Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Informasjon om Y-veien

Y-veien er en treårig ingeniørutdanning for deg med fagbrev. Studiet er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig utdanning, minst tolv måneders relevant praksis (læretid i bedrift godkjennes dersom den er relevant) og relevant fagbrev. Med den praktiske bakgrunnen et fagbrev gir, er Y-veiingeniører svært ettertraktede på arbeidsmarkedet.

Foto: Marius Hansen

Y-veien ved UiT kom i gang som en følge av Y-veinord prosjektet  - et samarbeid mellom UiT, Høgskolen i Narvik og næringsliv. De første Y-veistudentene ble tatt opp høsten 2012, og siden har UiT hatt y-veiopptak hvert år til noen av ingeniørretningene.

UiT tilbyr opptak til følgende ingeniørutdanninger med Y-vei:

Y-veiløpet ved UiT skiller seg fra den ordinære ingeniørutdanningen ved at y-veistudenten får fritak for emner (inntil 30 studiepoeng) som er dekket av fagbrevet og tekniske fag i den yrkesfaglige utdanningen (beskrevet i §3 i "Merknader til forskrift om ingeniørutdanning").  I stedet tar y-veistudenten oppgraderingsemner i matematikk/fysikk og norsk (tilsvarende 30 studiepoeng). Detaljerte oversikter over studieløpene fins på nettsidene til de aktuelle utdanningene under fanene "Oppbygging av studiet" og "Studieplan".

Fagbrev og ingeniørprogram Til hvert studieprogram fins det spesifikke fagbrev som kvalifiserer direkte. Disse er listet opp nedenfor. I tillegg kan andre fagbrev også være relevante. Dette vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.  

       

Automasjon Prosess- og gassteknologi
Følgende fagbrev er godkjente: Følgende fagbrev kan være relevante:
  • Automatisering
  • Dataelektronikk
  • Elektriker
  • Telekommunikasjon
  • Andre fagbrev kan også være relevante.
  • Arbeidsmaskiner
  • Brønnteknikk
  • Industriteknologi
  • Kjemiprosess
  • Andre fagbrev kan også være relevante.

Opptaksregler

Opptak til Y-vei ved UiT krever yrkesfaglig utdanning (grunnkurs (GK) og videregående kurs I (VKI)/Vg1 og Vg2) og relevant fagbrev, som beskrevet i §3 i "Merknader til forskrift om ingeniørutdanning". Søkerne må normalt ha fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole etter Reform 94. For søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev vil det bli foretatt individuell vurdering av realkompetanse.

Søkere må være kvalifisert til søknadsfristen 15. april, og svar på søknad om opptak blir gitt før 1. juni.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne på grunnlag av karakterpoeng: Gjennomsnittskarakteren blir beregnet på grunnlag av alle karakterene på vitnemålet fra vg1 og vg2, både standpunkt- og eksamenskarakterer. Summen av karakterene deles på antall karakterer og multipliseres med 10. 

Rangering av søkere med lik poengsum gjøres etter forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-15 (Rangering ved opptak til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning): «Ved opptak til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning, jf. § 3-3, rangeres søkere med karakteren meget godt på fag-/svenneprøven foran søkere med karakteren godt når søkerne ellers har samme poengsum. Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter alder.»

Slik søker du

Opptak til Y-vei ingeniørutdanning skjer lokalt, og du må søke gjennom lokalt opptaksskjema som fins her.
Ansvarlig for siden: Gunn-Helene Turi
Sist oppdatert: 07.03.2018 14:40
Kontaktinfo:
Studiekonsulent Ingun Johansen
Ingun.johansen@uit.no 
Tlf: 77 66 03 58