Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Fagenhetsledere ved Institutt for medisinsk biologi

Fagenhetsleder er instituttets forlengede arm i den faglige ledelsen av instituttenes undervisningsoppgaver. Fagenhetsleder skal være UiT-ansatt i hoved- eller bistilling og oppnevnes av instituttleder for 4 år. Ved lengre fravær er det aktuelt å oppnevne en stedfortreder, enten for fraværsperioden, eller for resten av funksjonstiden. Fagenhetsleder rapporterer til undervisningsansvarlig ved instituttet. Administrativ støtte er instituttets administrasjon ved Karin Eilertsen.

Beskrivelse av arbeidsoppgaver for fagenhetsleder

Fagenhetsleder skal: 

  • Inneha oversikt over fagpersoner med kompetanse i sitt fagfelt og oversikt over undervisningsbehovet innenfor sitt fagfelt. I samråd med instituttleder/undervisningsansvarlig fordele undervisningsoppgavene ut fra den enkelte fagpersons kompetanse og øvrige oppgaver. I dette inngår å foreslå emne- og delemneleder samt bistå emne- og delemneleder med bemanning av timeplaner.
  • Være kontaktperson mellom instituttledelsen, studieadministrasjon og medlemmene i sin fagenhetsgruppe. Dette betyr at fagenhetsleder skal sørge for god informasjonsflyt innad i fagenheten av studieinformasjon, og at aktuell studieinformasjon gjøres kjent for alle.
  • Delta i utforming av stillingsbetenkninger og gi uttalelse i tilsettingssaker når det utlyses stillinger som i vesentlig grad skal ha undervisningsansvar i emner som inngår i fagenheten. 
  • I samarbeid med søker til FoU-termin utarbeide en plan for hvordan fagenhetens undervisningsoppgaver skal ivaretas.
  • Kunne pålegge medlemmene i sin faggruppe oppgaver ved behov så som undervisning inklusive eksamen, sensur, veiledning, rekrutteringsaktiviteter og utviklingsoppgaver med mer.

 

Fagenhetsledere ved instituttet våren 2019:

Anatomi/patologi Lars Uhlin Hansen
Biokjemi/medisinsk biokjemi Gaute Hansen
Cellebiologi/genetikk
Farmakologi Kurt Kristiansen
Fysiologi Ellen Aasum
Immunologi Tor Stuge
Medisinsk laboratorieteknologi Anne Merethe Hanssen
Mikrobiologi Xiaobo SongAnsvarlig for siden: Karin Eilertsen
Sist oppdatert: 12.02.2019 10:29