Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Studieplan - ph.d. i naturvitenskap

Navn: Ph.d.-program i naturvitenskap ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE).

Studieretninger:

 • Biologi
 • Ressursforvaltning
 • Bioteknologi

 Faggrupper

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB):

 • Arktiske dyrs fysiologi
 • Arktisk marin systemøkologi
 • Ferskvannsøkologi
 • Fiskebiologi og populasjonsgenetikk
 • Marin planktongruppe
 • Mikromiljø og molekylærbiologi
 • Nordlige populasjoner og økosystemer

Norges fiskerihøgskole (NFH):

 • Marin bioprospektering
 • Sjømatvitenskap
 • Fiskeimmunologi og vaksineutvikling
 • Fiskeribiologi og fangstmetoder

 

                                                      

Oppnådd grad: Philosophiae doctor i naturvitenskap

Omfang: 180 studiepoeng.

Målgruppe: Nasjonale og internasjonale studenter som kan vise til gode resultater, og som tar sikte på en videre forskerkarriere, eller en karriere innenfor yrker der forskerkompetanse er etterspurt.

Læringsutbytte: Kandidater som har fullført ph.d.-utdanningen i naturvitenskap ved BFE-fak skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap - kandidaten Ferdigheter - kandidaten Generell kompetanse - kandidaten
 • kunne redegjøre for kunnskapsfronten innenfor eget fagområde
 • ha innsikt i relevante forskningsetiske spørsmål
 • ha god kunnskap om generell vitenskapsteori, problemstillinger og forskningsmetoder
 • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ovennevnte fagspesifikke metoder og prosesser, både i forskning og i faglige utviklingsprosjekter
 • bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor sitt fagområde
 • kunne diskutere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • kan utarbeide vitenskapelige publikasjoner og formidle forskningsresultater gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler

 • kan formidle kunnskap og forskningsresultater i et populærvitenskapelig format

 • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre, forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå

 • kan analysere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor eget fagområde

 • kan treffe beslutninger på faglige og komplekse grunnlag

 • kan utøve sin forskning med faglig integritet og har kompetanse til å lede prosjekter og prosesser i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer

 • kan jobbe tverrfaglig og se sin forskning i en større og helhetlig kontekst

 • er i stand til å jobbe i internasjonale forskningsmiljø og kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora

 • har kompetanse på ledelse og administrasjon av prosjekter, nettverksbygging og allmenn formidling

 

Eksempler på 8000-emner ved BFE som kan bidra til økt generell kompetanse:

 • BIO-8603 Philosophy and ethics of science
 • FSK-8002 Communicating Science Module 1: Scientific Writing
 • BIO-8007 Communicating Science Module 2: Coping with media
 • BIO-8010 Communicating Science Module 3: visualizing your science
 • FSK-8003 Leadership skills - Leadership skills - preparing PhD students for taking on leadership tasks
 • FSK-8005 Funding your Research - 3 stp - NFH - Kursleder: Arve Lynghammar
 • BIO-8516 Arctic Frontiers PhD-student workshop I
 • BIO-8517 Arctic Frontiers PhD-student workshop II

Individuelt læringsutbytte: Ved søknad om opptak til ph.d.-utdanningen i naturvitenskap, og som en del av prosjektbeskrivelsen, skal et individuelt og/eller fagspesifikt læringsutbytte defineres. Disse læringsutbyttene kan for eksempel være relatert til:

 • metodikk (kvantitative og/eller kvalitative)
 • felt- og laboratoriearbeid
 • sampling og eksperimentell design
 • statistisk analyse
 • ledelse, nettverksbygging og internasjonal forståelse
 • kommunikasjon og formidling
 • personlig utvikling
 • eller andre områder som er typisk fagspesifikk og/eller individuelle

Selv om det kan henvises til de generelle læringsutbyttene beskrevet her, skal det i prosjektbeskrivelsen spesifiseres hvilke fagspesifikke og/eller individuelle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse kandidaten skal ha tilegnet seg ved fullført grad.

Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper: Fullført 3-årig bachelor (180 stp) og 2-årig master (120 stp); eller 5-årig integrert master (300 stp); eller utdanninger av tilsvarende omfang og varighet innenfor fagretningen det søkes opptak på.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i graden (totalt 120 studiepoeng), eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan i helt spesielle tilfeller kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne.

Innhold, undervisning oppbygging

Ph.d.-utdanninga skal være lagt opp i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høgere utdanning og skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme, tre år effektiv tid. Doktorgradsutdanningen ved BFE fakultetet skal i hovedsak være et aktivt forskningsarbeid under veiledning – i tillegg til en godkjent opplæringsdel.
 
Forskningsdelen skal avslutningsvis resultere i en doktorgradsavhandling på 150 stp. Denne skal normalt skrives på engelsk. Kandidat, veileder og fakultet kan imidlertid bli enige om at norsk kan benyttes, for eksempel ved tema som utelukkende er av nasjonal eller nordisk karakter. Doktorgradsavhandlingen skal bestå av et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder innenfor fagområdet. Det kan være en monografi eller ei sammenstilling av flere mindre arbeid – ei artikkelsamling. Avhandlingen må være av god vitenskapelig kvalitet med klare og konsise problemstillinger. Materiale og metoder skal være adekvate og hensiktsmessige. Det kreves også at resultatene skal gi god og etterprøvbar dokumentasjon. Kandidatene skal også publisere, de skal holde foredrag, og de skal drive faglig formidling som er nært relatert til egen forskning og det pågående doktorgradsarbeid. Altså, skal kandidatene være aktive i relevante nasjonale og internasjonale forskningsfora.
 
Omfanget av doktorgradsarbeidet skal være slik at graden kan oppnås ved forskningsinnsats svarende til 2,5 årsverk. Avhandlinga skal, uavhengig av form, ligge på et nivå som kan aksepteres i internasjonale tidsskrift med ”peer review”-rutiner. For avhandlinger i form av artikkelsamlinger bør minimum én artikkel være publisert, eller akseptert for publisering. Normalt vil artikkelsamlingen til ph.d.-graden bestå av 2-4 artikler, pluss en samlet presentasjon. Artiklene kan ha flere forfattere, men doktoranden bør være førsteforfatter på minst to artikler og eneforfatter på den innledende presentasjonen.
Avhandlingen vil, etter innlevering, bli bedømt av en bedømmelseskomité. Dersom avhandlingen blir funnet verdig for forsvar skal kandidaten holde en prøveforelesning over et oppgitt tema, samt forsvare avhandlingen. Formålet med prøveforelesningen er at doktoranden skal dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap.
 
I tillegg til avhandlingen, består doktorgradsutdanningen av en opplæringsdel på 30 stp, hvor emnene normalt skal være på 8000-nivå. Emnene / kursene skal ha en evaluering der vurderingsuttrykket bestått / ikke bestått eller gradert skala (A-F) skal benyttes. Innholdet i opplæringsdelen skal være slik at den sammen med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning. I opplæringsdelen er et doktorgradskurs / emne i vitenskapsteori og etikk obligatorisk. Opplæringsdelen skal være godkjent før avhandlingen kan leveres.

I opplæringsdelen, som skal være på ph.d.-nivå, er det anledning å søke om godkjenning av spesialpensum (maksimalt 10 stp) basert på:

 • litteraturstudier
 • foredrag på vitenskapelige konferanser (inntil 3 stp)
 • utarbeidelse og presentasjon av poster (inntil 2 stp)

Undervisning og vurderingsform for de ulike doktorgradsemnene varierer (se hvert enkelt emne for detaljer).

Oppbygging av program
Doktorgradsavhandling: 150 stp
Opplæringsdel: 30 stp
Disputas og prøveforelesning: 0 stp
Pliktarbeid: 0 stp
TOTALT: 180 stp

Veiledere
For ph.d.-programmet i naturvitenskap ved BFE-fakultetet anbefales det å oppnevne tre veiledere for hver doktorgradsstudent. Et minstekrav er to veiledere. Én veileder skal oppnevnes som hovedveileder, og denne skal være ansatt ved BFE. De andre oppnevnes som medveiledere. Ph.d.-studenten skal ha kontakt med veilederne sine med jevne mellomrom og skal gå inn i et aktivt forskningsmiljø.

Eksamen og vurdering
Prøveforelesningen skal være over et oppgitt tema som er bestemt av komiteen. Temaet skal gjøres kjent for doktoranden senest ti virkedager før forelesingen. Prøveforelesningen annonseres som en åpen forelesning hvor bedømmelseskomiteen er til stede for å evaluere prøveforelesningen. Prøveforelesningen varer 40-45 min. Etter prøveforelesning skal avhandlingen presenteres gjennom et foredrag på 40-45 min. Etter presentasjonen skal avhandlingen forsvares gjennom en diskusjon mellom doktorgradskandidaten og opponentene. Etter disputasen gjør komiteen skriftlig greie for hvordan man har vurdert forsvaret av avhandlinga. Denne meldinga skal konkludere med om disputasen er godkjent / ikke godkjent.  Sammen med opplæringsdelen utgjør dette grunnlaget for om kandidaten kvalifiserer for Philosophiae doctor i naturvitenskap.

Praksis
Forskerutdanning i naturvitenskap har elementer av praksis innbakt gjennom følgende:

 • aktiv deltakelse på seminarer/konferanser
 • foredrag, formidling, presentasjoner
 • opplæring i relevante teknikker og metoder i ulike doktorgrads- eller forskerkurs
 • jevnlig rapportering om progresjon til veiledere
 • årlig rapportering om progresjon og arbeidsforhold til institutt / fakultet


Undervisnings- og eksamensspråk
Normalt er undervisnings- og eksamensspråket for doktorgradsemner på engelsk, men kan også være på norsk. Dette står for øvrig angitt i beskrivelsene for de ulike emnene. Prøveforelesning og disputas skjer på samme språk som avhandlingen er skrevet i, normalt på engelsk. Norsk kan imidlertid godtas hvis alle medlemmene i bedømmelseskomiteen behersker nordisk. Hvis det er aktuelt med prøveforelesning og disputas på annet språk, må dette søkes godkjent – i god tid før disputasen.

Internasjonalisering og utveksling
BFE har ingen utvekslingsavtaler for doktorgradsstudenter. Dog oppfordrer BFE sine studenter til å dra utenlands. Det er gode muligheter for forskningsopphold ved internasjonale institusjoner – for eksempel gjennom ordningen med utenlandsstipend.

Pensum
Pensum kan bestå av lærebøker, vitenskapelige artikler, forelesninger og seminarer, metoder og annet som er spesifisert for det enkelte emne. Dette framgår enten av emnebeskrivelsen eller opplyses når undervisningen starter.

Andre bestemmelser:
“Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT”
“Utfyllende bestemmelser til forskrift for graden ph.d. ved BFE”

 

Skip to main content