Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Strategi for Kvinnforsk 2014-2018

Fornemmelse for kjønn

1. Strategisk forankring

Strategiplanen for UiT Norges arktiske universitet 2014-2020 vektlegger universitetet som ”et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.” Kvinnforsk er et av flere instrumenter som bidrar til å realisere universitetets strategi. Dette dokumentet beskriver hvordan Kvinnforsk skal arbeide for å støtte opp om universitetets ambisjoner. Mandatet til Kvinnforsk trekker opp hovedlinjene for arbeidet.
Kvinnforsk skal:

 • Styrke den flerfaglige forskningen i kvinne- og kjønnsrelaterte problemstillinger ved UiT, blant annet ved å tilby seminarer og kurs i samarbeid med fagmiljøene og gjennom initiering og koordinering av forskningsprosjekt;
 • Bidra til profilering og formidling av kvinne- og kjønnsrelatert forskning ved UiT;
 • Bidra til utvikling av og rekruttering til studier som omhandler kjønnsrelaterte problemstillinger;
 • Være et tverrfaglig møtested for studenter og ansatte ved UiT; 
 • Bistå institusjons- og fakultetsledelse i spørsmål knyttet til rekruttering av kvinner i henhold til universitetets strategi.

Strategiperioden er satt til fire år: 2014-2018. Hensikten er å gi det nye styret, som tiltrer i 2017, mulighet til å bruke sitt første år på å utvikle ny strategi. 

2. Mål

I løpet av strategiperioden har Kvinnforsk som mål å:

 • Yte viktige bidrag til realiseringen av UiTs strategi;
 • Drive kvinne- og kjønnsforskning på høyt internasjonalt nivå; 
 • Øke interessen for, og engasjementet i kvinne- og kjønnsforskning blant ansatte og studenter ved UiT;
 • Samarbeide aktivt med Universitetsstyret og UiTs enheter i arbeid med formidling av kvinne- og kjønnsrelatert forskning ved UiT.

3. Virkemidler

Kvinnforsk har gjennom mange års drift høstet erfaring med en rekke tiltak og virkemidler. Disse vil dels bli videreført, dels bli videreutviklet og dels erstattet av nye. Settet av virkemidler knyttes opp mot de fire målene i strategien.

 1)     Yte viktige bidrag til realiseringen av UiTs strategi:

 • Kvinnforsk er et senter med alluniversitetsfunksjon. Det Kvinnforsk gjør skal direkte eller indirekte bidra til realiseringen av UiTs mål, blant annet ved å bidra til å integrere kjønnsperspektiv i de prioriterte temaområdene. Profilen og aktivitetene vil bli tatt opp i dialogmøter med ledelsen ved HSL og rektoratet.
 • Kvinnforsk bidrar til UiTs likestillingsarbeid ved å være representert i likestillingsutvalget.

2)     Drive kvinne- og kjønnsforskning på høyt internasjonalt nivå: 

 • Utvikling og drift av eksternt finansierte forskningsprosjekter (NFR og EU) med hovedsete ved Kvinnforsk.
 • Være samarbeidspartner og bidra til utvikling av kvinne/kjønnsperspektiv i forskningsprosjekter som driftes av andre enheter ved UiT.
 • Administrere eksisterende og nye tverrfakultære forskningsgrupper innen kvinne/kjønnsforskning.
 • Være vertskap for ansatte i forskningstermin som arbeider med og/eller vil utvikle sin kompetanse på kvinne/kjønnsforskning.
 • Arbeide for en permanent professor II ordning i kvinne/kjønnsforskning.
 • Arbeide for faste Post Doc stillinger ved Kvinnforsk. 

 3)     Øke interessen for, og engasjementet i kvinne- og kjønnsforskning blant  ansatte og studenter ved UiT:

 • Arrangere konferanser/symposier/seminarer med relevant innhold og attraktive innledere, ved Kvinnforsk og ved de ulike enhetene Kvinnforsk samarbeider med.
 • Skape eierskap til arrangementene på de ulike enhetene.
 • Arrangere ph.d.-kurset ”Fornemmelser for kjønn” årlig og invitere veiledere med på kurset.
 • Støtte opp om den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning og finansiere Ph.d.-kandidater fra UiT som vil delta der.
 • Utvikle en modell for en tverrfakultær forskerskole i kvinne- og kjønnsstudier. 
 • Dele ut masteroppgavestipend til studenter som vil skrive masteroppgaver med kvinne/kjønnsperspektiv.
 • Dele ut Åse Hiorth Lerviks pris til beste masteroppgave med kvinne/kjønnsperspektiv.
 • Arrangere designseminar for masterstudenter med tittelen ”Fornemmelser for kjønn” hvert semester. Seminaret innebærer kollektiv veiledning og hjelp til å se kvinne/kjønnsproblematikk i eget materiale. Invitere veiledere til å være med.
 • Tilby veiledningskurs for ansatte som ønsker å veilede i kvinne/kjønnsperspektiv på master- og doktogradsnivå.
 • Støtte opp om Årsstudiet i kjønn og likestilling.
 • Bistå enhetene i arbeid med å utvikle kvinne/kjønnsperspektiv i emner/programmer.

4)     Samarbeide aktivt med Universitetsstyret og UiTs enheter i arbeid med formidling av kvinne- og kjønnsrelatert forskning ved UiT:

 •  Synliggjøre Kvinnforsks kompetanse og tilbud på feltet kvinne- og kjønnsforskning gjennom utvikling av nettstedet, nyhetsbrevet og i møter med enhetene.
 • Utvikle gode rutiner og solid struktur rundt formidlingsaktivitet.
 • Utvikle et aktuelt og attraktivt årlig 8. marsarrangement som involverer ulike enheter ved UiT.
 • Arrangere en årlig sommerfest (juni) og mørketidsfest (desember) som på ulike måter markerer og formidler fra UiTs kvinne- og kjønnsforskning, inkludert studenters arbeider.

4. Sentrale utfordringer

I. Samfunnsutfordringer og samfunnsansvar
UiT Norges arktiske universitet skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord på områdene: Energi, klima, samfunn og miljø; Teknologi; Helse, velferd og livskvalitet; Samfunnsutvikling og demokratisering; og Bærekraftig bruk av ressurser.

 • Kvinnforsk skal bidra til dette gjennom tverrfakultært arbeid, potensielt på alle områder, men prioritering er nødvendig.

II. Strukturutfordringer

Kvinnforsk har en alluniversitetsfunksjon, men er organisert på nivå 3.

 • Prøve ut ulike modeller for realiseringen av denne funksjonen, blant annet gjennom samarbeid med de forskningsadministrative tjenestene ved UiT, og etablering av en tverrfakultær faggruppe med fokus på kvinne- og kjønnsproblematikk. 

III. Kapasitetsutfordringer

Knapphet på personellressurser er en utfordring.

 • Streng prioritering av hva Kvinnforsk kan engasjere seg i.
 • Realistiske årsplaner.
 • Målrettet arbeide for å øke den faglige staben.

IV. Lærings- og undervisningsutfordringer

Det er to gjennomgående strategier i UiTs strategiplan: Engasjerende og aktuelle utdanninger, og akademisk frihet og troverdighet.

 • Kvinnforsk skal støtte dette gjennom bidrag til utvikling av og rekruttering til studier som omhandler kjønnsrelaterte problemstillinger.

5. Årsplaner

Kvinnforsk skal utarbeide rullerende, operative årsplaner. Planene skal følge kalenderåret og behandles på årets første styremøte som avholdes i februar.

 

 

Vedtatt i Kvinnforskstyret, 14.mai 2014, Sak 15/14
Ansvarlig for siden: Torunn Berger
Sist oppdatert: 22.01.2017 23:47