Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Alumni ved Det juridiske fakultet

Alumni er flertall av alumnus, som på latin betyr elev. Et alumni er et nettverk av personer som har studert sammen. Slike nettverk er velutviklet ved amerikanske og britiske universitet, men har spredt seg til mange land. Vårt Alumninettverk ivaretar kontakten mellom de tidligere studentene og fakultetet.

Hvem kan bli medlem

Vilkåret for å bli medlem av nettverket, er at du har tatt enten cand.jur. eksamen eller master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (eller tidligere Institutt for Rettsvitenskap), Universitetet i Tromsø.

Ansatte i vitenskapelige stillinger ved fakultetet og styremedlemmer i Fakultetsstiftelsen kan også bli medlemmer selv om de ikke har tatt eksamen ved fakultetet.

Nytte av nettverket?

Både fakultetet og kandidatene har felles interesse og nytte av å opprettholde og videreutvikle kontakten etter studiet. For alumniene kan det ha betydning å beholde tilknytningen til institusjonen hvor dere har tilbrakt mye av tiden som student, videreføre kontakt med venner fra studietiden, være oppdatert om utviklingen av jusstudiet og annen høyere utdanning (nyttig f eks for når dere senere skal ansette jurister) og å få tilbud om faglig videreutvikling (etter- og videreutdanning). Alumnikonferansen vil gi deltakerne faglig og sosialt påfyll.

For fakultetet kan alumninettverket tjene flere formål. Fakultetet kjøper mye av undervisningen i studiet eksternt. Flere av dere har hatt og har fortsatt undervisningsoppdrag hos oss som forelesere, seminarledere og sensorer. Det er naturlig at vi rekrutterer faglig dyktige lærerkrefter blant våre egne kandidater. Da vil alumninettverket være et nyttig hjelpemiddel. Nettverket kan også være en naturlig kanal for å rekruttere forskere til fakultetet.

I årene framover vil fakultetet utvikle sine etter- og videreutdanningstilbud. De fleste erfaringer tilsier at det er først når man kommer ut i arbeidslivet at en ser konkret hvilke kunnskaper som trengs og at grunnutdanningen ikke gir tilstrekkelig spesialisert kompetanse. Alumninettverket kan bli en kjerne i fakultetets "kundekrets" og vi vil informere om tilbud om etter- og videreutdanning og be om hjelp til å formidle våre tilbud videre.

I tillegg vil alumniene være viktige "ambassadører" for oss. Det gjelder i konkurransen om studentene med Oslo og Bergen. Men også når dere er i posisjoner i arbeidslivet, vil dere kunne påvirke ressursdisponeringen både i offentlig og privat virksomhet. Her ønsker fakultetet å være med og komme med innspill.

 

Alumnikonferansen 2017

Kjære Alumni,

 

Det juridiske fakultet arrangerer årets alumnikonferanse fredag 27. oktober!

 

Tradisjonen tro blir det ett spennende faglig program på dagen, og på kvelden treffes vi for god mat og hyggelig samvær.

 

Årets middag finner sted i Champagnekantinen på Teorifagbygget på UiT.

 

Sett av datoen i kalenderen, og følg oss på facebook; https://www.facebook.com/Alumninettverket/

 

Mvh,

Det juridiske fakultet

 

 

 

 

Hvordan bli medlem

(Ny ordning for medlemmene er under utarbeidelse. Inntil videre, benytt fremgangmåte under)

Dersom du ønsker å bli medlem i Alumninettverket, sender du en mail til;

annikken.steinbakk@uit.no

 

Konferanser og kurs

Hver høst inviterer vi alle medlemmer til Alumnikonferansen.


Kostnadsfritt

Det er ingen avgift for å være med i Alumniforeningen.

Organisering av Alumni

Alumninettverket drives av Det juridiske fakultet. Nettverket bygger på en e-postliste.

Informasjon om tidligere konferanser 

 

Skip to main content