Velkommen til Seksjon for forskning og formidling
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Hvordan bli ph.d.-student?

For å bli ph.d.-student ved BFE-fakultetet må du enten søke på en stilling som er utlyst, eller være tilsatt ved en ekstern institusjon som finansierer doktorgradsutdanningen. Fakultetet er også positiv til eventuelle felles doktorgrader tatt i samarbeid med andre universiteter, samt ph.d-utdanninger tatt i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.

 

Utlyste stillinger

Fakultetet lyser ut cirka 20 ph.d.-stillinger hvert år. Stillingene lyses ut på jobbportalen Jobbnorge og lenkene til høyre gir en oversikt over ledige stillinger til enhver tid. 

Ønsket utdanningsbakgrunn og faglige kvalifikasjoner, søknadsfrist og eventuelt tema for forskningsprosjektet er nærmere spesifisert i utlysningen. Arbeidsbetingelser, krav til søknaden og søknadsprosedyre er også spesifisert i utlysningen.

Søkere som blir tilsatt skal levere søknad om opptak senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.  

   

Eksterne søkere

Fakultetet er imøtekommende for kandidater som er tilsatt ved andre institusjoner, og som ønsker å ta en doktorgrad ved fakultetet. Krav for slike søkere er blant annet finansiering på nivå med ei stipendiatstilling og at minst 50 % av arbeidstiden brukes på doktorgradsstudiet.

En egen avtale mellom ekstern institusjon og BFE-fakultetet må underskrives og legges ved søknad om opptak. Det stilles for øvrig samme krav til søknad og prosjektbeskrivelse som søkere tilsatt ved UiT.  

 

Nærings-ph.d. og forvaltnings-ph.d.

Fakulteter inngår gjerne samarbeid med næringslivet og offentlig sektor om doktorgradsutdanning av deres ansatte. For slike doktorgradsutdanninger gjelder særlige vilkår som definert av forskningsrådet, samt fakultetets retningslinjer for slik finansieringsløsninger. 

 

Samarbeid - felles doktorgrad

Fakultetet er positiv til å inngå samarbeidsavtaler med andre universiteter om felles doktorgrad, såkalte cotutelle agreements eller joint doctoral degrees. Fakultetet har særlige vilkår og retningslinjer knyttet til inngåelse av slike avtaler. Dette  vedrører blant annet finansielle, faglige og praktiske problemstillinger knyttet til slike samarbeidsgrader.

 

Egenfinansiert doktorgrad

På grunn av kostnadene, er det få egenfinansierte studenter tatt opp ved den organiserte doktorgradsutdanningen. Dr. philos kan være et alternativ for deg.

 

 

Spørsmål og svar

 • Hva er søknadsfristen?
  • Stillingene lyses ut hele året og søknadsfristen er angitt i stillingsutlysningen.
 • Hvilke kriterier og krav stilles det for å bli tatt opp til ph.d.-utdanning?
 • Hvilke dokumenter må jeg legge ved søknaden?
  • Stillingsutlysningen beskriver hvilke dokumenter som skal vedlegges. Manglende dokumentasjon medfører gjerne diskvalifisering.
 • Hva gjør jeg når jeg ikke har mottatt vitnemålet på grunn av nylig avlagt eksamen?
  • Legg ved karakterutskrift og opplys om karakter o.l. i søknad og/eller CV.
 • Hvordan får jeg veiledere og hvem blir det?
  • Forskningsprosjektet er som regel initiert av en vitenskapelig ansatt og hun/han vil som regel være hovedveileder. Medveiledere kommer på plass de første ukene etter tiltredelse, som regel gjennom dialog mellom hovedveileder og student.
Skip to main content