Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Kompetanse for kvalitet 2018/2019

Kompetanse for kvalitet er en nasjonal satsing på videreutdanning av lærere. Studiene som tilbys er enten helt nettbaserte, eller nettbaserte med undervisningssamlinger. Studiene gjennomføres som deltidsstudium. Kompetanse for kvalitet har utarbeidet en nasjonal studiekatalog, og her finnes mer informasjon om programmet. Mer informasjon og søknadsskjema finnes hos Utdanningsdirektoratet.

For studenter som har fått opptak via Utdanningsdirektoratet dekker skoleeier kostnader forbundet med reise, opphold og læremidler, mens staten dekker halvparten av vikarkostnadene. Man kan evt. få et stipend på opptil 100.000,- i stipend.
Les mer om stipend og økonomi her. 

Hvis det er ledige studieplasser er studiene også åpne for andre med en fullført barnehagelærer/lærerutdanning. Se mer lengre ned.

Videreutdanningsstudenter som har fått opptak kan finne utfyllende informasjon om sine studier i læringsplattformene Canvas eller NEO (Tysk-studiet). For å få tilgang til læringsplattformen, se nettsiden til Orakelet (UiTs IT-service.)

Våre studier:

Naturfag 1
(trinn 8-13)
Naturfag 2
(trinn 5-10)
Norsk 2
(trinn 5-10)
Engelsk 1
(trinn 5-10)
Matematikk 1
(trinn 1-7)
Matematikk 1
(trinn 5-10)
Matematikk 2
(trinn 5-10)
 
Matematikk 2 
(trinn 1-7, MOOC)
Tysk 1
(trinn 5-10, MOOC)

MOOC = Massive Open Online Courses

(UiT har tidligere tilbudt Mat og Helse 1, Kjemi 1, og Regning som Grunnleggende Ferdighet i Tromsø,
samt Lesing 1 og Sjøsamisk Kultur og Historie i Alta.
Disse studiene er nå avsluttet)

Se også siden for Regionale tilbud i Alta, Kirkenes, Narvik og på Finnsnes 


Alle studiene har søknadsfrist 01.03.17 på Utdanningsdirektoratets nettsider

Alle søkere til Utdanningsdirektoratet som har blitt prioritert av skoleeier og Utdanningdirektoratet er garantert plass på studiet, så fremt man dekker opptakskravene. Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på EVU-web innen midten av mai.

Studiene er også åpen for andre søkere enn de som har blitt godkjent av Utdanningdirektoratet, men søkere bør være klar over følgende:

 • Søkere må være lærere med et ansettelsesforhold i skolen 2018/2019.
 • Søkere/skoleeiere som ikke har fått godkjent søknaden til Utdanningsdirektoratet vil ikke få stipend/vikarmidler.
 • På studier med begrensede studieplasser gjelder "først til mølla"-prinsippet.

Søkere registrer seg på EVU-web i midten av mai.

Dersom man har tatt lærerutdanningen ved et annet sted enn UiT (eller de høgskolene som har fusjonert med UiT), og dokumentasjon på denne ikke er sendt til UiT før, må denne dokumentasjonen sendes inn/lastes opp elektronisk. Dette gjelder også dokumentasjon på fullført videregående opplæring.

  

Naturfag for videregående opplæring (trinn 8-13 med fokus på 11-13)

**TRUKKET 2018/9**

Studiested: Tromsø
Emner: MNF-6001 (Høst), MNF-6002 (Vår)

Studietilbodet er primært mynta på lærarar som vil kvalifisere seg til å undervise i naturfag på vidaregåande skule, men passar òg for naturfaglærarar i ungdomsskulen som vil betre kompetansen sin. Studie fokuserer på desse hovudområda i læreplanen i natufag etter VG1: Ernæring og helse, radioaktivitet, energi for framtida, bioteknologi og forskarspiren.

Les mer her

Kontaktperson: 
Margaret Dalseng, NT-fakultetet

**TRUKKET 2018/9**

 

Naturfag 2 (trinn 5-10)

Studiested: Tromsø
Emner: VID-6050 (Høst), VID-6051 (Vår)

Studiet inneholder relevante temaer i forhold til kompetansemål etter 7. og 10. trinn i læreplanen. Undervisningen vil legge vekt på utforskende arbeidsmetoder, grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT. Studiet er nettbasert med tre samlinger (8 dager) i hvert semester. På samlingene vil det bli lagt vekt på praktisk arbeid og erfaringsutveksling. 

Samlingsdatoer 2018/9

Samlinger i Mellomveien 110

 • Uke 35 Mandag til onsdag
 • Uke 40 Mandag til onsdag
 • Uke 46 Mandag til onsdag
 • Uke 03 Mandag til onsdag
 • Uke 09 Mandag til onsdag
 • Uke 15 Mandag til onsdag

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

  

Norsk 2 (trinn 5-10 med fokus på 8-10)

Studiested: Tromsø
Emner: 
NOR-6020 (Høst), NOR-6021 (Vår)

Studiet er samansett av to emne: Språkdidaktikk og litteraturdidaktikk. Sentralt i emne 1 står utforsking av språk og tekst - drøfting av skriving og tekst i ulike sjangrar og modalitetar og til ulike formål. Her er merksemda retta spesielt mot fag- og sakprosatekstar, og ein ser dei grunnleggjande dugleikane lesing, skriving og munnleg framføring i samanheng. I emne 2 er det lagt vekt på leseinteresser og korleis lærarar kan arbeide med litteratur på ungdomssteget, med særleg vekt på skjønnlitteratur. Utvalde eldre og nyare tekstar og tema innan norsk skjønnlitteratur og sakprosa blir studerte, og her blir det lagt særleg vekt på ungdomslitteratur.

Samlingsdatoer 2018/9

Samlinger i Breivika (Teorifagsbygget)

 • Uke 37 Onsdag-Fredag
 • Uke 42 Onsdag-Fredag
 • Uke 47 Onsdag-Fredag
 • Uke 03 Onsdag-Fredag
 • Uke 12 Onsdag-Fredag

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

 

Engelsk 1 (trinn 5-10)

Studiested: Tromsø
Emner: 
ENG-6010 (Høst), ENG-6011 (Vår) 

Studier er eit studietilbod for lærarar som ønskjer å utvikle kompetansen sin i språklæring og kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur. Emnet i studietilbodet er knytt til kompetansemåla språklæring og kommunikasjon i læreplanen. Språklæring er kunnskap om det engelske språk, om ulike former for språkbruk og om språklæringsprosessar og strategiar. I kommunikasjon får ein kunnskapar og dugleikar til å bruke ordforråd og idiomatiske strukturar, rettskriving, uttale og grammatikk. Studiet tek også for seg utvalde emne innan samfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk med hovudvekt på Storbritannia. Tekstar i form av aviser, eventyr, klassisk og moderne vaksen- og ungdomslitteratur, film og andre digitale og visuelle uttrykk vil danne grunnlag for studentane sin eigen kunnskap og refleksjon og vere utgangspunkt for praktiske opplegg i klasserommet.

Samlingsdatoer 2018/9

Samlinger i Mellomveien 110

Samling 1: Uke 38, tirsdag-fredag
Samling 2: Uke 45, onsdag-fredag

Samling 3: Uke 06, mandag-onsdag
Samling Y: Uke 11, hele uka: Studietur til språksenteret i York, England
Samling 4: Uke 15, mandag-onsdag

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

 

Matematikk 1 (Trinn 1-7)

Studiested: Tromsø
Emner:
VID-6042 (Høst), VID-6043 (Vår)

Studietilbudet består av to moduler. Første modul handler om tall, tallforståelse og addisjon, subtraksjon og multiplikasjon og divisjon i tallområdet 1-20, så til strategier for større tall.

Andre modul tar opp geometri, statistikk, sannsynlighet, pre-algebra, måling og problemløsning. Felles for modulene er fokus på hvordan  elevene tenker og hvordan vi kan undervise ved å eksemplifisere, konkretisere og bygge kunnskap steg for steg.

Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester. 

Samlingsdatoer 2018/9

Samlinger i Mellomveien 110

 • Uke 36, Onsdag til fredag
 • Uke 42, Onsdag til fredag
 • Uke 45, Onsdag til fredag
 • Uke 04, Onsdag til fredag
 • Uke 11, Onsdag til fredag
 • Uke 14, Onsdag til fredag

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

 

Matematikk 1 ( trinn 5-10)

Studiested: Tromsø
Emner: 
VID-6044 (Høst), VID-6045 (Vår)

Fra studieåret 2018/9 vil dette studiet være samlingsbasert, ikke et sommer/helge-studium.

Studietilbudet består av to moduler. Første modul handler om tall og algebra. Det blir brukt mye tid på hvordan elevene tenker og hvordan de kan utvikle evnen til å tenke mer logisk og forstå bedre. Andre modul tar opp geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og problemløsning. Alle temaene vil bli knyttet til undervisningen på trinnet. Felles for begge modulene er at det blir lagt vekt på hvordan elevene tenker og hvordan vi kan undervise.

Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester.

Samlingsdatoer 2018/9

Samlinger i Breivika (Teorifagsbygget)

 • Uke 36, Mandag til Onsdag
 • Uke 42, Mandag til Onsdag
 • Uke 45, Mandag til Onsdag
 • Uke 03, Mandag til Onsdag
 • Uke 09, Mandag til Onsdag
 • Uke 15, Mandag til Onsdag

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

 

Matematikk 2 (Trinn 5-10)

Studiested: Tromsø
Emner: 
VID-6046 (Høst), VID-6047 (Vår)

Målet med tilbudet er at læreren skal kunne fungere i en stilling som ressurslærer i matematikk for 5.-10. trinn, spesielt rettet mot kartlegging av elever og utviklingsarbeid knyttet til undervisning. Aktuelle matematiske emner er brøk og desimaltall, algebra, funksjonslære, måling og geometri, og alt blir knyttet til kartlegging og endring av praksis.

Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester.

Samlingsdatoer 2018/9
Samlinger i Mellomveien 110

 • Uke 35, Onsdag til fredag
 • Uke 42, Onsdag til fredag
 • Uke 45, Onsdag til fredag
 • Uke 02, Onsdag til fredag
 • Uke 07, Onsdag til fredag
 • Uke 13, Onsdag til fredag

Kontaktpersoner: 
Sigurd Langseth, ILP

 

Matematikk 2 (Trinn 1-7) Nettbasert - MOOC

Studiested: Nettbasert
Emner: VID-6053 (Høst), VID-6054 (Vår)

Et MOOC-inspirert studie hvor kursene tar for seg undervisningskunnskap i matematikk, overgangen fra regning med hele tall til brøk, bruk av teknologi i matematikkundervisningen, overgangen fra tallregning til algebra, vurdering i matematikk, resonnering og argumentasjon. Andre matematikkemner som geometri og sannsynlighetsregning vil også berøres. Forståelse av viktige prosesser i matematikklasserommet, og bruk av digitale verktøy står sentralt i denne videreutdanningen.

Pensumbøker

 • Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). DELTA.  Fagdidaktik. (1st ed.). Forlaget Samfundslitteratur. ISBN 978-87-593-1340-4
 • Van de Walle, J. A., Karp, K., & Bay-Williams, J. M. (2013/2014). Elementary and middle school mathematics: teaching developmentally (8th ed). Essex: Pearson. ISBN 978-1-292-02107-2
 • Mason, J. m. fl. (Mason, Graham, & Johnston-Wilder). (2011). Å lære algebraisk tenkning. Caspar Forlag AS. ISBN 978-82-90898-56-2

Det anbefales å anskaffe hovedbøkene før kursoppstart, f.eks. ved å bestille på nett fra http://akademika.no

 

Digitale kompendier
Litteraturen utenom hovedbøkene vil ved oppstart tilbys gjennom digitale kompendier og/eller digitale lenker.

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP

 

Tysk 1 (5-10) Nettbasert - Mooc

Studiested: Nettbasert
Emner: TYS-6011 (Høst),  TYS-6012 (Vår)

Et MOOC-inspirert studie hvor kursene gir en grunnleggende kompetanse i faget tysk.

Faglig innhold: 

 • innføring i og styrking av basale grammatiske kunnskaper
 • innføring i tyskspråklig litteratur, film og/eller musikk
 • arbeid innenfor tredjespråkdidaktikk
 • samfunnsforhold i tyskspråklige land
 • Å ta språket i bruk i autentiske språkbrukssituasjoner
 • Kritisk bruk av tyskspråklige kilder
 • Bruk av digitale verktøy

Studiet bruker den elektroniske læringsplattformen NEO

Kontaktperson:
Kristian Osnes Aambø ISK

Opptak 2018/9

Søk på Utdanningsdirektoratets nettsider før 01.03.18
Prioriterte søkere må registere seg på EVU-web innen midten av mai.

Søkere vil kunne få stipend eller delvis fri med lønn, samt dekt vikarmidler ved å søke til Udir. Les mer på Udirs sider om finansiering.

Suppleringsopptak 2017/2018

Nye søkere må registere seg på EVU-web innen midten av mai.
Suppleringsopptaket kvalifiserer ikke til Udirs stipend/vikarmidler.

(Man kan søke Lånekassen ved behov)


Informasjonsmagasin

Utdanningsdirektoratets magasin for barnehage og skole 2017

Utdanningsdirektoratets magasin for barnehage og skole 2018 - ikke tilgjengelig enda


Kontaktpersoner

Rådgiver EVU med ansvar for
-opptak alle studier
-alle studier som ikke er nevnt under
Sigurd Langseth 

Studiekonsulent EVU med ansvar for
-eksamen, alle studier ved ILP
-Matematikk 2 for 1-7 trinn nettbasert
Nadia Tvete

 

Seniorrådgiver EVU ved NT-fakultetet, med ansvar for
-Naturfag 1 for 8-13 trinn (inkl. eksamen)
Margaret Dalseng

Studiekonsulent ved Institutt for Språk og Kultur (ISK), med ansvar for
-Tysk 1 for 5-10 trinn nettbasert
Kristian Osnes Aambø ISK


Lenke til denne siden

https://uit.no/videre


Tilbake til toppsiden ILP EVU