Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Søknad og opptak til Forskerlinjen i odontologi

Søknadsfrist

Frist for å søke om opptak til Forskerlinjen er 1. mars i 2. studieår. Studenter som har kommet lenger i studiet kan vurderes for opptak på individuelt grunnlag, på betingelse av en tilfredsstillende plan for gjennomføring.

Det skal søkes på spesifikke prosjekt som er ferdig skissert av potensielle veiledere ved Institutt for klinisk odontologi. Prosjekter vil presenteres på hjemmesiden senest 15. oktober.  Studentens ønske, samt egnethet vil vektlegges ved fordeling av prosjekter.

 

Kvalifikasjonskrav

Det er kun tannlegestudenter som kan søke om opptak til Forskerlinjen i odontologi.

Det kreves at studenten har bestått samtlige eksamener frem til det studieåret de er inne i når de søker om opptak.  Dersom man tidligere har avlagt doktorgrad i et annet fag kan man ikke søke om opptak til Forskerlinjen.

 

Søknad

Søknaden skal bestå av et søknadsbrev på ca. en side, der en skriver litt om seg selv og motivasjonen for å jobbe med forskning, samt hvilket prosjekt det søkes til og hvorfor. Legg ved cv og eventuelle attester.

Mal for CV finner du her.

Søknaden, med alle vedlegg, sendes enten per post til:

Institutt for klinisk odontologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Eller per e-post til : iko.adm@helsefak.uit.no

Opptaksintervju

Alle søkere til Forskerlinjen i odontologi vil bli innkalt til intervju senest 2 uker etter søknadsfristen. Opptakskomiteen består av faglig leder ved Forskerlinjen, faglig ansatt(e) tilknyttet prosjekt/fagområde og potensielle veiledere. En representant fra administrasjonen fungerer som komiteens sekretær

Hensikten med intervjuet er å få frem den enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet, motivasjon, erfaring og personlige ressurser.

 

Opptak til Forskerlinjen

Dersom man blir tilbud plass ved Forskerlinjen vil det i første omgang være et tilbud om et betinget opptak. Tilbud sendes ut senest 1. april. Deretter må det tilknyttes minst en biveileder, og studenten må i samarbeid med sine veileder revidere og individualisere prosjektbeskrivelsen.

Valg av biveiledere, endelig prosjektbeskrivelse og utdanningsplan må være ferdigstilt innen 1. juni. Dersom fristen ikke overholdes, faller tilbudet om permanent opptak ved forskerlinjen bort.


Krav til prosjektbeskrivelsen

Beskrivelsen av forskningsprosjektet skal være på inntil 10 sider (times new roman, skriftstørrelse 12, 1 ½ linjeavstand). Beskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis. Følgende momenter vil være viktige ved utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen:

  • Kontekst for tema: En kort framstilling om hva som er gjort (status) på området ved tidspunkt for søknad.
  • Problemstillingen må være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset.
  • Teori, metode, analyser: Det må sannsynliggjøres at de metodene og teoriene som tenkes brukt er godt egnet til å besvare problemstillingen, eller at det eventuelt er gode muligheter til å utvikle de nødvendige metoder eller teorier. Analysemetoder, for eksempel statistiske metoder som er nødvendige for å vurdere betydningen av forskningsresultatene, må beskrives.
  • Etisk vurdering: Det må redegjøres for om det i prosjektet kan oppstå forskningsetiske problemstillinger, og om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf. Helseforskningslovens §§ 9 og 10, eller Personopplysningslovens §§ 31 og 32. Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når det foreligger.
  • Økonomisk oversikt: Det må redegjøres for hvilke kostnader prosjektet vil generere og at dette kan dekkes av prosjektets økonomiske rammebetingelser.
  • Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på normert tid.

Det er faglig leder FL-odontologi som vurderer og godkjenner endelig prosjektbeskrivelse, og fatter vedtak om endelig opptak sammen med opptakskomiteen.

Ved behov kan opptakskomiteen søke ekstra informasjon om prosjektet hos veileder. Dersom det oppstår uenighet, skal prodekan forskerutdanning eller en delegert relevant person avgjøre om prosjektet holder nødvendig kvalitet.

 

Krav til veileder
Hovedveiledere for forskerlinjestudenter må ha et ansettelsesforhold ved Det helsevitenskapelige fakultet. Andre med relevant veiledningskompetanse ved eller utenfor fakultetet kan oppnevnes som bi-veileder(e). Det skal inngås en veiledningskontrakt mellom forskerlinjestudenten og veileder dersom studenten får innvilget endelig opptak til forskerlinjen.

 

Veiledningskontrakt
Ved endelig opptak skal en veiledningskontrakt som sikrer plikter og rettigheter mellom student, veiledere og Institutt for klinisk odontologi signeres av partene.

Veiledningskontrakten skal klargjøre ansvarsforholdet, samt sikre begge parters rettigheter. I veiledningskontrakten skal det blant annet fremgå hvilke emner, seminarer og presentasjoner som skal inngå i studentens plan for opplæringsdel.

Frist for å signere veiledningskontrakten og sende den til Institutt for klinisk odontologi er 1. september det første semesteret etter at studenten formelt er tatt opp ved Forskerlinjen. Institutt for klinisk odontologi sender ut veiledningskontrakten til de involverte.
Ansvarlig for siden: Laila Berg Nilsen
Sist oppdatert: 11.02.2019 21:50