Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Feltutstyr ved IG

For feltundersøkelser av løsmasser på land og i grunntvannsområder benyttes diverse kjerneprøvetakingsutstyr og geofysisk utstyr, inkludert georadar og multikanals snøkabel.

Sedimentlaboratoriet inneholder utstyr for kornfordelingsanalyse, røntgen for gjennomlysning av prøvemateriale, kjernelogger og karbonanalysator.

For undersøkelser av sedimentære bergarter disponerer forskningsgruppen et tynnsliplaboratorium samt et eget mikroskoperingsrom m/standard petrografiske mikroskoper, katodeluminesensmikroskop, UV-mikroskop og pålysmikroskop. I tillegg til dette har gruppen tilgang til skanning elektron mikroskop samt elektronmikrosonde.Seismisk profilering med snøkabel i Tana
Ansvarlig for siden: Kai Mortensen
opprettet: 12.06.2014 12:59