Velkommen til Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fagsiden for teologi


Les også: Jobbtilbudene står i kø

Hva er teologi?

Teologi tar utgangspunkt i den kristne gudsforståelsen. I likhet med andre religioner har også kristendommen ulike dimensjoner og uttrykk. Teologien undersøker derfor kristendommen ut fra ulike faglige perspektiver. Kristendommen har vært en av de sentrale formende kreftene i utviklingen av vestlig kultur. Dette gjør studiet av kristendommens historie sentralt. Studiet av Bibelen er også uomgjengelig for teologien. Foruten å være kilde til kristen selvforståelse og religiøs praksis, er Bibelen også den sentrale kilden til gudsforståelsen. Spørsmålet om hvem Gud er, menneskets selvforståelse, om det gode og onde, livet og livet etter døden, er alle viktige spørsmål for teologien dag – slik det alltid har vært.

Å studere teologi

Teologifaget kan inndeles i tre hoveddisipliner. 1) Bibelfagene undersøker Det gamle og Det nye testamente ved hjelp av historisk-kritiske, sosialvitenskapelige og litterære metoder. 2) Kristendomshistorien studerer kristendommen gjennom historievitenskapelige metoder og fokuserer på historiske endringsprosesser. 3) Den systematiske teologien tar for seg kristendommens sentrale begreper og trosoppfatninger, og studerer deres indre sammenheng i et samtidsperspektiv. Troslære, etikk og religionsfilosofi står sentralt i den systematiske teologien. I tillegg settes den kristne religion i perspektiv gjennom møte med religionsvitenskapelige tilnærmingsmåter. Teologistudiet i Tromsø vil også gi en innføring i kristendommens nærkontekst, herunder samiske forhold. Klikk her for å lære mer om oppbygningen og gjennomføringen av bachelor og masterprogrammet.

Yrkesmuligheter

Master i studieretningen i teologi, kombinert med praktisk-kirkelig utdanning ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord eller tilsvarende utdanningsinstitusjon, kvalifiserer til prestetjeneste i Den norske kirke. Noen av emnene kan studeres som del av kateket- og diakonutdannelse. Studieretningen i teologi kan også studeres som selvstendig akademisk utdannelse, som kvalifiserer til arbeid innen kulturfeltet, utdanning eller andre stillinger i kirkelig administrasjon.

Studieløpet

Foruten REL-1050, REL-2005, REL-2010 og REL-2050, er også REL-1001, REL-1002, REL-1008, REL-1009, REL-1010 og REL-1011 obligatoriske. De fire sist nevnte emner tilbys uregelmessig. Studenter bes kontakte instituttet for nærmere informasjon.

Studenter som ønsker å gå videre på studieretning i teologi på mastergradsnivå med henblikk på prestetjeneste, bør ta 30 av 60 sp. i praktisk teologi mellom bachelor og masterstudiet. De øvrige 30 sp. Tas parallelt med eller etter endt masterstudium. For dem som ønsker det, kan hele denne komponenten tas etter fullført mastergrad.


 

Emnearkiv:  
Emner i teologi høsten 2017  
Emner i teologi våren 2017 Program
Emner i teologi høsten 2016.                            Bachelorprogram i teologi
Emner i teologi våren 2016.           Masterprogram i teologi
Emner i teologi høsten 2015.

Årsstudium i religionsvitenskap

Emner i teologi våren 2015.
Emner i teologi høsten 2014.

 

Emner i teologi våren 2014.

 

Emner i teologi høsten 2013.
Emner i teologi våren 2013.
Emner i teologi høsten 2012.
Emner i teologi våren 2012.

Emner i teologi våren 2011.

 


 

 

Yrkesmuligheter

Master i studieretningen i teologi, kombinert med praktisk-kirkelig utdanning ved Kirkelig Utdanningssenter i Nord eller tilsvarende utdanningsinstitusjon, kvalifiserer til prestetjeneste i Den norske kirke. Noen av emnene kan studeres som del av kateket- og diakonutdannelse. Studieretningen i teologi kan også studeres som selvstendig akademisk utdannelse, som kvalifiserer til arbeid innen kulturfeltet, utdanning eller andre stillinger i kirkelig administrasjon.

Skip to main content