Velkommen til Seksjon for forskning og formidling
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utenlandsstipend for BFE-fak

To gang i året lyser BFE-fakultetet ut  utenlandsstipend for ph.d.-studenter. Stipendet er forbeholdt universitetsstipendiater og doktorgradsstudenter finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold. Total ramme på stipendordningen har i de siste årene vært omkring 500.000.

 

Støtteordningen gjelder for utenlandsopphold av 2-6 måneders varighet. Stipendet skal dekke reisekostnader, samt etablerings- og merkostnader i forbindelse med utenlandsoppholdet. NFRs satser legges til grunn for tildelingen. Spørsmål om ordningen kan rettes til forskning@bfe.uit.no

Neste søknadsfrist er 6. oktober 2017.

 

Hvem kan søke?

Støtte kan tildeles for ett utenlandsopphold i løpet av doktorgradsstudiet. Stipendet er rettet mot følgende grupper av doktorgradsstudenter, i prioritert rekkefølge:

  1. Universitetsstipendiater ved BFE-fak, UiT Norges arktiske universitet
  2. ph.d.-studenter finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold

Ordningen gjelder ikke for NFR-stipendiater eller andre doktorgradsstudenter med annen ekstern finansiering som gir mulighet til støtte for utenlandsopphold. Søkere må være tilknyttet UiT og ha studierett ved BFE-fakultetet.

 

Krav til søknaden

Søknaden skrives på fastsatt søknadsskjema og skal omtale følgende elementer:

  • Beskrivelse av formålet med oppholdet og relevans for doktorgradsprosjektet. 
  • Plan for utenlandsoppholdet med tidsangivelser.
  • Budsjett og finansieringsplan


I tillegg til søknadsskjema vedlegges:

  • Invitasjon fra det utenlandske lærestedet/forskningsmiljøet
  • Anbefaling fra veileder.

Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes per e-post til forskning@bfe.uit.no

 

Behandling og tildeling

Søknadene blir behandlet i Forskningsutvalget. Behandlingstiden er normalt fra 2 - 4 uker. 


Faglig sluttrapport

Etter endt utenlandsopphold skal det leveres en kort faglig rapport. Rapporten skal gjøre rede for faglig utbytte og eventuelt videre samarbeid med vertsinstitusjonen. I tillegg må varighet på utenlandsoppholdet angis. Bruk gjerne rapportskjema i høyre marg.  

 

Skip to main content