Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fakultetsstyret HSL

Fakultetsstyret er øvste organ ved fakultetet og har det overordna ansvaret for fakultetsverksemda. Styret har 11 medlemmer som blir valde for fire år av gongen. Representanten for dei mellombels vitskapleg tilsette og studentrepresentantane blir valde for eitt år om gongen. Styret har ekstern styreleiar, førsteamanuensis Torunn Klemp ved NTNU.  Dekan Sonni Olsen er sekretær for styret.

HSL Strategi 2018-2022

Medlemmer

Møteplan. saksdokument og referat 

Styrings- og beslutningsregler (forretningsorden)

Reglement for HSL-fakultetet (vedtatt i Fakultetsstyret 04.06.2014)

Valreglar (vedtatt i Universitetsstyret 15.02.2012, ePhorte 2010/5715-10)