Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Innlevering for dr.philos.-graden ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Forskrift for graden dr.philos. ved Universitetet i Tromsø gir generell informasjon om innlevering, bedømmelse og disputas.

Her gis spesifikk informasjon om prosedyren for innlevering av dr.philos.-avhandling ved HSL-fakultetet:

Det skal sendes en egen søknad til fakultetet om å få levere avhandlingen for vurdering til dr.philos.-graden. Det skal leveres attestert kopi av vitnemål og ett eksemplar av avhandlingen sammen med søknaden.

Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

  • Kontaktinformasjon: Postadresse, e-postadresse og telefonnummer samt personnummer
  • Informasjon om oppnådd eksamen av høyere grad. Attestert kopi av vitnemål må legges ved søknaden
  • Tittel på avhandlingen
  • Forklaring på hvorfor søker ønsker å framstille seg for dr.philos.-graden ved HSL-fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Er det spesielle samarbeidsrelasjoner til noen av fakultetets fagmiljøer eller forskere?
  • Er det noen forskere som har vært tett involvert i arbeidet med avhandlingen og som dermed ikke kan inngå i en bedømmelseskomité?
  • Informasjon om avhandlingen har vært levert inn til bedømmelse tidligere, evt. ved hvilket universitet, hvor mange ganger og hvem som satt i bedømmelseskomiteen

Søknad med vedlegg (attesterte kopi av vitnemål og ett eksemplar av avhandlingen) sendes: HSL-fakultetet, Seksjon for forskning, utdanning og kommunikasjon (FUK), Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ.

Fakultetet vil besvare søknaden med informasjon om søker får levere inn avhandlingen til vurdering for dr.philos.-graden eller ikke. De som innvilges innlevering får samtidig informasjon om praktiske forhold om elektronisk innlevering av avhandlingen.
Ansvarlig for siden: Olav Skare
Sist oppdatert: 10.09.2018 16:36