Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Utfyllende bestemmelser for ph.d.- utdanningen ved BFE-fak

Utfyllende bestemmelser til forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Tromsø – Ph.d.-program i naturvitenskap og samfunnsvitenskap ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Vedtatt   av:

Forskningsutvalget    31.03.2017

Gjelder   fra:

01.05.2017

Arkivref:

2016/4774 - 5

Hjemmel:

Forskrift   for graden philosophiae doctor   (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø § 3. andre ledd

 

§ 1. Virkeområde

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

De utfyllende bestemmelser gjelder for:

 • Ph.d.-program i naturvitenskap
 • Ph.d.-program i samfunnsvitenskap

ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak).

Studieretninger under ph.d.-program i samfunnsvitenskap:[1]

 • bedriftsøkonomi
 • samfunnsøkonomi
 • organisasjon og ledelse
 • markedsfag
 • ressursforvaltning

Studieretninger under ph.d. -program i naturvitenskap:[2]

 • biologi
 • ressursforvaltning
 • bioteknologi

§ 2. Målsetting

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Doktorgradsutdanningen ved BFE-fak har som mål at kandidaten skal utføre et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på godt internasjonalt nivå. Kandidaten skal ha videregående opplæring i teori og metode som kvalifiserer for et selvstendig og reflektert forhold til forskning i den vitenskapelige disiplinen.

§ 3. Ansvar for doktorgradsutdanninga

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Forskningsutvalget (FU) har programstyreansvar og har mandat i følgende saker:

 • Opptak til ph.d.-programmene
 • Godkjenning av opplæringsplan
 • Oppnevning av veilederkomité
 • Oppnevning av bedømmelseskomité
 • Fordeling av overgangsstipend
 • Fordeling av utenlandsstipend
 • Godkjenning av innstilling av ph.d.-avhandling. FU delegerer denne myndigheten til leder av FU.

Det enkelte institutt har ansvar for faglig veiledning og oppfølging av kandidaten.

§ 4. Terminologi

Se forskriften.

§ 5. Innholdet i doktorgradsutdanninga

Se forskriften.

§ 6. Opptakskrav til ph.d. –program

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Fullført 3-årig bachelor (180 stp) og 2-årig master (120 stp); eller 5-årig integrert master (300 stp); eller utdanninger av tilsvarende omfang og varighet. For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn anvendes NOKUTs GSU-liste og landdatabase til å vurdere hvorvidt utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning.

De som har gjennomført mastergrad med 90 ECTS, kan kvalifisere seg til opptak ved 30 stp. påbygging av mastergraden. (jf. Retningslinjer for påbygging av 90 studiepoengs mastergrad i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.):

 • Skriftlig avhandling (individuelt arbeid) med omfang 30 studiepoeng med en avsluttende eksamen.
 • En vitenskapelig artikkel/manuskript som enten er publisert, akseptert eller innsendt til vitenskapelig tidsskrift. Arbeidet skal presenteres muntlig i et egnet faglig forum og en ekstern sensor skal      bedømme kvalitet og omfang på arbeidet. Arbeidsmengden skal tilsvare 3-4      måneder.
 • Ordinære emner på 3000-nivå. 
 • Spesialpensum med studiepoenguttelling lik BFEs utfyllende bestemmelser for ph.d. graden § 15.

Karakterer:

 • Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i graden (totalt 120      studiepoeng), eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn hvor vurderingsuttrykket avviker fra det norske karaktersystemet, må karakterene vurderes etter skjønn i det  enkelte tilfelle.

Utenlandske søkere må dokumentere at de har tilstrekkelige engelskkunnskaper, dvs tilsvarende generell studiekompetanse, og dette kan dokumenteres på følgende vis:

 • Søkere som har gjennomført et mastergradsprogram med engelsk som undervisningsspråk, og har skrevet masteroppgaven på engelsk får fritak for engelsktest.
 • Godkjent engelsk test: TOEFL-test > 580, IELTS-test > 6,5 eller tilsvarende[3]
 • Andre unntak som fremkommer av NOKUTs retningslinjer for språkkravet, herunder at søkere fra land som er  medlem av EU/EØS og/eller Europarådet/UNESCO-Cepes må dokumentere at de har      engelsk på nivå B1 i det europeiske rammeverket for språk (CEFR). Søkere      som ikke kan dokumentere det, må dokumentere engelskkunnskaper med en godkjent engelsktest.

Om veilederkomiteen mener at en kandidat mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan FU etter tilråding fra fagmiljøet pålegge vedkommende å gjennomføre særskilte tilleggskurs utenom fagplanen for programmet.

§ 7. Søknaden

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Et doktorgradsstipend som universitetet lyser ut er en studieplass. Søknad om doktorgradsstipend ved universitetet er søknad om opptak til ph.d.-studiet. Ved tilsetting fattes det et vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program, og den som blir tilsatt blir bedt om å supplere søknaden. For stipendiater tilsatt ved UiT skal endelig plan for utdanningen, herunder prosjektbeskrivelse og avtaler, være levert til Forskningsseksjonen senest seks uker etter tiltredelse.

Søkere med annen arbeidsgiver enn UiT, må søke om opptak direkte til opptakskomiteen, dvs FU ved BFE-fak. Søknaden skal skrives på fastsatt søknadsskjema.

Endelig prosjektbeskrivelse skal utarbeides av søker i samarbeid med veilederne og den skal fungere som kontrakt. Framstillingen av forskningsprosjektet skal være på 5 – 10 sider og skal være undertegnet av ph.d.-student og alle veiledere. Det oppfordres til å benytte BFE-fakultetets mal i utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Redegjørelse for tema, der bakgrunn for prosjektet angis og prosjektet relateres til relevant      internasjonal forskning
 • Presisering av problemstilling. Hva er målet for de undersøkelser som skal gjøres? Hvilke metoder skal anvendes?
 • Beskrivelse av datagrunnlag og kildematerialet som skal brukes, og hvordan dette samles inn og analyseres  (der hvor dette er relevant)
 • Referanser til relevant faglitteratur
 • Foreløpig tidsplan for gjennomføring av doktorgraden. Det skal fremgå når opplæringsdel, felt- og      laboratoriearbeid, analyse av data, skriving og innsending av artikler, og presentasjoner (foredrag, poster med mer) og utenlandsopphold er planlagt gjennomført. Planlagt tidspunkt for midtveisevalueringen skal stadfestes. Hvis stipendiaten har undervisningsplikt skal en foreløpig plan for dette også inkluderes.
 • Foreløpig driftsbudsjett og finansieringsplan av ph.d.-prosjektet inklusive bruk av eventuelle      annuumsmidler spesifisert for hvert år.
 • Foreløpig publiseringsplan, inklusive arbeidstittel, planlagte medforfattere for respektive manuskript      og tidspunkt for innlevering. Faglig begrunnelse for å bruke monografi      framfor en artikkelsamling med sammendrag som form må fremlegges sammen med tentativ tittel og disposisjon for arbeidet.
 • Faggruppetilhørighet og eventuell tilknytning til forskerskole.
 • Opplæringsdel med ph.d.-emner som inngår (emnekode, emnenavn og institusjon og tidspunkt for planlagt eksamen i emnene). Legg ved beskrivelse av eventuelt spesialpensum.
 • Hvis prosjektet inneholder problemstillinger av forskningsetisk karakter, for eksempel dyreforsøk og innhenting av personvernbelagte opplysninger, skal dette beskrives og det skal omtales hvilken instans som eventuelt gir tillatelse for gjennomføring av forskningsprosjektet. 
 • Beskrivelse av karriereplan og læringsutbytte.  Formålet med karriereplanen er å bevisstgjøre søkeren på sitt karrieremål og reflektere over hvordan ph.d.-utdanningen kan tilpasses for å nå dette målet. Alternativer kan være å bli forsker, få jobb i næringslivet eller starte opp egen bedrift. Valg av karriereløp kan ha betydning for hva som er fornuftige kurs i opplæringsdelen, om utenlandsopphold bør gjennomføres og ambisjoner i forhold til publisering i løpet av ph.d.-prosjektet.
 • I tilknytning til karriereplanen skal søkeren opplyse om individuelt og / eller fagspesifikt læringsutbytte.  Selv om det kan henvises til de generelle læringsutbyttene beskrevet nedenfor, skal det i      prosjektbeskrivelsen spesifiseres hvilke fagspesifikke og / eller individuelle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse kandidaten skal ha tilegnet seg ved fullført grad. Disse læringsutbyttene kan for eksempel være relatert til:
  • metodikk (kvantitative og/eller kvalitative)
  • felt- og laboratoriearbeid
  • sampling og eksperimentell design
  • statistisk analyse
  • ledelse, nettverksbygging og internasjonal forståelse
  • kommunikasjon og formidling
  • andre områder som er typisk fagspesifikk og/eller individuelle
  • personlig utvikling

Vedlegg til søknaden

 • Attesterte kopier av vitnemål og karakterutskrifter for den utdanningen som ligger til grunn for opptaket.
 • Dokumentasjon av nødvendige engelskkunnskaper der dette er aktuelt
 • Curriculum Vitae (CV).
 • Delavtaler A, B og evt C, se§ 11.

Søknad med vedlegg sendes til:

Forskningsseksjonen

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

UiT Norges arktiske universitet

Postboks 6050 Langnes

9037 Tromsø

Merk konvolutt: Søknad om opptak til ph.d.-program

Ufullstendig søknad blir sendt i retur til veileder med melding til søkeren.

§ 8. Opptakskomité

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Fakultetsstyret har gitt Tilsettingsutvalget (TU) fullmakt til å fatte vedtak om midlertidig opptak til ph.d.-program.

Forskningsutvalget (FU) ved BFE-fak fatter vedtak om endelig opptak, men også leder av FU, prodekan, kan få fullmakt til å fatte vedtak om endelig opptak til ph.d.-program.

§ 9. Avgjørelse om opptak

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

For stipendiater gjøres et midlertidig vedtak om opptak i forbindelse med ansettelse der stipendiaten blir tatt opp på et studieprogram og en studieretning og får oppnevnt en hovedveileder. Vedtak om endelig opptak fattes i FU. I dette vedtaket oppnevnes medveileder(e) og opplæringsplanen godkjennes.

For eksterne søkere med annen arbeidsgiver enn UiT fattes et vedtak om opptak i FU direkte. I dette vedtaket tas søkeren opp på et studieprogram og en studieretning, får oppnevnt veiledere og godkjent opplæringsplanen.

BFE-fak kan vurdere opptak av kandidater til ph.d.-program som fører frem til en felles grad, såkalte «joint doctoral degrees».

§ 10. Opptak til emne i opplæringsdelen

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Registrering og søknad om opptak til ph.d.-emner gjøres via StudentWeb for UiTs ph.d.-studenter og SøknadsWeb for enkeltemnestudenter (Dvs. alle andre søkere enn UiTs ph.d.-studenter).

Søknadsfristene varierer fra kurs til kurs, men vil være angitt i emnebeskrivelsen så snart emnekatalogen publiseres; henholdsvis 1. september for kurs som går om våren og 1. mars for kurs som går om høsten.

Doktorgradsstudenter som ønsker å ta emner som ikke skal inngå i opplæringsdelen, må søke ordinært opptak som enkeltemne/programstudent innenfor gjeldende regler og frister.

§ 11. Avtale

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Standardiserte formularer for avtale del A og B og avtale mellom UiT og ekstern arbeidsgiver (jf. avtaleskjema C) skal være utfylt, underskrevet og vedlagt søknad om opptak, jf. § 7. Avtalene skal være påført følgende underskrifter:

 • Avtale      A: fakultetet v/prodekan forskning og doktorgradsstudent
 • Avtale      B: Instituttleder, veiledere og doktorgradsstudent
 • Avtale      C: dekan og ekstern part
 • Prosjektbeskrivelse:      studenten og alle veiledere

§ 12. Studierett

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Forutsatt at instituttleder er blitt informert om avvik i tidsplanen og kandidaten ikke får fullført utdanningen innenfor to år utover ordinær tid, kan det søkes om forlenget studierett. Søknaden må inneholde en begrunnelse for forsinkelsen og en plan for avslutningen av studiet. Både kandidat og veiledere må underskrive søknaden.

§ 13. Permisjon

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Ph.d.-studenten må melde fra til Forskningsseksjonen om innvilgede permisjoner og eventuelle avbrudd slik at dette kan registreres på studentens tidskonto.

§ 14. Doktorgradsutdanningen

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Det skal gjennomføres en midtveisevaluering på engelsk halvveis i studieløpet. Ved midtveisevalueringen skal studenten gi en muntlig redegjørelse for status i forskningsprosjektet samt andre forhold som er av betydning for å bli ferdig med doktorgraden. Arbeidet og progresjonen skal evalueres av fagpersoner utenfor veilederkomiteen.  Evalueringen skal resultere i en skriftlig rapport etter mal utarbeidet av BFE-fak.  Rapporten skal gi en vurdering av status for arbeidet som er utført, og den skal konkludere hvorvidt forskningsmetode,
tematikk, etiske aspekter, økonomi, veiledningsforhold og fremdrift er tilfredsstillende eller ikke. Rapporten skal også gi konkrete råd for det videre arbeidet og hva som kreves for å bli ferdig med prosjektet.

BFE-fak anbefaler at alle ph.d.-studenter med undervisningsplikt gis mulighet til å ta universitetspedagogisk seminar i løpet av studietiden. Det gis ikke studiepoeng for dette seminaret, men en kan søke til instituttet om å få godskrevet deltakelse som del av undervisningsplikten. En forutsetning er at deltakelse på seminaret er avtalt med veileder og ikke går ut over tidsplanen for ph.d.-studiet.

§ 15. Opplæringsdelen

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Emner i opplæringsdelen skal være på ph.d.-nivå (8000-emner) og skal blant annet omfatte opplæring i vitenskapsteori og etikk. Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng, og minst 20 av dem bør tas etter opptak. Kurs, emner og liknende som skal inngå i opplæringsdelen bør ikke være eldre enn to år ved studiestart.

Emner som skal inngå i opplæringsdelen skal normalt være ordinære emner ved institusjonen eller spesialpensum. Emnene/kursene skal ha en evaluering der vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått eller gradert skala (A-F) skal benyttes. Emner i sistnevnte kategori må være bestått med karakteren C eller bedre for at de skal kunne godkjennes i opplæringsdelen.

Spesialpensum i opplæringsdelen kan maksimalt utgjøre 10 stp og kan bestå av følgende:

 • Litteraturbasert pensum. For fagbøker eller artikler i realfagene beregnes ca 40-50 sider      per studiepoeng og i samfunnsfag ca 60-80 sider per studiepoeng.
  • Litteraturbasert pensum ≤ 3 studiepoeng vurderes med muntlig eksamen.
  • Litteraturbasert pensum 4 - 6 studiepoeng vurderes med essay (4000 ord) og muntlig eksamen.
  • Litteraturbasert pensum 7 -10 studiepoeng vurderes med essay (4000 ord), foredrag etter oppgitt tittel (30 min) og muntlig eksamen.
 • Foredrag på vitenskapelig konferanse (inntil 3 stp).  Foredraget må dokumenteres med kopi av      foredraget og program for konferansen.
 • Utarbeidelse og presentasjon av poster (inntil 2 stp). Poster dokumenteres med kopi av posteren og program fra konferansen.
 • Annen relevant aktivitet dersom denne er anbefalt av veileder

Foredrag og poster kan maksimalt gi 5 stp, og man kan kun få godkjent ett foredrag og én poster.

Nasjonale og internasjonale forskerkurs evaluert av relevant fagmiljø med hensyn til nivå og omfang kan benyttes i opplæringsdelen. Søknad om godkjenning av forskerkurs rettes til FU. Godkjenning forutsetter:

 • Veileders bekreftelse på at kurset er relevant
 • Dokumentasjon av undervisningsopplegg. Her må det fremgå hvilket nivå kurset er på.  Dersom omfanget på kurset ikke er angitt i ECTS:
  • må det legges ved en oversikt over hvor mange timer man har brukt på å gjennomføre kurset. Ett stp tilsvarer 28-30 arbeidstimer og
  • dokumentasjon på gjennomføring og  bestått kunnskapsprøve som f.eks. eksamen, essay, poster, foredrag eller lignende.

Innholdet i opplæringsdelen skal være slik at den sammen med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning.

Eventuelle endringer i opplæringsplanen må anbefales av veilederne og søkes godkjent av FU.

§ 16. Veiledning

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

For ph.d.-programmene ved BFE-fak, anbefales det å oppnevne tre veiledere for hver doktorgradsstudent. Et minstekrav er to veiledere. Én veileder skal oppnevnes som hovedveileder og de andre som medveiledere. Selv om det er en ekstern medveileder som ivaretar den daglige veiledningen av studenten, er det hovedveileder ved BFE som har det overordnete faglige ansvaret.

Hovedveileder skal videre ha det administrative ansvaret for forskerutdanningen for den aktuelle ph.d.-studenten. Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for ph.d.-studenten. Veilederne avtaler seg imellom hvordan den faglige veiledningen skal fordeles.

Samtlige veiledere plikter å holde kontakt med kandidaten og skal holde seg orientert om kandidatens progresjon. Avvik fra fremdriftsplanen skal rapporteres til instituttleder. Hovedveileder skal ha jevnlig kontakt med ph.d.-studenten minst én gang i måneden.

Ph.d.-studenten skal kunne forvente ca 40 kontakttimer (direkte veiledning eventuelt sammen med andre studenter) med veilederne i året.

Veiledernes ansvar:

 • Gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling.
 • Holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til tidsplanen.
 • Godkjenne finansieringsplan og påse at den blir fulgt.
 • Påse at fremdriftsplanen er konkret og realistisk.
 • Drøfte og vurdere hypoteser og metoder.
 • Gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag.
 • Drøfte og gi råd om hvordan avhandlingen bør fremstilles.
 • Gi ph.d.-studenten en faglig gruppetilhørighet og hjelpe til med å føre kandidaten inn i relevante fagmiljøer.
 • Drøfte resultater og tolkningen av disse.
 • Gi kandidaten innføring i de forskningsetiske prinsipper. Retningslinjene deles ut til både veileder og      student når avtale er inngått. Retningslinjene kan også lastes ned fra UiT sine nettsider.
 • Veilede kandidaten i utarbeidelsen av avhandlingen slik at den er på et nivå tilsvarende det en finner i internasjonale vitenskapelige publikasjoner.
 • Påse at midtveisevalueringen gjennomføres.

Det er anledning til å bytte veileder dersom samarbeidet mellom ph.d.-student og veileder ikke fungerer. Se kontraktskjema B, pkt 7, for nærmere informasjon.

§ 17. Tilknytning til forskermiljø

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Det er en forutsetning at ph.d-studenten knyttes til et fagfellesskap med forskere som jobber med lignende problemstillinger. Veiledningskomiteen har hovedansvar for å legge til rette for at ph.d.-studenten deltar aktivt i forskningsmiljøet sammen med seniorforskere, postdoktorer og andre doktorgradsstudenter. Ph.d.-studenten bør kun unntaksvis knyttes til veiledere som ikke inngår i et nettverk av forskere som arbeider med liknende problemstillinger.

Ph.d.-studenten skal ha kontakt med veilederne sine med jevne mellomrom og skal gå inn i et aktivt forskningsmiljø. Ph.d.-studenten bør derfor oppholde seg ved UiT Norges arktiske universitet en del av den effektive studietiden, så sant ikke helt spesielle forhold tilsier noe annet.

§ 18. Infrastruktur  / utstyr / drift

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

For universitetsstipendiater ved BFE-fak, utbetales annuum fra instituttene hvert år. Størrelsen på tildelt annuum kan variere fra år til år (ca kr 30 000,- per år og kr 50 000,- per år for eksperimentelle prosjekt i 2014). Annuum skal brukes til drift av ph.d.-prosjekt og tildeles student og veileder, men kan også brukes til konferansedeltakelse, kurs utenfor Tromsø og litteratur. Driftsbudsjettet skal være beskrevet i prosjektbeskrivelsen. For eksternfinansierte stipendiater, er finansieringen avhengig av prosjektet de er tilknyttet, og budsjett utarbeides i samsvar med budsjettet til det eksterne prosjektet.

§ 19. Krav til doktoravhandlinga

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Ph.d.-avhandlinger ved BFE-fak skal normalt skrives på engelsk eller norsk. Hvis ph.d.-studenten ønsker å skrive på et annet språk, må søknad om dette rettes til FU.

Hvis flere doktorgradsstudenter skal skrive avhandling sammen, er det et vilkår at fagmiljøene anbefaler dette.

Avhandlingen må være av god vitenskapelig kvalitet med klare og konsise problemstillinger. Material og metoder skal være adekvate og hensiktsmessige. Det kreves at resultatene skal gi god og etterprøvbar dokumentasjon. Bruk av figurer, tabeller og illustrasjoner må være hensiktsmessig, og konklusjonene må være holdbare. Kildemateriale må være hensiktsmessig med hensyn til kritisk utvalg og vurdering. Litteraturhenvisninger må være korrekte. Tekst må presenteres klart, konsist og være språklig tilfredsstillende.

Omfanget av doktorarbeidet skal være slik at graden kan oppnås ved forskningsinnsats svarende til 2,5 årsverk.  Avhandlinga skal, uavhengig av form, ligge på et nivå som kan aksepteres i fagfellevurderte internasjonale tidsskrift. For avhandlinger i form av artikkelsamlinger bør minimum én artikkel være publisert, eller akseptert for publisering. Normalt vil artikkelsamlingen til ph.d.-graden bestå av 2-4 artikler, pluss en samlet presentasjon.  Artiklene kan ha flere forfattere, men doktoranden bør være førsteforfatter på minst to artikler og eneforfatter på den innledende presentasjonen.

I tillegg til enkeltartikler, skal avhandlingen inneholde en samlet presentasjon av de vitenskapelige resultatene med en inngående sammenstillende diskusjon. Denne samlede fremstillingen skal være et selvstendig vitenskapelig og oppdatert dokument der kandidaten har mulighet for å utdype og eventuelt korrigere aspekter i artiklene. Den skal vise vitenskapelig oversikt og modenhet, samt evne til å penetrere spesialiserte vitenskapelige problemstillinger.

Forsiden på doktorgradsavhandlingen må utformes i samsvar med mal utarbeidet av UiT Norges arktiske universitet.


§ 20. Arbeid som ikke blir godtatt

Se forskriften.

§ 21. Offentliggjøring av avhandlingen

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Avhandlingen er normalt offentlig tilgjengelig i Munin etter at fakultetet har godkjent avhandlingen.

§ 22. Kvalitetssikring og rapportering

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Ph.d.-studenten skal, så lenge vedkommende er registrert som aktiv student, legge frem skriftlige rapporter for fremdriften i studiet i løpet av høsten overfor instituttet. Det er det enkelte institutts ansvar å følge opp sine ph.d.-studenter. Hvert vårsemester skal det svares på en statusundersøkelse. Én gang i året skal alle ph.d.-studenter ha tilbud om samtale med instituttleder eller den person som instituttleder utpeker. Både ph.d.-student og veileder er forpliktet til å melde fra om vesentlige avvik fra fremdriftsplanen til instituttet.

§ 23. Plikt til å melde fra om resultat som har potensial for næringsutnytting

Se forskriften.

§ 24. Frivillig avslutning

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Forskningsseksjonen skal orienteres om en doktorgradsstudent som velger frivillig avslutning.

§ 25. Tvungen avslutning

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Instituttet kan foreslå tvungen avslutning for ph.d-studenten av årsaker nevnt i forskriften. Endelig vedtak fattes i fakultetsstyret.

§ 26. Innlevering

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Innlevering av doktorgradsavhandlinger skal skje gjennom universitetets innleveringsportal for doktorgradsavhandlinger i Munin.

Hvis avhandlingen omfatter fellesarbeid, skal doktoranden i følge veiledningen for bedømmelse av norske doktorgrader innhente erklæring fra medforfatter(e) og herunder hans/hennes/deres samtykke om at arbeidet skal benyttes som del av doktorgradsavhandlingen. Av erklæringen skal det framkomme arbeidsfordeling mellom forfatterne og hva som er doktorandens bidrag. Eget skjema finnes på BFE-fak sine forskerutdanningssider.

Når avhandling er levert i portalen, skal følgende dokumenter sendes til BFE-fak:

 • Bekreftelse fra veileder hvorvidt avhandlingen anbefales bedømt for doktorgrad
 • Fire kopier av avhandlingen i innbundet form
 • Kopi av ”Acknowledgements”
 • Kopi av forside på hver artikkel som inngår i avhandlingen
 • Medforfattererklæringer etter BFE-faks mal
 • Malen «Formidling av doktorgrader» levers digitalt senes én uke før disputas.

§ 27. Oppnevning av komité

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

FU oppnevner bedømmelseskomité etter forslag fra instituttet. Forslag skal normalt foreligge når avhandlingen leveres inn, og oppnevningen skal skje senest tre uker etter innlevering. Hovedveileder og instituttleder skal bekrefte medlemmenes habilitet på skjema der komite foreslås.

 • Veiledere kan ikke være med i bedømmelseskomité for sin egen kandidat
 • Dersom et foreslått medlem er takket i «acknowledgements» betraktes vedkommende som inhabil. Hvis vedkommende er nevnt i acknowledgements i egenskap av journalutpekt referee, må FU gjøres oppmerksom på dette for å vurdere habilitetsspørsmålet ved oppnevnelse.
 • Samarbeid mellom opponent og veiledere siste fem år, inkludert sampublisering, gjør normalt opponenten inhabil til å vurdere kandidatens avhandling.
 • Sampublisering og annet nært faglig samarbeid mellom opponent og veiledere forut for stipendiatperioden kan også medføre at opponenten blir vurdert som inhabil.
 • Eventuelle felles publikasjoner, prosjektsamarbeid eller annen samhandling mellom opponent og veiledere må gjøres rede for når forslaget fremmes fra instituttet.
 • Grad av samarbeid veies opp mot den foreslåtte opponentens spesialiserte kompetanse og utfordringer med å finne andre faglig kvalifiserte opponenter.

Komitéleder er ansvarlig for å planlegge disputasdato i overensstemmelse med kandidat, komité og BFE-fak. (Se «gode råd for disputasen»)

Disputas skal normalt skje senest tre måneder etter innlevering.

§ 28. Tilbaketrekking og retting av avhandling

Se forskriften.

§ 29. Opplysningsplikt

Se forskriften.

§ 30. Fristar

Se forskriften.

§ 31. Innstilling

Se forskriften.

BFE-fak har i sak FS BFE 14-09 vedtatt at Forskningsutvalget har beslutningsmyndighet i saker som gjelder forvaltningen av ph.d.-forskriften, og det betyr at fullmakt til å gjøre vedtak i disse sakene ligger hos Forskningsutvalget.

Leder for FU har fullmakt til å godkjenne innstillingen.

§ 32. Behandling av innstillingen

Se forskriften.

§ 33. Ny levering

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Ved eventuell ny innlevering følges samme prosedyre som ved ordinær innlevering jf. § 26.

§ 34. Prøveforelesning

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Doktoranden skal holde én prøveforelesning på 45 minutter over et oppgitt tema. Formålet med prøveforelesningen er at doktoranden skal dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap. Prøveforelesningen skal teste kandidatens faglige modning, og emnet skal derfor ligge utenfor avhandlingens spesialområde. Forelesningen bør normalt legges opp slik at den med utbytte kan følges av tilhørere med forkunnskaper tilsvarende det en ville forvente å finne blant bachelorstudenter i faget. I bedømmelsen av prøveforelesningen vektlegges både faglig innhold og evne til formidling.

Bedømmelseskomiteen skal oppgi tittel på prøveforelesningen samtidig med ferdigstilling av evalueringsrapporten. Forskningsseksjonen videreformidler tittelen til kandidaten 10 virkedager før forelesningen.

Under særskilte forhold som for eksempel sykdom, kan gjennomføring av prøveforelesningen tilrettelegges deretter, se eget notat om gjennomføring av prøveforelesning og disputas under særskilte forhold.

§ 35. Forsvar av avhandlingen

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Etter kandidatens presentasjon av avhandlingen, som bør vare maksimum 45 minutter, begynner drøftingen av avhandlingen hvor to av medlemmene i bedømmelseskomiteen er opponenter og kandidaten gis anledning til å forsvare avhandlingen. Tilstedeværende kan melde inn spørsmål til leder av bedømmelseskomiteen eller opponentene i innlagt pause.

Etter at kandidaten er ferdig med forsvaret av avhandlingen sin, er det førsteopponenten som kunngjør resultatet til publikum.

Disputasen skal normalt foregå ved BFE-fak. Dekan kan i spesielle tilfeller gi samtykke til at disputasen holdes ved en annen institusjon enn UiT.

Under særskilte forhold som for eksempel sykdom, kan gjennomføring av prøveforelesningen tilrettelegges deretter, se eget notat om gjennomføring av prøveforelesning og disputas under særskilte forhold.

§ 36. Godkjenning av doktogradsprøven

Se forskriften.

§ 37. Kreering og diplom/vitnemål

Se forskriften.

§ 38. Klage over avslag på søknad om opptak

Se forskriften. Utfyllende regel for BFE-fak:

Klagen rettes til BFE-fak som sørger for videre behandling av klagen.

§ 39. Klage over underkjenning av opplæringsdelen

Se forskriften.

§ 40. Klage over avslag på søknad om vurdering eller underkjenning av avhandling, prøveførelesing eller forsvar

Se forskriften.

§ 41. Ikraftsetting

Reviderte utfyllende bestemmelser gjelder fra  01.05.2017


[1] Opprettet av Universitetsstyret 19.11.2009 (S 88-09) og 22.09.2010 (Fullmaktssak 145-10)

[2] Opprettet av Universitetsstyret 19.11.2009 (S 88-09)

[3] Sak F 45-14 (2010/5057-9)
Ansvarlig for siden: Ingjerd Gauslaa Nilsen
Sist oppdatert: 15.05.2017 10:23