Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Rapportserien


Sentrene har etablert en felles rapportserie for publisering av rapporter knyttet til prosjekter som er gjennomført. Rapportserien skal omfatte faglige arbeider på et høyt faglig nivå. Serien publiseres på sentrenes felles hjemmeside: Rapportserien

Yngre og eldre brukere i hjemmetjenesten - ny rapport fra Senter for omsorgsforskning Nord

Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Bakgrunnen for prosjektet var den store veksten i yngre brukere av kommunale pleie- og omsorgstjenester og at eldre brukere, selv om de er flest, får en stadig mindre andel av ressursene. Rapporten konkluderer med at det foreligger ulike praksiser til yngre og eldre brukere av hjemmetjenester, med ulike vurderingsgrunnlag og standarder for hjelpen. 

https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/144318/1/Rapport03_2012.pdf

Lenke til Helse- og omsorgsdepartementets omtale av rapporten: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2012/yngre-prioriteres-i-hjemmetjenesten.html?id=682573