Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Årsstudium i likestilling og kjønn

Fokus ligger på forholdet mellom kjønnene, kjønnsidentiteter, likestilling, feminisme, maktforhold, dagsaktuelle og historiske, kulturelle og samfunnsmessige spørsmål.

HVORFOR TA STUDIET?

Spørsmål om kjønn er midt i den offentlige debatten, det gis nye språklige, kulturelle og samfunnsmessige uttrykk, og litteratur, kunst og forskning reiser spørsmål om gjengse oppfatninger om kjønn i samfunnet. At kjønnsroller ikke trenger å være slik de er i dag viser seg i historie og i studiet av forskjellige kulturer.

Likevel: Norge har et av Europas mest kjønnssegregerte arbeidsmarkeder. Det er stort sett menn som bestemmer i store børsnoterte selskaper. Fremdeles eksisterer store lønns- og pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner er i mindretall i de aller fleste nasjonalforsamlinger. Blant de fattigste i verden er de fleste kvinner. Seksuell trakassering og seksualisert vold finnes overalt. Kvinner og menn behandles forskjellig om de er barn eller voksne, friske eller syke, svarte eller hvite. Kort sagt: Det er fremdeles en urettferdig kultur som legger premissene for alle deler av samfunnet. Det har derfor store og spennende utfordringer som krever kjønnskompetanse.

Kompetansen som årsstudiet i likestilling og kjønn gir er anvendelig i mange profesjonelle sammenhenger, bl.a. i media, personalarbeid, planlegging, ledelse, organisasjonsarbeid, undervisning og forskning.

HVA BESTÅR STUDIET AV?

Årsstudiet består av både obligatoriske og valgfrie emner som gir praktiske og teoretiske grunnlag. Blant de fire obligatoriske emnene vil temaer som familie og hverdagsliv, arbeids- og politiske forhold bli diskutert, og spørsmål innen feministisk filosofi vil stå sentralt. Studiet avsluttes med en fordypning i ett eller flere temaer som studentene selv velger og som munner ut i en eksamensoppgave der problemstillingen defineres i dialog mellom studenter og lærere.

Du kan velge to emner fritt. Disse valgfrie emnene vil variere fra år til år avhengig av ressurssituasjonen på instituttene. Forslag til emner som tilbys finner du beskrivelsen av studiet i studiekatalogen. I tillegg kan du ta valgemner etter søknad til programstyret.

HVEM ER STUDIET RETTET MOT?

Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet er relevant enten for de som vil ta det som et selvstendig 1-årig studium, for de som trenger et interessant og relevant fag i sin bachelor- eller masterutdanning, eller for de som ønsker et interessant studium som etterutdanning. Det er mulig å ta emnene tilknyttet studiet som enkeltemner.

HVORDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN?

Undervisningen finner sted ved campus Tromsø og foregår på norsk. Hvert emne består av forelesninger og seminarer i hvilke både empiriske utfordringer samt teoretisk og metodisk innhold behandles. Målet er at studentene skal kunne diskutere og formidle temaer innen kvinne- og kjønnsforskning både skriftlig og muntlig. En ekskursjon til arbeidsplasser der det jobbes med kjønns- og likestillingsrelevante spørsmål er en del av studiet.  

ANSVAR FOR STUDIET

Det administrative ansvaret for årsstudiet i likestilling og kjønn ligger hos Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Det faglige ansvaret ligger hos programstyret for årsstudiet i likestilling og kjønn.

Er det noe du lurer på, så henvend deg til siv.aina.hansen@uit.no, katrin.losleben@uit.no eller Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, 9037 Troms.

Les mer om årstudium i likestilling og kjønn her: https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=279515
Ansvarlig for siden: Lilli Mittner
Sist oppdatert: 06.12.2018 10:33