Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Veiledning

Som ph.d.-student vil du motta individuell og jevnlig veiledning under arbeidet med ph.d.-avhandlingen. Ved opptak oppnevnes det en hovedveileder og en eller flere medveiledere. Hvis du ønsker å bytte veileder, må du rette en søknad om dette til Forskningsutvalget ved BFE-fak. Under finner du informasjon om regler som gjelder ved sammenstening av veilederkomite og definisjon av hva som ligger i veilederansvaret.

 

Antall veiledere og fordeling av veiledningen

Det anbefales å oppnevne tre veiledere for hver doktorgradsstudent. Et minstekrav er to veiledere. Én veileder skal oppnevnes som hovedveileder og de andre som medveiledere. Selv om det er en ekstern medveileder som ivaretar den daglige veiledningen, er det hovedveileder ved BFE-fak som har det overordnete faglige ansvaret.

Hovedveileder skal videre ha det administrative ansvaret for forskerutdanningen mens medveiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for ph.d.-studenten. Veiledere avtaler seg imellom hvordan den faglige veiledningen skal fordeles.

 

Omfang på veiledningen

Samtlige veiledere plikter å holde kontakt med kandidaten og skal holde seg orientert om kandidatens progresjon. Avvik fra fremdriftsplanen skal rapporteres til instituttleder. Hovedveileder skal ha jevnlig kontakt med ph.d.-studenten minst én gang i måneden.

Ph.d.-studenten skal kunne forvente ca 40 kontakttimer (direkte veiledning eventuelt sammen med andre studenter) med veilederne i året.

 

Veiledernes ansvar

 • Gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling.
 • Holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til tidsplanen.
 • Godkjenne finansieringsplan og påse at den blir fulgt.
 • Påse at fremdriftsplanen er konkret og realistisk.
 • Drøfte og vurdere hypoteser og metoder.
 • Gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag.
 • Drøfte og gi råd om hvordan avhandlingen bør fremstilles.
 • Gi ph.d.-studenten en faglig gruppetilhørighet og hjelpe til med å føre kandidaten inn i relevante fagmiljøer.
 • Drøfte resultater og tolkningen av disse.
 • Gi kandidaten innføring i de forskningsetiske prinsipper. Retningslinjene deles ut til både veileder og student når avtale er inngått. Retningslinjene kan også lastes ned fra UiT sine nettsider.
 • Veilede kandidaten i utarbeidelsen av avhandlingen slik at den er på et nivå tilsvarende det en finner i internasjonale vitenskapelige publikasjoner.

 

Bytte av veileder

Det er anledning til å bytte veileder dersom samarbeidet mellom ph.d.-student og veileder ikke fungerer. Eventuell ny sammensetning av veilederkomité vedtas av Forskningsutvalget ved BFE.
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 26.09.2014 13:18