Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjon om ny ordning angående tidlig eksamen

Fakultet for naturvitenskap og teknologi innskrenker ordningen med tidlig eksamen (se definisjon lenger ned i teksten), etter vedtak i studieutvalget 14. oktober 2014 (sak NTF-SU 34-14).
Begrunnelsen for innskrenkningen er at NT-fakultetet er det eneste fakultetet ved UiT som har en ordning for tidlig eksamen. Den nye ordningen er en prøveordning som skal evalueres og tas opp til ny vurdering høsten 2016.

Ordningen trer i kraft ved utsatt-/kontinuasjons-/tidligeksamen høsten 2015, og innebærer at studenter som ønsker tidlig eksamen må innfri følgende kriterier:

  • Tidlig eksamen er nødvendig for å ta opp obligatoriske emner som trengs for å oppnå en grad.
  • Tidlig eksamen er nødvendig for å forbedre karakter i obligatoriske emner for å få høyt nok karaktersnitt til opptak på master.
  • Dispensasjonene gjelder kun i siste året av en grad/et program. Det vil si de tilfeller hvor man ikke har mulighet til å forbedre karakteren ved ordinær eksamen.
  • Studenter kan ut over dette søke om dispensasjon på bakgrunn av kollisjoner mellom eksamensdatoer i valgfrie emner, eller obligatoriske undervisningsaktiviteter som felt og tokt.

Dette betyr at man kan få gå opp til tidlig eksamen KUN hvis man innfrir kriteriene som er listet opp  

 

ovenfor.


I tillegg gjelder de opprinnelige reglene for tidlig eksamen slik de er beskrevet i «Utfyllende

bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi» punkt 2):

2) Tidlig eksamen

  • a) Tidlig eksamen arrangeres kun for emner på bachelornivå med skriftlig eksamen som teller 100 %. For slike emner på masternivå er det opp til instituttene om tidlig eksamen skal arrangeres.
  • b) Tidlig eksamen arrangeres kun dersom det allerede arrangeres kontinuasjonseksamen eller utsatt eksamen.
  • c) Forutsetning for adgang til tidlig eksamen er at eventuelle arbeidskrav er oppfylt.
  • d) Det arrangeres ikke utsatt eksamen eller kontinuasjonseksamen for tidlig eksamen i undervisningsfritt semester.


Søknadsskjema for tidlig eksamen finner du her: Søknadskjema for tidlig eksamen.pdf
Ansvarlig for siden: Hilde Beate Amundsen
Sist oppdatert: 18.10.2019 14:55