Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Forskingsetikk og personvern

Pers_Shir_doer_100x500.jpg (Original størrelse)

Sjå også Etikkportal UiT - under oppbygging i 2016

 

Lenker

Meir om forskningsetikk
Meir om personvern
Etikk i samarbeid

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Nasjonale forskingsetiske komitéar

Etiske retningslinjer for statstenesta - FAD (tjenesteyting og myndighetsutøvelse)
Personvernombodet for forskning

Lover Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning
Personopplysningslova
Helseforskingslova

 

Forskingsetikk omfattar etiske aspekt ved forskarrolla og forskingsarbeidet. Forskingsetiske dilemma kan også oppstå i skjeringsflata mellom forsking og andre aktivitetar, som undervisning, formidling, ekspertverksemd, fag- og institusjonsforvaltning og engasjement i anna verksemd.

Lenke til meir informasjon om forskingsetikk.

Personvern og forsking. Personvern inneber at den einskilde sjølv skal kunna kontrollera kva tid, korleis og kor mykje informasjon om eigen person som vert formidla til andre parter. Dette set krav til forskarar som nyttar personopplysningar i sitt arbeid.

Lenke til meir informasjon om personvern.