Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

EVU - Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr UiT- Norges arktiske universitet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Studiet er på 30 studiepoeng og er organisert med studiesamlinger fordelt over 3 semester. Fullført studie vil kunne innpasses i masterstudier som omhandler utdanningsledelse.

 Samlingsdatoer 2019/2020 - Kull 2019

1. samling 01.-03. oktober 2019
2. samling 05.-07. november 2019

3. samling 28.-30. januar 2020
4. samling 17.-19. mars 2020
5. samling 26--28. mai 2020
6. samling 15.-17. september 2020
7. samling 10.-12. november 2020

Hva handler studiet om?


Studiet har som hovedmål å bidra i kompetanseutviklingen slik at du som styrer kan lede, utvikle og kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. Å lede en barnehage byr på komplekse utfordringer som krever kunnskaper om og trening i ulike former for situasjonstilpassing. Barnehagen trenger visjonære og handlende styrere som kan lede læringsprosesser gjennom involvering, delegering og ansvarliggjøring. 

Styrere trenger både evne til relasjonsbygging, innsikt i ulike

tilnærminger til ledelse, samt trening i bruk av ulike ledelsesverktøy. Lederutdanning for styrere i barnehagen støtter seg til grunnleggende innsikter i organisasjonsteori og relasjonell ledelse knyttet opp mot egen lederutvikling.


 

Vårt syn på barnehageledelse

En god styrer må ha kunnskaper og visjoner for barnehagen han/hun leder og en strategi/handlingskompetanse for å omsette visjoner i praksis. Både visjoner og strategi må ta utgangspunkt i barnehagens samfunnsmandat og de må være forankret i hele personalgruppen om de skal kunne omsettes i praksis.
Styrer må være bevisst sin rolle og kontinuerlig utøve ledelse på en kvalitativ god måte – og barnehagen må være i en prosess der viljen og evnen til utvikling, endring og læring står sentralt i hele personalgruppen – være en lærende organisasjon.
Dette er en forutsetning for å sikre at man sammen kan gjøre barnehagens samfunnsmandat til virkelighet slik at barna får et godt omsorgs-, lek- og læringsmiljø slik lovverket og ny Rammeplan gir føringer for.
Barnehagen som system preges av at det er ulike 

profesjonsgrupper som jobber sammen i et tett og sammenvevd system. I tillegg har barnehager en tradisjon for “ flat” ledelsesstruktur/ en likhetskultur, hvor de ulike yrkesgruppene i hovedsak har like mye innflytelse på arbeidshverdagen. Denne måten å lede på gir store utfordringer og er ikke hensiktsmessig i dagens komplekse barnehagestruktur. Både økt barnehageutbygging, større barnehager, samt samfunnsmessige krav og forventninger til barnehagen gjør at barnehagen må framstå mer profesjonelt. 


 

Arbeidsmåter

Sammenheng mellom samlinger og mellomperiodearbeid er et viktig element i vår gjennomføring. Følgende modell med temasamlinger, individuelt og gruppebasert mellomarbeid llustrere dette:

Samlingene er tematiske hvor det gis forelesninger tilknyttet de ulike temaene gitt av UiT-  Norges Arktiske Universitet og aktuelle eksterne forelesere. Det legges inn tid og rom for erfaringsutveksling og drøftinger, hvor ekstern samarbeidspartner bidrar i ferdighetstreningen. Her gis dere mulighet til å reflektere over og utvikle egen lederrolle i en barnehagefaglig kontekst.
Dere jobber i basis- og skrivegrupper gjennom hele studiet, og hver gruppe får egen veileder som har ansvar for både for prosess og den akademiske delen av utdanningen.Vel møtt til studiet ved UiT- Norges arktiske universitet!
Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth
Sist oppdatert: 07.02.2019 13:52

Last ned brosjyren her 


Lenke til denne siden

https://uit.no/ilp/evu/styrere


Kontaktpersoner

Administrativt ansvarlig
Sigurd Langseth
Rådgiver EVU

Faglig koordinator
Betty Steinsvik
Universitetslektor


Søk her!
-Utdanningsdirektoratets nettsider

Søknadsfristen for 2019/20 er 01.03.19


Emnebeskrivelse 

Styrerutdanningen VID-6332

Tilbake til toppsiden EVU