Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Spesialfag – master i rettsvitskap

Spesialfaga er del av femte studieår i masterprogrammet i rettsvitskap. Personar som ynskjer ytterlegare spesialisering eller tilleggsutdanning, kan også søke opptak til spesialfaga. For å ta spesialfag må du fylle dei nødvendige forkunnskapskrava.

Ein del av spesialfaga vert arrangerte i haustsemesteret, andre i vårsemesteret. Vi gjer merksam på at dersom eit fag har lågt studenttal vil undervisninga bli redusert eller kutta heilt, men det vil likevel vera tilbod om eksamen i emnet. Nokre år blir ikkje alle spesialfaga i porteføljen tilbydd – sjekk derfor faga opp mot UiTs emnekatalog for gjeldande semester.For enkelte av faga vil undervisnings- og eksamensspråket vere engelsk.

Studentar som har studierett på master i rettsvitskap kan melda seg opp til spesialfaga gjennom Studentweb. Dei skal altså ikkje søke særskilt opptak til enkeltemna.

Eksterne som ynskjer å ta spesialfag hos oss, må søke enkeltemneopptak for masteremne. Søknadsfristen er 1. juni for emne det er tilbod om i haustsemesteret og 1. desember for emne som går i vårsemesteret. Alle spesialfag er på masternivå, og søknadskoden som skal brukast i søknadsveven er 9371. Det ligg  meir informasjon om søknadsprosessen for eksterne søkarar her.

Har du spørsmål om opptak til spesialfag, når dei ulike faga bli arrangerte eller andre spørsmål om faga,  kan du ta kontakt med rådgivar, e-post: ole.m.loe@uit.no , telefon 776 23143.

Alle spesialfaga har ein fagansvarleg. De fagansvarlege har blant anna som oppgåve å følgje opp pensum og undervisning i emnet.

 JUR-3602 Introduction to International and EU Trade Law

 AUTUMN 

This course offers an introduction to International and EU Trade Law encompassing a general overview of both legal frameworks, and a more specific focus on selected key substantive and procedural law topics. Furthermore, the course intends to enable the participating students to understand, evaluate and to compare the main similarities and differences between WTO and EU trade law. 

 

JUR-3605 Indigenous Peoples' Rights
SPRING/AUTUMN

The course offers the students an overview of the current status of indigenous peoples' rights following the developments of the last two decades. Attention will thus be given to international legal instruments of relevance to indigenous peoples such as, among others, the 1989 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights and the 2007 United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

 

JUR-3606 Selskapsrett
HØST

Studentene skal gjennom faget tilegne seg kunnskap om og forståelse av det juridiske rammeverket omkring ulike eierformer som brukes i næringslivet, herunder reglene for selskapets organisasjon og kapitalforhold. Hovedvekten legges på aksjeselskap og allmennaksjeselskap.

 


 

JUR-3618 Havressursrett
HØST

Emnet omhandler reglene om høsting og annen utnytting av viltlevende marine ressurser og tilhørende genetisk materiale på kommersiell og ikke-kommersiell basis, og med hovedvekt på rettsspørsmål om havressursforvaltning, fiskeritillatelser og drift av fiskefartøy. Emnet berører flere rettsområder, og både privatrettslige og offentligrettslige problemstillinger inngår. Et særtrekk ved faget er dets sterke internasjonale orientering og sektormonismen etter sentrale lover som havressursloven og sjøloven.

 


JUR-3620 International law and armed conflict
SPRING

The course addresses the prohibition on the use of force in international law and its exceptions (jus ad bellum/use of force), as well as the rules applicable to armed conflicts when they break out (jus in bello/international humanitarian law). The latter includes limitations on the weapons and methods used and establishes protection against attacks on certain groups of individuals, like prisoners of war and civilians. The course will address both international customary law and treaty obligations in these fields, with main focus on the United Nations Charter, the four Geneva Conventions of 1949 and their additional protocols of 1977.

 

JUR-3613 Skatterett
VÅR

Emnet omfatter for det første inntektsskatterett. Emnet er innrettet mot sentrale begreper og prinsipper, særlig med sikte på personbeskatning og beskatning av kapitalinntekter og -utgifter i norsk rett. Men også de sentrale reglene om skattlegging av virksomhet og betydningen av at virksomhet drives i ulike selskapsformer, hører med. Videre hører en innføring i internasjonal inntektsskatterett med til emnet.

For det annet omfatter emnet merverdiavgift.

 

JUR-3614 Arbeidsrett
VÅR (F.O.M. STUDIEÅRET 2017/18)

Faget tar opp rettsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (den individuelle arbeidsavtalen), og de rettsregler som gjelder arbeidslivet organisasjoner som inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler (den kollektive arbeidsavtalen). Videre behandles reglene om likebehandling og diskrimineringsvern, arbeidstakervern og arbeidsmiljø, arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakernes medbestemmelsesrett.

 

JUR-3615 European Human Rights
SPRING

The course offers students an in-depth understanding of the European Convention on Human Rights (Convention), as well as an overview over the European regime for the protection of human rights. The course focuses on the Convention's substantive guarantees and its system of supervision, including Strasbourg case law and its underlying principles.

 

JUR-3616 Reindriftsrett
HØST

Emnet omhandler rettsreglene som er sentrale for den samiske reindriftskulturen og reindriftsnæringen. Reindriftssamenes tradisjonelle naturbruk har bidratt til å skape ulovfestede rettsregler som er normgivende ved arealinngrep i samiske landområder, i rettstvister mellom grunneiere og reindriftsberettigede og i tvister intern i reindriften. Dette har også ledet til at slike rettssetninger, som opprinnelig var ulovfestede, i dag finnes som lovbestemmelser i reindriftsloven og finnmarksloven. Spesialfaget inneholder således praktiskrettet juss om rettsvern for samisk arealbruk. Emnet omfatter både privatrettslige og offentligrettslige problemstillinger.

 

JUR-3617 Barnerett
HØST

Spesialfaget omhandler Barnerettens grunnlag. Her behandles utviklingen av barneretten som fagdisiplin og de grunnleggende barnerettslige prinsippene. Barns menneskerettigheter er en vesentlig del av faget, med særlig fokus på FNs Barnekonvensjon (BK). Barns rettigheter i henhold til de øvrige menneskerettighetskonvensjonene, særlig Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), samt hvordan barns rettigheter iakttas av Den europeiske menneskerettsdomstolen, behandles også. Spesialfaget inneholder videre en videreføring og fordypning av temaer knyttet til Barn og foreldre og til Barn og barnevern, som studentene har kunnskaper om fra første og andre avdeling. Spesialfaget fokuserer videre på problemstillinger knyttet til Barns deltagelse og rettslige handleevne. Rettsstillingen til utvalgte barnegrupper som barn med nedsatt funksjonsevne, barn av minoriteter og urfolk, samt mindreårige asylsøkere og flyktninger, blir særlig behandlet. Det samme gjelder temaet Barn og straffbare handlinger, som omhandler rettslige spørsmål knyttet til barnet som fornærmede og som utøver av straffbare handlinger.

 

JUR-3619 Energy Law
SPRING

The course will cover the following topics: introduction to energy and energy law; energy policy - including links to energy security and environmental policy; ownership of energy resources; oil and gas licensing regimes; the protection of energy investments; the regulation of the energy industry and in particular network bound industries; (electricity and natural gas); legal issues associated with particular energy sectors including selections form the renewables sector (wind, hydro and geothermal) and energy conservation..

 

JUR-3611 Diskrimineringsrett
HØST

Faget tar opp hva diskriminering er, hvilke grupper som utsettes for diskriminering, og hvordan likestilling kan fremmes med rettslige midler. Internasjonale konvensjoner og institusjoner på området, og da særlig det som gjelder EU/EØS står sentralt. Hovedfokus ligger på norske rettsregler om diskriminering i arbeidslivet, særlig kjønnsdiskriminering. Dessuten behandles likestilling på kontraktsrettens område og i familien.

 

JUR-3050 General Law of the Sea
AUTUMN

Dette emnet tilbys som enkeltemne (spesialfag) til studenter/eksterne som ikke har studierett på masterprogrammet Master of Laws in Law of the Sea.

The course covers the following topics:
•A general overview of the different maritime zones (internal waters, territorial sea, archipelagic waters, contiguous zone, exclusive economic zone (EEZ), continental shelf, high seas and the "Area"), as well as the principles and procedures for the delimitation of overlapping maritime zones and the establishment of the outer limits of the continental shelf. In addition, it will adress the substantive regimes for the uses of these maritime zones, in particular the exploitation of marine resources, navigation, marine scientific research and military uses and the appurtenant rights and obligations of coastal states and other states and the role of competent international organizations therein.

 

JUR-3608 Rettshjelp I  15 stp
HØST

(NB! bare mulig å gjennomføre for studenter med jobb hos Jusshjelpa i Nord-Norge)

Spesialfaget består av praktisk juridisk saksbehandling innenfor de fagområder Jusshjelpa til enhver tid tilbyr rettshjelp innenfor. Dette kan være sosialrett, trygderett, fengselsrett, utlendingsrett, gjeldsrett, husleierett, pengekravsrett, arbeidsrett, familie- og arverett samt barnerett.

                                                                                             

JUR-3612 Prosedyrekonkurranse
HØST

(NB! Bare mulig å gjennomføre for studenter på masterstudiet i rettsvitenskap med godkjent prosedyrekonkurranse av fakultetet.)

 Spesialfaget omhandler evnen til muntlig fremstilling av juridisk argumentasjon for en norsk eller internasjonal domstol. Hovedformålet er at studentene på en forsvarlig måte skal kunne gi dommerne det nødvendige grunnlag for å treffe en korrekt avgjørelse. Herunder skal studentene evne å formulere problemstillingene ut fra det oppgitte faktum, fremstille argumentasjonen systematisk og pedagogisk, samt legge ned en korrekt påstand. I faget inngår også forståelse for den kultur og kutyme som opptreden i en rettssal innebærer. Spesialfaget Prosedyrekonkurranse vil også ha et fagspesifikt innhold avhengig av hvilken prosedyrekonkurranse studentene deltar i. Ofte vil temaet være internasjonalt, som menneskerettigheter, men dette er ikke et krav.

 JUR-3622 International Environmental Law and Climate Change in the Arctic

SPRING/AUTUMN 

International environmental law is a rapidly developing field that seeks to mitigate effects of climate change and protect the environment. It involves a multitude of multilateral treaties, declarations and other instruments of international law. This course aims to provide students with an introduction to the major concepts, cases and principles that together shape the body of international environmental law. Students will learn how these concepts and principles apply in the Arctic, especially in the context of climate change.

 

 

Ynskjer du meir informasjon om emna? Gå til denne sida, og vel det aktuelle semesteret, f.eks. "2018 vår".  Under "Søk på navn" skriv du inn koden for emnet du ynskejr informasjon om, feks "JUR-3050", eller namnet på emnet. Ta gjerne kontakt om du treng meir informasjon: rådgivar Ole Martin Loe, e-post: ole.m.loe@uit.no , telefon 776 46922
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 31.10.2018 08:30

Ynskjer du mer informasjon om emna? Gå til denne sida, og vel det aktuelle semesteret, feks "2018 vår".  Under "Søk på namn" skriv du inn koden for emnet du ynskjer info om, f.eks. "JUR-3050", eller namnet på emnet. Ta gjerne kontakt dersom du treng meir informasjon: rådgivar Ole Martin Loe, e-post: ole.m.loe@uit.no , telefon 776 23143