Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Retningslinjer for rollen som kontaktlærer


Vedtatt av Studieutvalget i sak SU 14-14, 2. april 2014. Sist endret ved sak SU 63/14, 19.november 2014.


1. Innledning

JUR-3005, obligatorisk utplassering i praksis, er et arbeidskrav på fjerde avdeling (Studieplanen). Det er fastsatt et eget reglement for praksisutplasseringen. Av reglementets § 2-1 fremgår at formålet med praksisordningen er å gi studentene en innføring i praktisk juridisk arbeid samt fremme forståelsen av hvilke krav ulike yrkesgrupper stiller til juridisk kunnskap. Praksisordningen består av et praksisopphold og en påfølgende rapport som skal inneholde en grundig analyse av en eller flere saker eller juridiske problemstillinger som studentene har støtt på under utplasseringen, jf. praksisreglementets kapittel 3 og 5. Praksisrapporten er det eneste skriftlige arbeidet i løpet av 1.-4. avdeling som det knytter seg både obligatorisk undervisning, veiledning og avsluttende vurdering til.
Etter § 1-1 a) i reglementet for praksisordningen er en kontaktlærer en faglig ansatt ved Det juridiske fakultet med særlig ansvar for studenten i praksisperioden. Kontaktlærers plikter er nærmere presisert i reglementets § 3-7:


“§ 3 - 7 Kontaktlærers plikter
Studenten skal ha en fast kontaktlærer ved fakultetet. Kontaktlærer og student bør avtale faste kontakttider.
Studenten har krav på veiledning fra kontaktlærer om emnevalg, emneavgrensning og om opplegget av rapporten for øvrig. Kontaktlærer skal, i samråd med studenten, fastsette frist for innlevering av utkast til praksisrapport.”


Disse retningslinjene har tre hovedformål. Det første er å tydeliggjøre fakultetets forventninger til kontaktlærernes veiledning og avsluttende vurdering. Det andre er å bidra til at studentenes potensiale for læring og utvikling utnyttes på en god måte. Det tredje formålet er å sørge for at studentene behandles noenlunde likt.


Under praksisoppholdet har studenten krav på veiledning fra både praksisveileder og kontaktlærer jf. reglementets §§ 3-6 og 3-7. Hensikten er å sikre en tilfredsstillende gjennomføring og øke sjansene for at målene med praksisen oppnås. Det kan bli noe overlapp i den veiledningen som gis av praksisveileder og kontaktlærer, men under praksisoppholdet er det naturlig at hovedtyngden av veiledningen knytter seg til studentenes praktiske arbeid.
Etter endt praksisopphold skal studentene skrive og levere en praksisrapport. Praksisrapporten skal bedømmes som godkjent eller ikke godkjent og etterfølges av en begrunnet vurdering jf. praksisreglementet § 6-1. Hensikten er å bedømme studentens måloppnåelse samt gi studenten informasjon om hvordan studenten kan arbeide for å øke denne.

2. Kontaktlærers oppgaver

Kontaktlærers funksjon kan inndeles etter ulike faser i løpet av praksisperioden. Den ene er perioden hvor studenten er på praksisstedet, den andre er fasen hvor studenten arbeider med skrivingen av rapporten og den siste når praksisrapporten evalueres (sensur).

a) Kontaktlærers funksjon i perioden studenten er på praksisstedet
I perioden studenten er i praksis fungerer kontaktlærer som et viktig bindeledd mellom praksisstedet og fakultetet. For å realisere formålet med praksisutplasseringen skal kontaktlærer gjennomføre en samtale med studenten, evt. også med praksisveileder på praksisstedet, for å sikre at studenten får arbeidsoppgaver og oppfølgning i tråd med reglementets § 3-4 og § 3-6 og at forholdene på arbeidsplassen ellers fungerer tilfredsstillende.
En slik samtale bør initieres ved at kontaktlærer ringer studenten i løpet av praksisoppholdets første eller andre uke. Samtalen skal følges opp av kontaktlærer om forholdene ikke fungerer tilfredsstillende. Ved behov bør avdelingsansvarlig trekkes inn.
I samtalen bør kontaktlærer oppfordre studenten til å være tidlig ute med valg av sak hun/han vil analysere i praksisrapporten, og diskutere emnevalg og avgrensing med studenten om hun/han har behov for det. Har studenten ennå ikke valgt hvilken sak hun/han vil analysere i rapporten, må kontaktlærer bli enig med studenten om hvilke tidspunkter studenten skal forholde seg til når det gjelder den videre kontakt, særlig fristen for innlevering av utkast til praksisrapporten.

b) Kontaktlærers funksjon i perioden studenten arbeider med skrivingen av praksisrapporten
Kontaktlærer bør oppfordre studenten til å påbegynne arbeidet med praksisrapporten mens de er utplassert, og har tilgang til alle nødvendige dokumenter mv, men utplasseringstiden skal først og fremst brukes til praktisk juridisk arbeide. Etter endt praksis er det satt av tid til at studenten skal fullføre praksisrapporten og innlevere denne på en nærmere angitt dato.
Kontaktlærer må være tilgjengelig for studenten til å diskutere nærmere emnevalg, avgrensning og opplegget av rapporten for øvrig, på de tidspunkter de på forhånd har blitt enige om. Det er naturlig at diskusjonene skjer i form av en samtale med studenten.
Studentene har krav på å få levere et skriftlig utkast til praksisrapporten. Kontaktlærer plikter å gi individuelle tilbakemeldinger som skal relatere seg til både styrker og svakheter, og være formålstjenlige i henhold til de krav som stilles til praksisrapporten jf. praksisreglementets kapittel fem. For øvrig gjelder bestemmelsene i instruks for retting av øvingsoppgaver pkt. 2 om krav til kommentarene så langt de passer.

Skriving av praksisrapport innebærer noen forskjeller fra annen skriving på studiet, som kontaktlærer bør være bevisst i sin veiledning. Her fremheves noen punkter:

I henhold til praksisreglementets § 5-2 skal praksisrapporten inneholde en kort beskrivelse av de arbeidsoppgaver og saker studenten har hatt i praksisperioden. Den pedagogiske grunntanken bak kravet bygger på at studenten gjennom å sette ord på hva hun/han har opplevd, blir mer bevisst og utvikler en større forståelse for erfaringene fra praksisen. Dette kan bidra til en bedre kobling mellom teori og praksiserfaringer. For studentene kan det være viktig at kontaktlærer responderer også på denne delen av rapporten. En respons kan løfte tankene og utvide perspektivet. For fakultetet har denne delen også en kontrollfunksjon. Dersom kontaktlærer ved lesing av teksten får et inntrykk av at studenten ikke har hatt relevante arbeidsoppgaver, bør dette formidles videre til avdelingsleder.

Rapporten skal videre inneholde en analyse som skal omfatte de faktiske forhold som er av betydning for saken, jf. praksisreglementet § 5-2. Å fremstille et faktum er en ny øvelse for studentene, som de ikke har blitt trenet i tidligere på studiet. Studentene kan derfor ha et særlig behov for veiledning tilknyttet denne delen av rapporten. Hensikten er ikke at studentene skal prøves i konkrete bevisvurderinger. Studentene kan derfor måtte foreta noen selvstendige valg med hensyn til hvilket faktum de skal velge å basere de rettslige drøftelsene på.

Studentene har i den rettslige analysen frihet til å argumentere fra et “partisk” ståsted. Dette skiller seg fra skriving av tradisjonelle praktikumsoppgaver, hvor det i større grad forventes at studenten argumenterer ut fra en dommerrolle. At studentene får skrive ut fra et partisk ståsted betyr ikke at kravene til holdbar juridisk argumentasjon senkes.


c) Kontaktlærers funksjon i evaluering av praksisrapporten (sensur)
Etter levering av praksisrapporten skal kontaktlærer foreta en sluttevaluering hvor det tas standpunkt til om rapporten oppfyller kravene for å bli godkjent jf. reglementets §§ 6-1 og 5-1 – 5-6. Sluttevalueringen skal gjøres skriftlig og skal inneholde en begrunnelse for standpunktet. For å sikre samsvar mellom den veiledning studentene mottar underveis og sluttevalueringen, skal både juss, metode og fremstilling kommenteres i begrunnelsen.
Evalueringen vil gjøres tilgjengelig for studentene i ettertid.

3. Generelt om grensen godkjent/ikke godkjent

Vurderingsuttrykket skal være godkjent/ikke godkjent.
Etter praksisreglementet § 6-1 må rapporten ha et nivå som tilsvarer karakteren D eller bedre for å bli godkjent.


4. Krav om nye kommentarer

Dersom skriftlige kommentarer ikke tilfredsstiller de krav som følger av punkt 2 b) og c), kan studenten kreve nye kommentarer jf. praksisreglementet § 6-1 siste ledd. Kravet rettes til avdelingsleder innen en uke etter at den vurderte besvarelsen ble gjort tilgjengelig for studenten.
Etter å ha innhentet uttalelse fra sensor avgjør avdelingsleder om nye kommentarer skal gis. Dersom det gis nye kommentarer skal disse foreligge innen to uker etter at studenten fremsatte kravet.


5. Ekstra veiledningstid og ny sensur for kandidater som ikke har fått godkjent

En student som ikke får godkjent sin praksisrapport, har anledning til å levere en ny rapport innen en frist på 2 uker (praksisreglementet § 6-3). Den nye rapporten kan bygge på den opprinnelige, men i noen tilfeller kan det være fordelaktig å ta utgangspunkt i en annen sak studenten har jobbet med i praksisperioden.

Ideelt sett bør den skriftlige tilbakemeldingen gi et tilstrekkelig grunnlag for å kunne forbedre besvarelsen slik at den vil kunne passere. På den annen side vet vi av erfaring at noen vil trenge ekstra veiledning i en slik situasjon, og de skal derfor få tilbud om ytterligere veiledningstid på inntil 1 time. Kontaktlærer godgjøres særskilt for dette. Det gis også ny godtgjørelse for andre gangs sensur.
Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist oppdatert: 21.02.2019 12:57