal settes opp, signeres og printes hvert semester. Det kan derfor ta noe tid før alle får vitnemålet. Om det haster å få en bekreftelse på at graden er fullført kan man ta kontakt med HSL-ekspedisjonen i Breivika eller eksamensgruppa for å få en skriftlig bekreftelse inntil videre.

Ved vitnemålet skal det følge med et Diploma Supplement som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av norsk høgre utdanningssystem. Diploma Supplement er bare gyldig sammen med det originale vitnemålet. Eventuelle overskytende studiepoeng dokumenteres med en karakterutskrift.

Vitnemål utstedes på norsk med mindre utdanningsprogrammet i sin helhet er et engelskspråklig studieprogram. Vitnemål kan suppleres med Diploma Supplement og karakterutskrift på engelsk.

Det utstedes bare ett vitnemål per kandidat innenfor et studieprogram. Det samme gjelder for bachelorgrad i fritt sammensatte fag.

Det utstedes nytt vitnemål hvis man senere forbedrer en karakter som inngår på vitnemålet. Det gamle vitnemålet må da leveres inn. 

 
Ansvarlig for siden: Silje Sivertsvik
Sist oppdatert: 03.05.2019 10:40