Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Kunnskapsproduksjon knyttet til grenser og grenseregioner i Europa

Forskningsprosjekt

Barentsinstituttet leder prosjektet «Arctic Urban Sustainability» (ARCSUS) i Arktis fra 2012 til 2015, støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektleder er Aileen A. Espíritu. Det viktigste målet med dette treårige forskningsprogrammet og forskningsnettverket prosjektet er å vurdere klima og sosioøkonomiske faktorer knyttet til bærekraften i russiske arktiske bysamfunn. Et av hovedmålene er å utvikle tverrfaglige tilnærminger som kombinerer aspekter av fysisk og sosial vitenskap. Prosjektet har høy samfunnsmessig relevans i internasjonaliseringen av forskningen om nordområdene, spesielt i Russland, og med russiske partnere. Hovedaktiviteter i prosjektet er forståelse, dialog og samarbeid mellom aktører i urbane miljøer i Arktis - beboere, politikere, bedrifter og forskere. Prosjektet har også komparative element inkluderer også de andre arktiske stater, samt å undersøke Russlands plass i formidling av de presserende utfordringer i styringen av Arktis og de rike naturressursene, land og befolkning i de aktuelle områdene. Stipendiat Karolina Bul ved BAI er tilknyttet prosjektet.

 

Prosjektet «Future North» er et samarbeid mellom Institutt for urbanisme og landskap og Institutt for design, med Barentsinstituttet som ekstern partner. Prosjektet er støttet fra Forskningsrådets program «Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger» (SAMKUL)Nordområdene er under press på grunn av planlagt leting og utvinning av olje, gass og mineraler, og gir rask utvikling av byer, boplasser og landskap. Dette prosjektet kartlegger utviklingen av slike landskap fra et tverrfaglig perspektiv og studerer forholdet mellom mennesker og deres omgivelser, samt betydningen av sosiale og individuelle strukturer i utviklingen av landskapene. Prosjektet skal utvikle metoder for å kartlegge og dokumentere endringer i landskapene i nord. Stipendiat Morgan Ip ved BAI er tilknyttet prosjektet.

 

Bokprosjekt

Boken Grenseliv gir nye, spennende og viktige innblikk i utviklingen i det norsk-russiske grenselandet, vel tjue år etter at grensen ble åpnet. Området har i liten grad vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet i Norge. Siden Sovjetunionens fall har den norsk-russiske grensen på mange måter gått fra å være en barriere til å bli en bro. Men «russergrensen» er likevel stadig et markant skille, både i fysisk, sosial og kulturell forstand. Langs grensen finner man en spenning mellom åpenhet og lukkethet, integrasjon og eksklusjon, og innenfor disse spenningene utspiller grenselivet seg. Forfatterne av bidragene i Grenseliv retter blikket mot den konkrete samfunnsutviklingen. Hvordan preger grensen folks daglige liv, språk, relasjoner, fortellinger og kulturutfoldelse? Disse spørsmålene belyses av forskere som enten arbeider spesielt med grensestudier, eller som er særlig godt kjent med den norsk-russiske grenseregionen. 

 

Boken er redigert av Arvid Viken og Bjarge Schwenke Fors. Arvid Viken er professor i reiseliv ved UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsinteresser er rettet mot turisme, med særlig fokus på destinasjonsutvikling, nordlig turisme og urfolksturisme. Han har også forsket på stedsendringer og grenseproblematikk.

 

Bjarge Schwenke Fors er sosialantropolog og forsker ved Barentsinstituttet ved UiT Norges arktiske universitet. Fors arbeider i all hovedsak med grenseforskning, for tiden innenfor det europeiske forskningsprogrammet «European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours – Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Co-operation». 

 

 
Ansvarlig for siden: Marianne Neerland Soleim
opprettet: 01.10.2014 20:19