Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Bedømmelse av ph.d.-avhandling

Når du leverer avhandlingen til bedømmelse, skal det samtidig foreligge et forslag på bedømmelseskomité fra instituttet. Arbeidet med å finne komité gjøres av veilederen din. Komiteen er satt sammen av 1. opponent, 2. opponent og et internt medlem som også er leder for komiteen, og du får anledning til å uttale deg om sammensetningen før den oppnevnes.

Komiteen skal normalt gi sin innstilling senest innen tre måneder etter at den har mottatt avhandlingen til vurdering, og den skal konkludere om:

  • avhandlingen er verdig til å forsvares uten endringer
  • avhandlingen har mindre mangler som må rettes opp før avhandlingen kan forsvares. Disse manglene  skal ikke være mer omfattende enn at de normalt skal kunne rettes opp innen tre måneder. Den omarbeidete avhandlingen skal bedømmes på nytt av den opprinnelige bedømmelseskomiteen, og det settes ny frist for den endelige innstillingen.
  • avhandlingen har så store mangler at den må underkjennes. En doktoravhandling som er blitt underkjent, kan levers til ny vurdering én gang og først seks måneder etter vedtaket om underkjenning.

Innstillingen blir sendt til deg, og dersom avhandlingen ikke er godkjent, får du anledning til å komme med merknader før fakultetet fatter vedtak om  hvorvidt innstillingen godkjennes eller ikke. Ved BFE-fak er denne myndigheten delegert til Forskningsutvalget der prodekan for forskerutdanning har fullmakt til å fatte vedtak i disse sakene. Så snart vedtak er fattet, blir du informertom utfallet.
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 04.09.2019 10:34