Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Midtveisevaluering ph.d. - BFE-fak

Når ph.d.-studenten er kommet omtrent halvveis i studieløpet med doktorgraden, skal arbeidet og progresjonen evalueres av fagpersoner utenfor studentens veilederteam. Midtveisevalueringen skal være en anledning til å få konstruktiv kritikk på arbeidet så langt og anbefalinger for det videre arbeidet. Det overordnede målet skal være å gi inspirasjon og ny giv til å gå videre med doktorgraden.

Evalueringskomité

Det anbefales at evalueringskomiteen består av tre medlemmer, men minstekravet er to medlemmer. Medlemmene skal være fagpersoner utenfor veilederkomiteen, og de må gjerne komme fra faggruppa eller instituttet. Evalueringen skal resultere i en skriftlig rapport på 1-2 sider der studenten får tilbakemelding på arbeidet hittil samt konkrete råd for det videre arbeidet.

Gjennomføring

 • Midtveisevalueringen skal normalt foregå i tredje eller fjerde semester.
 • Det er veileder sitt ansvar å påse at evalueringen blir gjennomført.
 • Presentasjonen skal være muntlig og kan foregå på fagseminarer, workshops, møter og liknende.
 • Ph.d.-studenten skal i forkant av presentasjonen sende en kortfattet skriftlig rapport der status for prosjektet oppsummeres. Som vedlegg til rapporten skal studenten legge ved eventuelle manuskript og sist oppdaterte prosjektbeskrivelse.
 • Etter presentasjonen skal evalueringsgruppa gjennomføre en separat samtale med ph.d.-studenten.

Innhold presentasjon

Presentasjonen skal være en orientering om status i forskningsprosjektet, samt andre forhold som er av betydning for å bli ferdig med doktorgraden. Dette kan være:

 • Planlagte publikasjoner og hvor mange som er publisert/antatt
 • Prosjektstatus og videre planer for prosjektet, data, metode analyser, publikasjoner mm.
 • Tidsplan i forhold til opptaksdato og tidsperiode for stipendiatstilling
 • Utvikling av prosjektet i forhold til opprinnelig prosjektbeskrivelse
 • Årsak til evt. endret utvikling i faglig innhold / forskningsprosjektet
 • Årsak til evt. endret utvikling i forhold til opprinnelig tidsplan. I den forbindelse bør det legges frem ajourført tidsplan for datainnsamling, analyse/bearbeiding, skriving, publisering, sammenskriving, innlevering av avhandling
 • Opplæringsdelen og evt. plan for gjenstående emner
 • Eventuelle forskningsopphold ved eksterne institusjoner
 • Beskrivelse av karriereplan og mål for generelt og spesifikt læringsutbytte i forhold til denne planen

Innhold evalueringsrapport

 • Rapporten skal gi en vurdering av status på arbeidet som er utført, og den skal konkludere om hvorvidt forhold som forskningsmetode, tematikk, etiske aspekter, økonomi, veiledning og fremdrift er tilfredsstillende eller ikke.
 • Rapporten skal også gi konkrete råd for det videre arbeidet og hva som kreves for å bli ferdig med prosjektet.

Oppfølging

Veileder sender evalueringsrapporten til instituttleder, alle veilederne, kontorsjef og kontaktperson i forskningsseksjonen. Dersom alle forhold finnes tilfredsstillende, melder instituttet fra om dette til kandidat og veileder. Dersom evalueringsgruppen ikke finner alle ovennevnte forhold tilfredsstillende, foretar instituttet de tiltak de mener er hensiktsmessig.

 
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 30.01.2020 12:46