Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Internasjonale samarbeidsavtaler

world map

Om samarbeidsavtaler generelt

Hovedansvaret for UiT sin samlede avtaleportefølje foruten rene forskningsavtaler ligger hos Seksjon for internasjonalisering av studier i Avdeling for utdanning.

Vi tilbyr rådgivning til ansatte ved inngåelse av nye samarbeid, hjelper med formelle prosedyrer, utvikler nye, avslutter utgåtte avtaler og vedlikeholder eksisterende avtaler.

Universitetet har totalt nærmere 400 avtaler med utenlandske universitet og høgskoler. Noen av disse avtalene er på institusjonsnivå (sentrale avtaler), mens mange andre er knyttet til spesifikke fakultet/institutt. I tillegg finnes rene forskningsavtaler.

En stor andel av porteføljen er de såkalte intensjonsavtalene, LoI eller MoU (Letter of Intent eller Memorandum of Understanding). Disse avtalene bekrefter en intensjon om å samarbeide om utveksling av studenter og lærere, felles utdanningssamarbeid- og forskingssamarbeid og felles publisering. Avtalene kan i prinsippet være tilstrekkelig som utgangspunkt for studentutveksling og lærerutveksling. Imidlertid vil det i praksis være vanskelig å implementere kvalitetssikret utveksling på bakgrunn av disse lite konkrete intensjonsavtalene. Det er derfor nødvendig med en mer detaljert selvstendig avtale, eller eventuelt en tilleggsavtale dersom en intensjonsavtale allerede foreligger.

Standard samarbeidsavtaler regnes ikke for juridisk bindende men er heller basert på tillit og "gentlemen"-prinsipper. Uenigheter løses i praksis i minnelighet. Det er meget sjeldent at slike avtaler inneholder forpliktelser av økonomisk eller annen bindende art, og det er derfor viktig at den som inngår en slik avtale har støtte, det være seg fra fagmiljøet, institutt eller fakultet.

Erasmus +

Den største enkeltkategorien er Erasmus + -avtalene med ca 200 avtaler. Erasmus-avtalene er bilaterale fagavtaler og omfatter studentutveksling (studie- eller praksisopphold), lærerutveksling og ansattebesøk (både for administrativt ansatte og fagansatte). Til tross for at avtalene er faglig basert, må de etter regelverket undertegnes på institusjonsnivå av Erasmus institusjonskoordinator. Studenter og ansatte gis Erasmus-stipend.

 

Hoveddelen i det nye Erasmus programmet (2014-2020) vil fortsatt være utveksling av studenter og ansatte, men det gis også støtte til utvikling av prosjekter for utvikling av nye undervisningsformer, samarbeid med nærings- og arbeidsliv og andre typer kunnskapsallianser.

Åpne avtaler

Disse avtalene er oftest bilaterale men ikke fagspesifikke og er gjerne inngått på institusjonsnivå. De fleste er av typen intensjonsavtale og enkelte har en tilleggsavtale (annex, addendum) for utveksling som detaljert beskriver partnernes ansvar.

Multilaterale avtaler

UiT er med i 2 multilaterale avtaler. Den ene er mellom alle universitetene i Norge og University of California - Berkeley og gir mulighet for de norske studentene til å studere uten å måtte betale skolepenger. Den andre avtalen er Tibet-Norgenettverket.

Andre avtaler

Deltakelse i stipendprogram krever vanligvis at det foreligger samarbeidsavtale før mans søker:

North2north er et stipendprogram for student- og lærerutveksling innenfor Arktisk universitet . For å benytte ordningen må det foreligge en samarbeidsavtale som inkluderer student- og lærerutveksling, for eksempel er en åpen bilateral avtale tilstrekkelig. Det kan være en fordel om det opprettes en egen north2north-avtale for å legge bedre til rette.

Barentsplus Barentsplus er et stipendprogram for student- og lærerutveksling samt for nettverksmøter og forberedende institusjonsbesøk. Ved student- og lærerutveksling må det foreligge en avtale.

Nordplus Nordplus er et stipendprogram for student- og lærerutveksling mm. Nordplus består av faglig baserte nettverk. Nettverket i seg selv anses som "samarbeidsavtale".

Kvote  Kvoteordningen gir stipend til studenter fra utviklingsland for å ta en mastergradsutdanning innenfor gitte studieprogram. En av premissene i ordningen er at det må foreligge samarbeidsavtale med institusjonen der søkeren har tatt sin laveregrad. Avtalene er vanligvis bilaterale avtaler der det er presisert at samarbeidet omfatter mulighet for rekruttering av kvotestudenter.

Avdeling for utdanning har ansvar for å ivareta avtaleporteføljen, ekskludert rene forskningsavtaler.


Det finnes ingen nasjonalt bestemte avtalemaler. Universitetet har heller ingen egne bestemmelser. Det florerer et stort antall varianter av standardavtaler laget over nesten samme lest, som et resultat av at institusjoner i inn- og utland har lånt av hverandre, klippet og limt. Erasmus-avtaler har en fast mal som ikke kan fravikes. UiT bruker følgende avtalemaler:
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 12.12.2018 10:04