Velkommen til Seksjon for forskning og formidling
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Søknad om opptak til ph.d.-program ved BFE-fak

UiT og fakultetet har krav til opptakssøknaden, og søknad med prosjektbeskrivelse og andre vedlegg evalueres og godkjennes av forskningsutvalget ved fakultetet.

Krav til søknaden

En komplett søknad om opptak består av dokumenter som angitt nedenfor. Enkelte søkere kan bli pålagt å vedlegge annen dokumentasjon. 

 • Søknad om opptak. UiTs søknadsskjema for opptak til ph.d.-studiet kan benyttes. For ph.d-studenter som er tilsatt ved UiT kan dette skjemaet sløyfes.
 • Prosjektbeskrivelse. Krav til prosjektbeskrivelsen er angitt nedenfor.
 • Attesterte kopier av vitnemål og karakterutskrifter for den utdanningen som ligger til grunn for opptaket.
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Avtale A, avtale B og eventuelt avtale C.

  Standardiserte formularer for avtale del A og B og evt avtale mellom UiT og ekstern arbeidsgiver, avtaleskjema C,  skal være utfylt og underskrevet. Avtalene skal være påført følgende underskrifter:

  • Avtale A: prodekan forskning, instituttleder og doktorgradsstudent. Prodekanen signerer avtalen etter  søknaden er godkjent
  • Avtale B: instituttleder, veiledere og doktorgradsstudent
  • Avtale C: dekan og ekstern part

 

 

 

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal utarbeides i samarbeid med veilederne og skal fungere som kontrakt. Framstillingen av forskningsprosjektet skal være på 5 – 10 sider og skal være undertegnet av ph.d.-student og alle veiledere. Mal for prosjektbeskrivelese, som også inneholder utfyllende informasjon, kan benyttes. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

 • Redegjørelse av tema, der bakgrunn for prosjektet angis og prosjektet relateres til relevant internasjonal forskning
 • Presisering av problemstilling. Hva er målet for de undersøkelser som skal gjøres? Hvilke metoder skal anvendes?
 • Beskrivelse av datagrunnlag og kildematerialet som skal brukes, og hvordan dette samles inn og analyseres (der hvor dette er relevant)
 • Referanser til relevant faglitteratur
 • Foreløpig tidsplan for gjennomføring av doktorgraden. Det skal fremgå når opplæringsdel, felt- og laboratoriearbeid, analyse av data, skriving og innsending av artikler, og presentasjoner (foredrag, poster med mer) og utenlandsopphold er planlagt gjennomført. Hvis stipendiaten har undervisningsplikt skal en foreløpig plan for dette også inkluderes. Tidspunkt for gjennomføring av midtveisevaluering skal også tidfestes.
 • Foreløpig driftsbudsjett og finansieringsplan av ph.d.-prosjektet inklusive bruk av eventuelle annuumsmidler spesifisert for hvert år.
 • Foreløpig publiseringsplan, inklusive arbeidstittel, planlagte medforfattere for respektive manuskript og tidspunkt for innlevering. Faglig begrunnelse for å bruke monografi framfor en artikkelsamling med sammendrag som form må fremlegges sammen med tentativ tittel og disposisjon for arbeidet.
 • Faggruppetilhørighet og eventuell tilknytning til forskerskole.
 • Beskrivelse av karriereplan og læringsutbytte. Formålet med karriereplanen er å bevisstgjøre søkeren på sitt karrieremål og reflektere over hvordan ph.d.-utdanningen kan tilpasses for å nå dette målet. Alternativer kan være å bli forsker, få jobb i næringslivet eller starte opp egen bedrift. Valg av karriereløp kan ha betydning for hva som er fornuftige kurs i opplæringsdelen, om      utenlandsopphold bør gjennomføres og ambisjoner i forhold til publisering i løpet av ph.d.-prosjektet.
 • I tilknytning til  karriereplanen skal søkeren opplyse om individuelt og / eller fagspesifikt      læringsutbytte.  Selv om det kan henvises til de generelle læringsutbyttene beskrevet nedenfor, skal det i  prosjektbeskrivelsen spesifiseres hvilke fagspesifikke og / eller  individuelle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse kandidaten skal ha tilegnet seg ved fullført grad. Disse læringsutbyttene kan for eksempel være relatert til:
  • metodikk (kvantitative og/eller kvalitative)
  • felt- og laboratoriearbeid
  • sampling og eksperimentell design
  • statistisk analyse
  • ledelse, nettverksbygging og internasjonal forståelse
  • kommunikasjon og formidling
  • andre områder som er typisk fagspesifikk og/eller individuelle
  • personlig utvikling


 

Når skal jeg søke?

Det er løpende opptak til fakultetets ph.d.-program. For stipendiater og ph.d-studenter tilsatt ved UiT skal søknad om opptak være sendt senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

For ph.d.-studenter tilsatt ved andre (eksterne) institusjoner, oppfordres det til å søke om opptak snarest etter at prosjektet er innvilget/etablert, og senest når det gjenstår ett års fulltidsarbeid på prosjektet.


 

Hvor skal jeg sende søknad?

Søknad med vedlegg sendes enten, digitalt, med internpost til seksjon for forskning og formidling, eller til:

 

UiT - Norges arktiske universitet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Seksjon for forskning og formidling
Postboks 6050 Langnes
9037 TROMSØ
 

Merk konvolutt: Søknad om opptak til ph.d.-program

 

Søknads- og behandlingsprosedyre

 1. Komplett søknad sendes eller overleveres til forskningsseksjonen
 2. Forskningsseksjonen går gjennom søknaden og bistår søker med utfylling hvis det er eventuelle mangler eller feil med søknaden
 3. Forskningsutvalget er opptaksorgan og fatter vedtak om opptak hvis søknaden er funnet tilfredsstillende
 4. Søker orienteres om forskningsutvalgets vedtak

 

Skip to main content