Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Disputas: Offentlig forsvar av avhandlingen

At forsvaret er offentlig betyr at alle som ønsker det, har anledning til å møte opp på disputasen og stille deg spørsmål om det du har kommet frem til i løpet av arbeidet med avhandlingen.

 

Kunngjøring

Tid og sted for disputasen kunngjøres 10 arbeidsdager før den avholdes. Såfremt ikke annet er avtalt, avholdes disputasen på det språket avhandlingen er skrevet på.

 

Gjennomføringen

Disputasen ledes av en disptuasleder, gjerne dekanen, eller i fravær av denne, den dekanen bemyndiger. Etter at du er ferdig med presentasjonen av avhandlingen din på ca 45 minutter, begynner drøftingen av avhandlingen. Førsteopponenten innleder diskusjonen, og andreopponenten avslutter.  De øvrige tilstedeværende har  også anledning til å kommentere ex auditorio (latin, «fra tilhørernes krets»), men dette skjer i så fall i etterkant av at opponentene er ferdige med sin drøfting.

Avhandlingene vil bli lagt frem i auditoriet før disptuasen starter. Dersom du ønsker å beholde noen eksemplarer selv, så gi beskjed om dette på fohånd.

 

Vurdering og godkjenning

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til fakultetet om forsvaret bør godkjennes. Dersom fakultetet ikke godkjenner disputasen, kan du forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas skal avholdes så snart som mulig og senset innen seks måneder.
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 18.11.2019 12:55