Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer

Dokumentnummer: - Del 5
Dokumentnavn: Prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer
Godkjent dato: 20.06.2016

 

1. Formål

Hensikten med å evaluere er å få fram sterke og svake sider ved studietilbudet. De sterke sidene i ett studium kan ha overføringsverdi til andre utdanninger mens svake danner grunnlag for å planlegge og gjennomføre studiekvalitetsmessige forbedringer. Studentene skal sikres mulighet til å gi tilbakemeldinger på hvordan de opplever utdanningskvaliteten. Dialog og forbedringsvilje bør derfor stå i fokus i den daglige kontakten mellom studenter og ansatte. I tillegg skal det gjennomføres systematiske interne og eksterne evalueringer om hvordan utdanningskvaliteten vurderes av studenter, fagmiljø og yrkesliv.

 

2. Omfang

Evalueringer følger en tentativ plan. Alle studieprogram skal gjennomgå en evalueringsprosess, før et program evalueres på nytt. Det gjennomføres to evalueringer per studieår og det strategiske utdanningsutvalget fastsetter hvilke studieprogram evalueres.

 

3. Definisjoner

Dialogbasert evaluering: Timeplanfestet evalueringsmøte som holdes med hele studentgruppen eller med en evalueringsgruppe, eks tillitsvalgte og hvor studentene er i flertall. Sistnevnte modell anbefales fordi anonymitet da kan ivaretas i større grad enn når hele gruppen er samlet. De evalueringsansvarlige studentene har da ansvar for å representere hele studentgruppen. Dialogbasert evaluering dokumenteres gjennom skriftlig oppsummering som gjøres tilgjengelig for studentene.

Skriftlig evaluering: Det anbefales elektronisk gjennomføring ved bruk av QuestBack eller Fronter. I skriftlige studentevaluering skal anonymitet ivaretas. Spørreskjemaet må være tilpasset det aktuelle emnet/studieprogrammet. Data fra skriftlige evalueringer sammenfattes og gjøres tilgjengelig for studentene.

Underveisevaluering Evaluering som gjøres underveis i et emne eller praksisperiode. Hensikten er å kunne avdekke eventuelle forhold som kan forbedres i den aktuelle undervisningsperioden.  

Sluttevaluering. Evaluering som gjøres etter avsluttet emne, praksisperiode eller studieprogram.

Faglærer: Den eller de som har gjennomført undervisningen på emnet, eller har ansvar for et emne eller praksisperiode.

 

4. Ansvar og myndighet

Fakultetet har det overordnete ansvar for at det utarbeides årlige evalueringsplaner (jfr.pkt.2). Fakulteter er også ansvarlig for å gjennomføre eksterne evalueringer og for å iverksette større evalueringer ved behov, eller på oppdrag fra universitetsstyret.

Instituttene har ansvar for å evaluere, følge opp og iverksette tiltak for de emner/utdanninger de har ansvar for. Oppgaver som instituttet er ansvarlig for, kan delegeres til den faglige programledelsen for de enkelte studieprogrammene. Den faglige programledelsen er ansvarlig for å gjennomføre årlige  studieprogramevalueringer.

 

5. Beskrivelse

Emneevaluering: Emneevalueringen består av to deler, student- og faglærerevaluering. Evaluering omfatter ett enkelt emne, delemner (kurs) eller av  flere emner som det er naturlig å sammenfatte i én evaluering. Innholdet i  evalueringen er beskrevet i  Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, del 3, s 18 - 19. De enkelte institutter utarbeider strukturerte maler tilpasset sine utdanninger.

Ved emneevalueringer anbefales det å velge dialogbasert evaluering i form av møter mellom evalueringsansvarlige studenter og faglig tilsatte hvor studentene er i flertall. På bakgrunn av referat og analyser, utarbeides det en rapport som vil danne grunnlag for vedtak i programledelsen/instituttet med tiltak som skal gjennomføres. En hensiktsmessig frekvens på møtene er en gang pr semester. Der det anses mest hensiktsmessig, kan likevel skriftlig (elektronisk) evaluering velges. Den skriftlige evalueringen vil i så tilfelle være grunnlag for rapport med forslag til tiltak. Elektroniske evalueringer gjennomføres anonymisert gjennom QuestBack eller Fronter.

Praksisevaluering. Praksisevalueringen består av tre deler, studentenes underveisevaluering, praksisstedets selvevaluering og faglærers evaluering av praksis. Innholdet i  evalueringene er beskrevet i  Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, del 3, s 19 - 20. De enkelte institutter utarbeider strukturerte maler tilpasset sine utdanninger og praksisstudier. Programledelsen velger om evaluering skal omfatte én enkelt praksisperiode eller av flere, kortere perioder som det er hensiktsmessig å slå sammen i én evaluering underveis i praksisperioden(e).

Studieprogramevaluering. Studieprogramevaluering består av en årlig vurdering av studieprogrammet som helhet, samt en periodisk mer omfattende evaluering (se Ekstern evaluering).  Innholdet i den årlige evalueringen er beskrevet i  Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, del 3, s 20. De enkelte institutter utarbeider strukturerte maler tilpasset sine studieprogrammer. I de årlige studieprogramevalueringene anbefales det å bruke dialogbasert evaluering. Der det anses mest hensiktsmessig, kan likevel skriftlig (elektronisk) evaluering velges.

 

6. Registrering og rapportering

Alle evalueringer skal dokumenteres skriftlig. Der flere institutter er involvert i studiet/emnet, før behandling i faglig programledelse. Etter at resultatene er analysert, utarbeides det rapport som legges fram for den faglige programledelsen med forslag til tiltak/endringer som skal følges opp. Det utarbeides også en skriftlig tilbakemelding til studentene om oppfølging/endringer som vil bli gjennomført.

 

7. Referanser

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø del 3 evaluering og tilbakemelding, https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=356724&p_dimension_id=88203&p_menu=65815 

 

System for eksterne evalueringer

1. Formål

Med jevne mellomrom gjennomføres en mer omfattende evaluering av studieprogrammer hvor også aktører fra tilsvarende utdanninger ved andre universitet/høgskoler og representanter fra yrkesfeltet deltar i en evalueringskomité. Hensikten er å foreta en helhetlig vurdering av programmet, om nivå og innhold tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav og standarder.

 

2. Omfang

Studieprogram av 5 og 6 års varighet, evalueres annenhver programperiode. Studieprogram av 3 års varighet, evalueres hver tredje programperiode. Studieprogram av kortere varighet, samt etter- og videreutdanninger og årsstudier, evalueres etter en hensiktsmessig syklus.

 

3. Definisjoner

Evalueringskomité: Den gruppen som får i oppdrag å evaluere den enkelte utdanning.

 

4. Ansvar og myndighet

Fakultetet har ansvar for å gjennomføre eksterne evalueringer av alle studieprogram.

Fakultetet bestemmer på eget initiativ hvilke studieprogram som skal evalueres. Fakultetet følger opp evalueringskomiteens anbefalinger til forbedringer.

 

5.Beskrivelse

Mandat

Komitéens mandat knyttes til å vurdere helhet og sammenheng i utdanningen; om de emner det undervises i er i samsvar med lærings- og kompetansemål i ramme-, fag- og studieplaner og likeså om undervisnings- og vurderingsformene støtter opp om målene. Komitéen skal også vurdere om utdanningen har en hensiktsmessig vektlegging av innhold og læringsaktiviteter i forhold til de krav og den virkelighet som møter studenten når hun/han er ferdig med utdanningen. Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning, kap 2, viser en detaljert oversikt over NOKUTs krav.

 

Evalueringskomitéens sammensetning

Fakultetet nedsetter, etter råd fra programledelsen, et evalueringskomité for det enkelte program. Komitéen kan ha universitetsinterne representanter. Programledelsen inngår ikke i komitéen, men er tilgjengelig for å gi den informasjon og dokumentasjon komitéen ønsker.

Eksterne representanter med spesialkompetanse på fagfeltet og fra undervisning innenfor fagområdet, skal inngå i gruppen.

 

6. Registrering og rapportering

Komitéen skal ha tilgang på evalueringsrapporter, gjennomføringsdata og andre ønskete dokumenter  som er opparbeidet i perioden siden siste evaluering. Komitéen leverer etter avsluttet arbeid en skriftlig rapport til fakultetet hvor sterke og svake sider ved utdanningen beskrives, og gir en  sammenfattende anbefaling om hvilke forhold som bør forbedres i utdanningen for å kunne tilfredsstille NOKUTs krav.

 

7. Referanser

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø del 3 evaluering og tilbakemelding, https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=356724&p_dimension_id=88203&p_menu=65815

Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2006-01-25-121

Oppgave

Pkt.

BESKRIVELSE,   KOMMENTAR

Tidspunkt

Ansvarlig

Utføres   av

Emneevaluering

1

Studentevaluering.

I følge kvalitetssystemet til UiT skal alle emner evalueres minimum én gang hvert tredje år, og alltid ved første gangs gjennomføring. Det er imidlertid opp til det enkelte institutt om de vil evaluere enkeltemne, delemner eller om de vil slå sammen flere emner.

Evalueringsmetode: Dialogbasert/skriftlig (elektronisk). Se punkt 3.

Innhold: Se Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, side 18-19.

Underveis eller ved avslutning av emnet (før eksamen)

 

 

Institutt  

Institutt- eller programledelse.

I evaluerings-møter med studenter bør/kan det også være en administrativ tilsatt til stede for å utarbeide referat Administrativt nivå defineres på   instituttet.

 

2

Faglærers evaluering

Faglærer(e) skal foreta en vurdering av emnet etter at emnet er fullført.

Evalueringsmetode: Skriftlig

Innhold: Se Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, side 19.

Når   undervisningen er gjennomført og etter vurdering av arbeidskrav og eksamen.

Institutt

Faglærer(e)

Praksisevaluering

 

1

Studentevaluering av praksis

Dersom det anses hensiktsmessig, kan praksisevalueringen innlemmes i emneevalueringen.

Evalueringsmetode: Dialogbasert

Innhold: Se Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, «Evaluering og   tilbakemelding».

Underveis i praksisperioden eller i løpet av semesteret.

Institutt

Faglærer(e)

2

Praksisstedets selvevaluering

Praksisstedet er stedet som lærestedet har inngått avtale med.

Evalueringsmetode: Skriftlig

Innhold: Se Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, «Evaluering og   tilbakemelding».

Hvert 3. år

Institutt

Praksissted

3

Faglærers evaluering av praksis

Evalueringsmetode: Skriftlig

Innhold: Se Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, side 19.

Årlig

Institutt

Faglærere

Studieprogram-evaluering

 

Evalueringsmetode: Dialogbasert/skriftlig (elektronisk)

Innhold: Se Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, side20.

Årlig, ved avslutning av siste studieår

Faglig   program-ledelse

Faglig   programledelse.
I evalueringsmøter med studenter bør/kan det også være en administrativ tilsatt til stede for å utarbeide referat. Administrativt nivå defineres på instituttet.

Kandidat-   og arbeidsmarkeds-

undersøkelser

 

Universitetsstyret initierer kandidat- og arbeidsmarkedsundersøkelser på utvalgte studieprogram.  

 

Universitets-styret

Fakultet

Læringsmiljø-undersøkelser

 

Undersøkelser knyttet til forhold som er relevant for studentenes fysiske, psykososiale og   organisatoriske læringsmiljø.

 

LMU

 

Bruker-undersøkelser

 

Brukerundersøkelser knyttet til UB og Student-IT sine tjenester.

Min. hvert 3. år

UB/Student   IT

 

Ekstern   evaluering

 

Ekstern evaluering av studieprogram

Evalueringsmetode: Skriftlig og muntlig

Innhold: Se Forskrift om standarder og kriterier for   akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060125-0121.html

 

5 og 6 års studieprogram, evalueres hver annen periode. 3 års program hver tredje periode. Studieprogram av kortere varighet, etter- og videreutdanning og årsstudier etter en hensiktsmessig syklus.

Fakultet

Evalueringskomité
Ansvarlig for siden: Verena Woltering
Sist oppdatert: 25.03.2018 10:37