Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Kompetanse for kvalitet 2019/2020

Restplasser 2019/20

Det utlyses ledige plasser i følgende fag til kvalifiserte søkere med søknadsfrist 22.05. på EVU-web 

 • Engelsk 1 for 5-10 trinn, Tromsø
 • Matematikk 2 for 1-7 trinn, nettbasert
 • Matematikk 1 for 5-10 trinn, Tromsø
 • Matematikk 2 for 5-10 trinn, Tromsø
 • Naturfag 1 for 5-10 trinn, Tromsø
 • Norsk 2 for 5-10 trinn, Tromsø

Om strategien

Kompetanse for kvalitet er en nasjonal satsing på videreutdanning av lærere. Studiene som tilbys er enten helt nettbaserte, eller nettbaserte med undervisningssamlinger. Studiene gjennomføres som deltidsstudium. Kompetanse for kvalitet har utarbeidet en nasjonal studiekatalog, og her finnes mer informasjon om programmet. Mer informasjon og søknadsskjema finnes hos Utdanningsdirektoratet.

For studenter som har fått opptak via Utdanningsdirektoratet dekker skoleeier kostnader forbundet med reise, opphold og læremidler, mens staten dekker halvparten av vikarkostnadene. Man kan evt. få et stipend på opptil 100.000,- i stipend.
Les mer om stipend og økonomi her. 

Hvis det er ledige studieplasser er studiene også åpne for andre med en fullført barnehagelærer/lærerutdanning. Se mer lengre ned.

Videreutdanningsstudenter som har fått opptak kan finne utfyllende informasjon om sine studier i læringsplattformene Canvas eller NEO (Tysk-studiet). For å få tilgang til læringsplattformen, se nettsiden til Orakelet (UiTs IT-service.)

Våre studier:

Naturfag 1
(trinn 1-7)
Naturfag 1
(trinn 5-10)
Norsk 2
(trinn 5-10)
Engelsk 1
(trinn 5-10)
Matematikk 1
(trinn 1-7)
Matematikk 1
(trinn 5-10)
Matematikk 2
(trinn 5-10)
Matematikk
(Lærerspesialist-
utdanning 1-10)
Matematikk 2 
(trinn 1-7, nettbasert)
Tysk 1
(trinn 5-10, nettbasert)

MOOC = Massive Open Online Courses

(UiT har tidligere tilbudt Mat og Helse 1, Kjemi 1, og Regning som Grunnleggende Ferdighet, Naturfag 1 for 8-13 trinn og Naturfag 2 for 5-10 trinn i Tromsø, samt Lesing 1 og Sjøsamisk Kultur og Historie i Alta.
Disse studiene er nå avsluttet)

Se også siden for Regionale tilbud i Troms og Finnmark 


Alle studiene har søknadsfrist 01.03.19 på Utdanningsdirektoratets nettsider

Alle søkere til Utdanningsdirektoratet som har blitt prioritert av skoleeier og Utdanningdirektoratet er garantert plass på studiet, så fremt man dekker opptakskravene. Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på EVU-web innen midten av mai.

Studiene er også åpen for andre søkere enn de som har blitt godkjent av Utdanningdirektoratet, men søkere bør være klar over følgende:

 • Søkere må være lærere med et ansettelsesforhold i skolen 2019/2020.
 • Søkere/skoleeiere som ikke har fått godkjent søknaden til Utdanningsdirektoratet vil ikke få stipend/vikarmidler.
 • På studier med begrensede studieplasser gjelder "først til mølla"-prinsippet.

Søkere registrer seg på EVU-web i midten av mai.

Dersom man har tatt lærerutdanningen ved et annet sted enn UiT (eller de høgskolene som har fusjonert med UiT), og dokumentasjon på denne ikke er sendt til UiT før, må denne dokumentasjonen sendes inn/lastes opp elektronisk. Dette gjelder også dokumentasjon på fullført videregående opplæring.

  

Matematikk - LÆrerspesialistutdanning for 1-10 trinn - NYTT 2019/20!!!

Studiested: Tromsø

Emner: VID-6310 (Høst), VID-6311 (Vår), VID-6312 (Høst, år 2), VID-6313* (Vår, år 2)
*Emnebeskrivelsen for VID-6313 utvikles i løpet av 2019 

Lærerspesialistordningen er en ny karrierevei for lærere i skolen, og lærerespesialister skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og bidra i det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen. Lærerspesialistutdanningen i matematikk er på 60 studiepoeng på masternivå over 2 år.

Forskning i matematikkdidaktikk har utviklet en rik kunnskap om undervisning og læring i matematikk. Et hovedproblem er at denne kunnskapen i svært liten grad blir tatt i bruk i skolen. Dette studiet vil prioritere å utvikle forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring innenfor fire områder.

 • Forstå og utvikle undervisning
 • Forstå elevers læring i ulike emner
 • Kartlegging
 • Kollegaveiledning og skoleutvikling

Som grunnlag for disse fire, skal lærerspesialistene lære om forskning ved å lese både forskningslitteratur og popularisert forskning, slik at de vet hva som fungerer og ikke i undervisninga i matematikk.

Til sammen vil en lærerspesialist mestre ambisiøs undervisning, vite hvordan elever lærer i hvert enkelt emne, ha dyp kunnskap om kartlegging, og ha redskaper for kollegaveiledning og utvikling, samt være i stand til å utvikle seg selv, kollegiet og skolen i retning av forskningsbasert undervisning.

Samlingsdatoer kull 2019 (Kan få endringer)

 • Uke 38, Man-Ons
 • Uke 43, Man-Ons
 • Uke 48, Man-Ons
 • Uke 05, Man-Ons
 • Uke 11, Man-Ons
 • Uke 17, Man-Ons

Kontaktperson: 
Sigurd Langseth, ILP

  

Naturfag 1 for 1-7 trinn - NYTT 2019/2020!!

Studiested: Alta (2019/20), Tromsø (2020/21 og 2021/22)

Emner: VID-6060 (Høst), VID-6061 (Vår)

Kursets vil innhold vil bygges opp rundt de 5 hovedelementene fra Fagfornyelsen

 • Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
 • Teknologi
 • Energi og materie
 • Jorda og livet på jorda
 • Kropp og helse

Temaene vil knyttes opp mot kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn.

Studiet vil også inneholde naturfagdidaktikk, her skal studentene bruke sine egne erfaringer fra undervisningssituasjonen til å reflektere over hvordan undervisning bør planlegges, gjennomføres, vurderes og tilpasses elevenes ulike nivå for å sikre god læring.

Følgende temaer vil bli undervist i naturfagdidaktikk:

 • Utforskende undervisning vil ha et hovedfokus i studiet
 • Konkretisering og operasjonalisering av kompetansemålene i læreplanen
 • Vurdering av elevenes læringsutbytte i faget og vurdering som redskap for økt læringsutbytte i faget
 • Integrering av grunnleggende ferdigheter i naturfag, inkludert IKT i naturfagundervisninga

Undervisningen vil legge vekt på utforskende arbeidsmetoder, grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT. Det vil også vektlegges hvordan naturfaget kan brukes i begynneropplæringen i skolen. 

Kontaktperson: 
Sigurd Langseth, ILP

 

Naturfag 1 for 5-10 trinn - NYTT 2019/20!!!

Studiested: Tromsø (2019/20 og 2020/21), Alta (2021/22)
Emner: VID-6062 (Høst), VID-6063 (Vår)

Forskningsbasert undervisning, kunnskapsdeling, refleksjon over egen praksis og kompetanse i varierte undervisningsformer vil være sentrale element i utdanningen.

Kursets vil innhold vil bygges opp rundt de 5 hovedelementene fra Fagfornyelsen

 • Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
 • Teknologi
 • Energi og materie
 • Jorda og livet på jorda
 • Kropp og helse

Temaene vil knyttes opp mot kompetansemål etter 7. og 10. trinn.

Studiet vil også inneholde naturfagdidaktikk, her skal studentene bruke sine egne erfaringer fra undervisningssituasjonen til å reflektere over hvordan undervisning bør planlegges, gjennomføres, vurderes og tilpasses elevenes ulike nivå for å sikre god læring.

Følgende temaer vil bli undervist i naturfagdidaktikk:

 • Utforskende undervisning vil ha et hovedfokus i studiet
 • Konkretisering og operasjonalisering av kompetansemålene i læreplanen
 • Vurdering av elevenes læringsutbytte i faget og vurdering som redskap for økt læringsutbytte i faget
 • Integrering av grunnleggende ferdigheter i naturfag, inkludert IKT i naturfagundervisninga

Samlingsdatoer kull 2019 (Kan få endringer)

 • Uke 36, Man-Ons
 • Uke 41, Man-Ons
 • Uke 46, Man-Ons
 • Uke 03, Man-Ons
 • Uke 08, Man-Ons
 • Uke 13, Man-Ons

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

Norsk 2 for trinn 5-10 (med fokus på 8-10)

Studiested: Tromsø
Emner: 
NOR-6020 (Høst), NOR-6021 (Vår)

Studiet er samansett av to emne: Språkdidaktikk og litteraturdidaktikk. Sentralt i emne 1 står utforsking av språk og tekst - drøfting av skriving og tekst i ulike sjangrar og modalitetar og til ulike formål. Her er merksemda retta spesielt mot fag- og sakprosatekstar, og ein ser dei grunnleggjande dugleikane lesing, skriving og munnleg framføring i samanheng. I emne 2 er det lagt vekt på leseinteresser og korleis lærarar kan arbeide med litteratur på ungdomssteget, med særleg vekt på skjønnlitteratur. Utvalde eldre og nyare tekstar og tema innan norsk skjønnlitteratur og sakprosa blir studerte, og her blir det lagt særleg vekt på ungdomslitteratur.

Samlingsdatoer kull 2019 (Kan få endringer)

 • Uke 36, Ons-Fre
 • Uke 41, Ons-Fre
 • Uke 45, Ons-Fre
 • Uke 03, Ons-Fre
 • Uke 12, Ons-Fre

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

 

Engelsk 1 for 5-10 trinn

Studiested: Tromsø
Emner: 
ENG-6010 (Høst), ENG-6011 (Vår) 

Studiet er retta mot lærarar som ønskjer å utvikle kompetansen sin i språklæring og kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur. Emnet i studietilbodet er knytt til kompetansemåla språklæring og kommunikasjon i læreplanen. Språklæring er kunnskap om det engelske språk, om ulike former for språkbruk og om språklæringsprosessar og strategiar. I kommunikasjon får ein kunnskapar og dugleikar til å bruke ordforråd og idiomatiske strukturar, rettskriving, uttale og grammatikk. Studiet tek også for seg utvalde emne innan samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk med hovudvekt på Storbritannia. Tekstar i form av aviser, eventyr, klassisk og moderne vaksen- og ungdomslitteratur, film og andre digitale og visuelle uttrykk vil danne grunnlag for studentane sin eigen kunnskap og refleksjon og vere utgangspunkt for praktiske opplegg i klasserommet.

Samlingsdatoer kull 2019 (Kan få endringer)

 • Uke 38, Tir-Fre
 • Uke 45, Ons-Fre
 • Uke 04, Ons-Fre - (Endret fra uke 06)
 • Uke 07, hele uka - Studietur til språksenteret i York, England
 • Uke 17, Ons-Fre

Kontaktpersoner: 

Sigurd Langseth, ILP

 

Matematikk 1 for 1-7 Trinn

Studiested: Tromsø
Emner:
VID-6042 (Høst), VID-6043 (Vår)

Studietilbudet består av to emner. Første emne handler om tall, tallforståelse og addisjon, subtraksjon og multiplikasjon og divisjon i tallområdet 1-20, så til strategier for større tall.

Andre modul tar opp geometri, statistikk, sannsynlighet, pre-algebra, måling og problemløsning. Felles for modulene er fokus på hvordan  elevene tenker og hvordan vi kan undervise ved å eksemplifisere, konkretisere og bygge kunnskap steg for steg.

Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester. 

 • Uke 37, Ons-Fre
 • Uke 42, Ons-Fre
 • Uke 47, Ons-Fre
 • Uke 04, Ons-Fre
 • Uke 10, Ons-Fre
 • Uke 14, Ons-Fre

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

Matematikk 1 for 5-10 trinn

Studiested: Tromsø
Emner: 
VID-6044 (Høst), VID-6045 (Vår) 

Studietilbudet består av to emner. Første emne handler om tall og algebra. Det blir brukt mye tid på hvordan elevene tenker og hvordan de kan utvikle evnen til å tenke mer logisk og forstå bedre. Andre modul tar opp geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og problemløsning. Alle temaene vil bli knyttet til undervisningen på trinnet. Felles for begge modulene er at det blir lagt vekt på hvordan elevene tenker og hvordan vi kan undervise.

Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester.

Samlingsdatoer kull 2019 (Kan få endringer)

 • Uke 37, Man-Ons
 • Uke 42, Man-Ons
 • Uke 47, Man-Ons
 • Uke 04, Man-Ons
 • Uke 10, Man-Ons
 • Uke 14, Man-Ons

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

 

Matematikk 2 for 5-10 Trinn

Studiested: Tromsø
Emner: 
VID-6046 (Høst), VID-6047 (Vår)

Målet med tilbudet er at læreren skal kunne fungere i en stilling som ressurslærer i matematikk for 5.-10. trinn, spesielt rettet mot kartlegging av elever og utviklingsarbeid knyttet til undervisning. Aktuelle matematiske emner er brøk og desimaltall, algebra, funksjonslære, måling og geometri, og alt blir knyttet til kartlegging og endring av praksis.

Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester.

 • Uke 36, Ons-Fre
 • Uke 41, Ons-Fre
 • Uke 46, Ons-Fre
 • Uke 03, Ons-Fre
 • Uke 08, Ons-Fre
 • Uke 13, Ons-Fre

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

 

Matematikk 2 for 1-7 Trinn

Studiested: Nettbasert
Emner: VID-6053 (Høst), VID-6054 (Vår)

Et MOOC-inspirert studie hvor kursene tar for seg undervisningskunnskap i matematikk, overgangen fra regning med hele tall til brøk, bruk av teknologi i matematikkundervisningen, overgangen fra tallregning til algebra, vurdering i matematikk, resonnering og argumentasjon. Andre matematikkemner som geometri og sannsynlighetsregning vil også berøres. Forståelse av viktige prosesser i matematikklasserommet, og bruk av digitale verktøy står sentralt i denne videreutdanningen.

Pensumbøker

 • Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). DELTA.  Fagdidaktik. (1st ed.). Forlaget Samfundslitteratur. ISBN 978-87-593-1340-4
 • Van de Walle, J. A., Karp, K., & Bay-Williams, J. M. (2013/2014). Elementary and middle school mathematics: teaching developmentally (8th ed). Essex: Pearson. ISBN 978-1-292-02107-2
 • Mason, J. m. fl. (Mason, Graham, & Johnston-Wilder). (2011). Å lære algebraisk tenkning. Caspar Forlag AS. ISBN 978-82-90898-56-2

Det anbefales å anskaffe hovedbøkene før kursoppstart, f.eks. ved å bestille på nett fra http://akademika.no

 

Digitale kompendier
Litteraturen utenom hovedbøkene vil ved oppstart tilbys gjennom digitale kompendier og/eller digitale lenker.

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP

 

Tysk 1 for 5-10 trinn

Studiested: Nettbasert
Emner: TYS-6011 (Høst),  TYS-6012 (Vår)

Et MOOC-inspirert studie hvor kursene gir en grunnleggende kompetanse i faget tysk.

Faglig innhold: 

 • innføring i og styrking av basale grammatiske kunnskaper
 • innføring i tyskspråklig litteratur, film og/eller musikk
 • arbeid innenfor tredjespråkdidaktikk
 • samfunnsforhold i tyskspråklige land
 • Å ta språket i bruk i autentiske språkbrukssituasjoner
 • Kritisk bruk av tyskspråklige kilder
 • Bruk av digitale verktøy

Studiet bruker den elektroniske læringsplattformen NEO

Kontaktperson:
Kristian Osnes Aambø ISK (Permisjon i starten av 2019 - Kontakt Sigurd Langseth i denne perioden)

Opptak 2019/20

Søk på Utdanningsdirektoratets nettsider før 01.03.19
Prioriterte søkere må registere seg på EVU-web innen midten av mai.

Søkere vil kunne få stipend eller delvis fri med lønn, samt dekt vikarmidler ved å søke til Udir. Les mer på Udirs sider om finansiering.

Suppleringsopptak 2019/2020

Nye søkere må registere seg på EVU-web innen midten av mai.
Suppleringsopptaket kvalifiserer ikke til Udirs stipend/vikarmidler.

(Man kan søke Lånekassen ved behov)


Kontaktpersoner

Rådgiver EVU med ansvar for
-opptak alle studier
-alle studier som ikke er nevnt under
Sigurd Langseth 

Studiekonsulent EVU med ansvar for
-eksamen alle studier unntatt Tysk
-Matematikk 2 for 1-7 trinn nettbasert
Nadia Tvete

 

Studiekonsulent ved Institutt for Språk og Kultur (ISK), med ansvar for

-Tysk 1 for 5-10 trinn nettbasert
Kristian Osnes Aambø ISK
(Permisjon i starten av 2019 - Kontakt Sigurd Langseth i denne perioden)


Lenke til denne siden

https://uit.no/videre


Tilbake til toppsiden ILP EVU