Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Permisjon og forlengelse av studiet

Som doktorgradsstipendiat har du status som både student og ansatt. Som ph.d.-student blir du tildelt en studierett som gir deg rett til å ta doktorgradsskurs, motta veiledning og kontorplass for å nevne noe. For å holde oversikt over varigheten av studieretten din, er det viktig at du informerer om eventuelle permisjoner og behov for forlengelse av studieretten din.

 

Studierett 

Den som har tatt imot tilbud om studieplass beholder studieretten i en periode som tilsvarer to år effektiv studietid ut over normert studieprogresjon i hel- eller deltidsstudier. Utsatt studiestart, permisjoner, utestenging fra universitetet og fagleg forsinking skal ikke regnes med som studietid. Studenter som står i fare for å mista studieretten etter denne regelen skal få skriftlig varsel om det senest ett år før studieretten går ut. Den som mister studieretten, kan søke om nytt opptak.

Forutsatt at instituttleder er blitt informert om avvik i tidsplanen og kandidaten ikke får fullført utdanningen innenfor to år utover ordinær tid, kan det søkes om forlenget studierett. Søknaden må inneholde en begrunnelse for forsinkelsen og en plan for avslutningen av studiet. Både kandidat og veiledere må underskrive søknaden.

 

Permisjon

En ph.d.-student som får barn skal få permisjon fra studiet under svangerskap og til omsorg for barn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Militærtjeneste gir også rett til permisjon.

Stipendiater får automatisk permisjon fra studiet ved permisjon fra stillinga. 

Det kan gis permisjon fra studiet i inntil to år i løpet av studiet på grunn av av deltakelse i internasjonale forsvarsoperasjonar, studentpolitisk arbeid, langvarig sykdom og andre viktige faglige, sosiale eller personlege grunnar.

Avtaleperioden skal forlenges med en periode tilsvarande permisjonen.

Kandidaten må søke om permisjon og melde fra om eventuelt avbrudd snarest mulig slik at dette blir registrert på kandidatens tidskonto. Melding sendes til instituttet som videreformidler dette til Forskningsseksjonen
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 11.01.2017 14:06