Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

2. Aktører og ansvarsområder

Ansvaret for arbeidet med utdanningskvalitet er plassert på alle nivåer i organisasjonen. UiTs interne ansvarsfordeling er hjemlet i lov, forskrifter og retningslinjer vedtatt av Kunnskapsdepartementet og UiT. 

Arbeidet med utdanningskvaliteten foregår både gjennom departementets styring som eier av institusjonen, og gjennom universitetets styring og ledelse av utdanningsvirksomheten. 

Departementets styring av utdanningsvirksomheten

Departementet styrer den nasjonale utdanningspolitikken og den enkelte institusjons virksomhet gjennom:

 • budsjett
 • lovverk
 • etatsstyringsmøter

 UiTs virksomhetsstyring

Arbeidet med utdanningskvalitet inngår i universitetets felles virksomhetsstyring som omfatter: 

 • styringssignaler
 • risikostyring
 • budsjett og budsjettfordeling
 • plandokumenter
 • rapportering

De interne styringssignalene gis på bakgrunn av universitetsstyrets prioriteringer og vurdering av utdanningskvaliteten. I universitetets årsrapport Melding om forskning og utdanning gis det styringssignaler på utvalgte felt i henhold til strategiske mål for kvalitetsarbeidet.

I budsjettfordelingen og budsjettdialogen mellom universitetsledelsen og fakultetene koples utdanningskvalitet og de ressursmessige prioriteringene sammen. Som et ledd i den interne mål- og resultatstyringen er arbeidet med innspill til budsjett og rapportering til forsknings- og utdanningsmeldinga1 samordna. Enhetene rapporterer jevnlig om om status for arbeidet med utdanningskvaliteten og oppfølgingen av universitetsstyrets styringssignaler. 

Universitetsstyret

Arbeidet med utdanningskvaliteten er et institusjonelt ansvar, og universitetsstyret har det overordnede ansvaret for at universitetet er organisert slik at styring av arbeidet med utdanningskvalitet utøves på en hensikts- og planmessig måte. Styret har det overordnede ansvar for fastsetting av mål, resultatkrav og styringssignaler, og skal føre tilsyn med oppfølging og resultatene.

Universitetsstyret:

 • Fastsetter og endrer strategier og handlingsplaner
 • Legger føringer for universitetets arbeid med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten
 • Behandler forsknings- og utdanningsmeldingen om universitetets arbeid med utdanningskvalitet og forskning, og gir føringer og styringssignaler for satsingsområder og prioriteringer for neste periode
 • Initierer større evalueringer av fagmiljø og studieprogram
 • Fastsetter og endrer opptaksforskrift, studieforskrift, eksamensforskrift og sentrale retningslinjer for utdanningsvirksomheten
 • Oppretter og nedlegger studieprogram og studieretninger
 • Fastsetter tilleggsbenevnelse til gradene
 • Vedtar opptakskapasitet og dimensjonering av studieprogram
 • Bestemmer hvilket fakultet som er ansvarlig for programmet
 • Vurderer resultatoppnåelse og vedtar budsjett og styringssignaler i henhold til måloppnåelsen

Studentene

Studentene har ansvar for å innta en aktiv rolle i arbeidet med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av utdanningene. 

Sentrale ansvarsområder:

 • Plikter å holde seg informert om praktiske og administrative forhold som timeplaner, innleveringsfrister, arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter, eksamen og godkjenning av utdanningsplan
 • Delta aktivt i undervisnings- og læringsaktiviteter for å bidra til et best mulig læringsutbytte for seg selv og sine medstudenter slik at læringsmålene for studiet nås
 • Bruke sin innflytelse og delta konstruktivt i studentevalueringer som UiT gjennomfører for å bedre utdanningskvaliteten
 • Ph.d.-studentene skal levere årlige framdriftsrapporter, jf. § 21 i ph.d.-forskriften
 • Oppnevne engasjerte studentrepresentanter som skal bidra i rådspørringer, beslutninger og vedtak i styrer og utvalg ved UiT

Studentens tillitsvalgte anbefales å avgi samlet muntlig eller skriftlig rapport til programledelsen/doktorgradsutvalg senest innen utgangen av hvert studieår slik at studentenes synspunkter blir tatt med i programledelsens/doktorgradsutvalgets planlegging av kvalitetsforbedrende tiltak og videre rapportering.

Universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren har ansvar for at universitetsstyrets vedtak og styringssignaler iverksettes.

Avdelingene underlagt universitetsdirektøren har ansvar for å ivareta ulike deler av arbeidet med utdanningskvaliteten. 

Avdeling for utdanning

 • Sekretær-, system- og driftsansvarlig for kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten
 • Vedlikehold og endring av retningslinjer for forvaltning av utdanningene
 • Generell studieveiledning og studieinformasjon
 • Studentopptak og studentmottak
 • Studentutveksling
 • Oppfølging av Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet
 • Systemeieransvar for FS og Syllabus (inklusive ansvar for brukeropplæring)
 • Sammenstilling og utsending av utvalgte nøkkeldata
 • Tilby opplæring i webbasert evalueringsverktøy
 • Sekretæransvar for universitetets klagenemnd
 • Sekretæransvar for Læringsmiljøutvalget
 • Saksforbereder den årlige forsknings- og utdanningsmeldingen om universitetets arbeid med forskning og utdanningskvalitet i samarbeid med Avdeling for forskning og utviklingsarbeid.

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid

 • Sekretær-, system- og driftsansvarlig for kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten (ph.d.-utdanninga)
 • Ansvar for ph.d.-forskriften
 • Sammenstilling og utsending av utvalgte nøkkeldata
 • Saksforbereder den årlige forsknings- og utdanningsmeldingen om forskning og utdanningskvalitet i samarbeid med Avdeling for utdanning
 • Ansvar for å tilby opplæring i doktorgradsmodulen i FS
 • Generell studieveiledning og studieinformasjon
 • Kreering av doktorer

 Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt 

 • Studentrekruttering og markedsføring av UiTs studietilbud
 • Oppdatering av Handlingsplan for studentrekruttering
 • Overordnet ansvar for UiTs nettsider
 • Arrangerer felles velkomstarrangement for nye studenter
 • Karriereveiledning for studenter
 • Utvikle etter- og videreutdanningstilbud for eksterne aktører i samarbeid med fagmiljøene

 Avdeling for økonomi 

 • Rapportering og virksomhetsstyring
 • Budsjett

 Avdeling for personal og organisasjon

 • Arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Organisasjonsutvikling
 • Rekruttering av personell
 • Opplæring og kompetanseutvikling rettet mot ansatte

 Avdeling for IT 

 • Leverandør av felles IT-tjenester og brukerstøtte til studentene
 • Brukerundersøkelser

 Avdeling for bygg og eiendom 

 • Kartlegging, vedlikehold, oppgradering og tilpasning av studentenes fysiske læringsmiljø etter krav om universell utforming
 • Sekretæransvar i Læringsmiljøutvalget

 Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget ved UiT er gitt en viktig rolle i arbeidet med å forbedre studentenes læringsmiljø og studiesituasjon. Læringsmiljøutvalget skal sikre studentene medbestemmelse i saker som gjelder læringsmiljøet. 

Læringsmiljøet skal ut fra en samlet vurdering være fullt forsvarlig. Det skal tas hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I universitetets arbeid med å legge til rette for et godt læringsmiljø for studentene, skal det tas hensyn til teknisk og sosial utvikling i samfunnet og det aktuelle studium og studieopplegg. 

Læringsmiljøutvalget ved UiT har følgende mandat: 

 • Bidra til at bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler § 4-3 blir gjennomført
 • Delta i planleggingen av tiltak for å sikre og videreutvikle kvaliteten i læringsmiljøet og i studiene, og følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, velferd og læringssituasjon
 • Føre tilsyn med UiTs oppfølging av Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet
 • Holdes informert om og kan gi uttalelse vedrørende eventuelle klager fra studenter til universitetet om forhold knyttet til studentenes læringsmiljø
 • Avgi årsrapport om universitetets arbeid med studentenes læringsmiljø 

Universitetet i Tromsøs Læringsmiljøhåndbok for studenter gir en nærmere beskrivelse av universitetets målsettinger for læringsmiljø og sammenstiller eksisterende organisering og ansvarsfordeling i arbeidet med studentenes læringsmiljø. 

Klagenemnda 

 • Behandler klager over enkeltvedtak som gjelder studenter og søkere til studier ved Universitetet i Tromsø (lokalt opptak)
 • Behandler klager over formelle feil ved eksamen, jamfør lov om universiteter og høyskoler § 5-2
 • Behandler saker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 annullering av eksamen eller prøve, 4-8 utesteging og bortvisning, 4-9 femte ledd, utesteging grunnet straffbare forhold og 4-10 utesteging etter skikkethetsvurdering

 Skikkethetsnemnda 

 • Behandler studentsaker som fremmes av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen
 • Gir innstilling til universitetets klagenemnd med vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke i forhold til aktuell utdanning 

Fakultetene

Fakultetene er faglig myndighet for det samlede emne- og programtilbudet fakultetet tilbyr. Fakultetet er ansvarlig for at studieprogrammene fyller Nokuts krav til faglig kompetanse i den vitenskapelige staben som underviser på programmet. 

Sentrale ansvarsområder: 

 • Foreta prioriteringer og ressursstyring på bakgrunn av styringssignaler og egne mål for arbeidet med utdanningskvaliteten og studieprogramporteføljen
 • Gi innstilling til universitetsstyret om den programportefølje det ønsker å tilby
 • Opprette og nedlegge enkeltemner og årsstudier
 • Fastsette fag- og studieplan for sine emner og program, og underrette universitetsdirektøren
 • Vurdere og koordinere fordeling av emner og undervisningsressurser mellom programmene som er knyttet til fakultetet
 • Fastsette grad av delegering av beslutningsmyndighet til faglig programledelse
 • Bestemmer den faglige styringsordningen for de enkelte program ved sine institutter
 • Sikre at alle fakultetets pågående studieprogram minimum fyller de krav som er gitt i NOKUTs kriterier for akkreditering
 • Gjennomføre eksterne evalueringer av sine studieprogram, og ha utarbeidet system og plan for dette arbeidet i henhold til kvalitetssystemets krav
 • Administrativt ansvar for interfakultære program dersom universitetsstyret har besluttet å legge forvaltningen av slike til fakultetet
 • Avgjøre hvilket institutt som er administrativt ansvarlig for et program/årsenhet, hvis det er uenighet om dette
 • Mottak av studenter på alle nivå
 • Oppnevner programstyre (doktorgradsutvalg) for ph.d.-programmene
 • Opptak av ph.d.-studenter
 • Generell studieveiledning og informasjon til studenter på alle nivå
 • Utenlandsopphold for ph.d.-studenter
 • Kunne tilby minimum to kvalitetssikrede utvekslingstilbud per studieprogram
 • Iverksette større evalueringer ved behov eller på oppdrag fra universitetsstyret
 • Utarbeide system for ekstern evaluering av studieprogram og gjennomføre disse
 • Overvåke, analysere, kvalitetssikre og følge opp karakterbruken i studieprogrammene i alle relevante fora og i tråd med nasjonalt fastsatte retningslinjer, prinsipper og samordningstiltak
 • Ansvar for studentenes læringsmiljø, herunder at HMS-arbeidet som retter seg mot studentene ivaretas og gjennomføres i henhold til gjeldende lov og regelverk
 • Utarbeide lokale prosedyrebeskrivelser for forvaltning av utdanningene
 • Behandle programstyrenes rapporter om utdanningskvaliteten, herunder oppfølgings- og iverksettelsesansvar
 • Utarbeide rapport om fakultetets arbeid med utdanningskvalitet.

Instituttene

Instituttets ansvar er knyttet til faglige spørsmål, deriblant å sikre god faglig og pedagogisk kvalitet på undervisningen. Det programansvarlige institutt skal i ivareta helheten i programmet og sikre den tematiske organiseringen av det, uavhengig av de organisatoriske avgrensningen som instituttene og fakultetene representerer. Emnene som inngår i programmet må representere en faglig enhet og en faglig fordypning. Videre forvalter instituttet i samarbeid med fakultetet undervisningsressursene, og er ansvarlig for utvikling av faglig kompetanse i den vitenskapelige stab. 

Oppgaver som instituttet er ansvarlig for, kan delegeres til den faglige programledelsen, jamfør universitetsstyrets vedtak i sak S 15-09 Styring og ledelse av studieprogrammene. 

Det bør tilstrebes en hensiktsmessig fordeling av oppgaver knyttet til kvalitetssikring av studiene, og herunder gjennomføring av og oppfølging av evaluering av emner og studieprogram. Programledelsen evaluerer programmene. Instituttet kan delegere arbeidet med evaluering av emner som inngår i programmet til programledelsen for å sikre at helheten i programmene ivaretas.

Sentrale ansvarsområder: 

 • Faglig, økonomisk og personellmessig ansvar for de program som hører til dets fagområde, eller som instituttet gjennom vedtak er tildelt. Dette gjelder også EVU-program
 • Foreslå faglig styringsordning for de utdanningsprogram de tilbyr
 • Sørge for god informasjonsflyt mellom institutt og programledelse om funn fra og oppfølging av evalueringer
 • Faglig ansvar for emnene (alle nivå tom. ph.d., og inkludert EVU-emner), både de som det undervises i enkeltvis og de som inngår i studieprogrammene
 • Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av egen undervisning
 • Gi innstilling til fakultetet om den program- og emneportefølje instituttet ønsker å tilby/inngå i
 • Samarbeide med andre grunnenheter om forslag til program
 • Dialog med andre institutt som ønsker å benytte seg av emner innenfor instituttets fagområde
 • Ansvar for å sikre faglig god kvalitet i emnene som inngår i programmet, vurdert ut fra helheten emnene skal inngå i
 • Disponere undervisningsressursene innenfor den ramme fakultetet har satt. Denne oppgaven omfatter også planlegging av kompetanseutvikling og nyansettelser ved instituttet, jamfør Nokuts krav
 • Ansvar for det daglige og systematiske arbeidet med læringsmiljø og gjennomføring av lokale aktiviteter ved enheten
 • Evaluering, oppfølging og iverksetting av tiltak på emner som instituttet er ansvarlig for
 • Behandle kvalitetsrapporter for de program de deltar i, og følge opp tilbakemeldinger fra studentene, fakultetet og universitetsstyret
 • Gi samlet rapport til fakultetet om kvalitetsarbeidet for alle program instituttet er ansvarlig for
 • Orientere Universitetsbiblioteket om pensum og endringer i pensum 

Faglig programledelse

Den faglige programledelsen har ansvar for å ivareta helheten i programmene 2.

Instituttet kan delegere oppgaver til programledelsen som instituttet er ansvarlig for å gjennomføre. 

Universitetsstyret har vedtatt tre mulige modeller for faglig ledelse av utdanningsprogrammene, organisert under instituttnivået:

 

Modell

 

Fullmakter

Sammensetning

Faglig ivaretakelse

1. Instituttleder

leder selv programstyret

Instituttleder med sine fullmakter er leder av programstyret

Settes sammen av faglærere og studenter i tillegg til instituttleder

Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet

 

2. Instituttleder oppnevner programstyreleder

 

Programstyreleder delegeres myndighet og gis økonomiske fullmakter innen gitte rammer

 

Settes sammen av faglærere og studenter

Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet

 

3. Fakultetet tilsetter studieleder etter innstilling fra instituttleder

Økonomi og personalansvar innenfor nærmere angitt fullmakt

Studieleder gjennomfører møter med studenter og faglig ansatte

Koordinerende og rapporterende funksjon, behandler faglige spørsmål knyttet til programmet

 

Målsettingen med modellene er å etablere en tett faglig oppfølging av studentene. Det må sikres  kvalitativ god undervisning og faglig godt innhold i utdanningsprogrammene. 

Sentrale ansvarsområder: 

 • Koordinerende og rapporterende funksjon
 • Skal se til at programmet har en faglig helhet og en faglig fordypning, samt ivareta programkvaliteten
 • Påse at lover, forskrifter, reglement og andre bestemmelser for utdanningene blir fulgt. I dette inngår ansvar for å påse at kvalitetssystemets bestemmelser blir fulgt
 • Fremme forslag til fakultetet om endringer i programmet
 • Organisere undervisningsvirksomheten og det pedagogiske arbeidet i programmet
 • Følge opp evalueringsresultater og studentenes tilbakemeldinger, samt gi tilbakemelding til studentene på dette
 • Ansvar for at de budsjettmidler som særskilt avsettes til programmet blir anvendt ut fra faglige prioriteringer og innenfor de rammer som er satt
 • Faglige vurderinger ved opptak av studenter
 • Se til at det eksisterer relevante tilbud om utvekslingsopphold ved utenlandsk lærested
 • Fremme forslag om eksterne sensorer overfor instituttet
 • Se til at det finnes ordninger som styrker det faglige og sosiale læringsmiljøet blant studentene innenfor programmet
 • Gjennomføre årlig evaluering av studieprogrammet/ene
 • Utarbeide årlig rapport om kvaliteten i programmet

Ph.d.-studienes programledelse/doktorgradsutvalg

Programledelsen/doktorgradsutvalgene har ansvar for å ivareta helheten i programmene. 

Sentrale ansvarsområder: 

 • Sikre at ph.d.-studentene får det opplæringstilbudet de har krav på
 • Evaluering, oppfølging og iverksetting av tiltak for emner som inngår i opplæringsdelen
 • Gjennomføre årlig evaluering av program
 • Ivareta studentenes faglige og sosiale miljø
 • Årlig gjennomføring av framdriftsrapportering. Rapport leveres av ph.d.-student og veileder
 • Utarbeide årlig rapport om kvaliteten i programmet 

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket har ansvaret for at studentene har tilgang til lærings- og informasjonsressurser i papirbasert og elektronisk form. UB har også ansvar for at fysiske og elektroniske fasiliteter er tidsmessige og funksjonelle, og at studentene får veiledning i bruk av bibliotekets ressurser. 

Sentrale ansvarsområder:

 • Publisering og formidling
 • Læringsarena
 • Tilgang til informasjonsressurser
 • Brukerundersøkelser
 • Gir undervisning i informasjonskompetanse

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi

Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) er underlagt Universitetsbiblioteket og er UiTs kompetanse- og ressurssenter innenfor organisering og tilrettelegging av fleksible studier  

Sentrale ansvarsområder:

 • Utvikle nye, fleksible utdanningstilbud i samarbeid med fagmiljøene
 • Initiere, motivere og utvikle bruk av IKT i undervisningen i samarbeid med fagmiljøene

Programstyret for fagområdet universitetspedagogikk

Programmet ligger under RESULT og har overordnet ansvar for at den universitetspedagogiske virksomheten holder høy kvalitet og at tilbudet drives effektivt i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Programstyret skal legge fram forslag til strategi for fagområdet universitetspedagogikk i tråd med UiTs strategidokumenter og bestemmelser for tilsetting i forsker – og undervisningsstillinger, samt årlige planer for kurstilbud innenfor universitetspedagogikk. 

Sentrale ansvarsområder:

 • Utvikle og samordne tilbudet innenfor universitetspedagogikk i samarbeid med fagmiljøene og i henhold til krav og føringer i sektoren
 • Bidra til utvikling og utprøving av nye undervisnings- og vurderingsmetoder
 • Godkjenne framlagte pedagogiske mapper som dokumentasjon av pedagogisk basiskompetanse etter innstilling fra fagmiljø og representanter for fagområdet universitetspedagogikk
 • Utvikle pedagogiske mapper som et tilbud for alle tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger
 • Påse at det skjer en kontinuerlig evaluering av kurstilbud og støttetjenester innenfor fagområdet

Rapportering til forsknings- og utdanningsmeldingen

I forbindelse med den årlige forsknings- og utdanningsmeldingen, vil Avdeling for utdanning og Avdeling for forskning og utviklingsarbeid utarbeide en rapport med nøkkeldata for å belyse aktuelle problemstillinger knyttet til forvaltning av utdanningene og vurdering av utdanningskvaliteten. Rapporten skal særlig benyttes i forbindelse med dybdeanalyser for å finne mulige årsaker til positiv eller negativ utvikling for utvalgte program og problemområder.

Frist Rapportering Ansvar
Ca. 1. april Rapporteringer oversendes universitetsdirektøren

Fakultetene

Universitetsbiblioteket, inkl. Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi

Studentparlamentet

Tromsø museum

Avdelingene i administrasjonen (Universitetsdirektøren)

Ca. 1. juni Saksforbereder melding til universitetsstyret Avdeling for utdanning og Avdeling for forskning og utviklingsarbeid
Møte i juni Behandler melding Universitetsstyret

 

 

Andre rapporteringer

Frist Rapportering Ansvar
Kontinuerlig

Rapport til instituttet

Fakultetene har egne rutiner for interne rapporteringer

Programledelsen
Kontinuerlig  Rapportere til fakultetene om funn og oppfølging av brukerundersøkelser

Universitetsbiblioteket

Avdeling for IT

Mai/juni Årsrapport om Læringsmiljøutvalgets arbeid. Rapporten behandles i siste møte i universitetsstyret før sommeren Læringsmiljøutvalget
Mai/juni Årsrapport om Klagenemndas arbeid. Rapporten behandles på siste møte i universstyret før sommeren. Klagenemnda
Anbefalt tidspunkt: juni Studentenes tillitsvalgte anbefales å avgi samlet muntlig eller skriftlig rapport til programledelsen/doktorgradsutvalg Studentenes tillitsvalgte på det enkelte program
Fastsettes av fakultetet Ph.d-student og veileders fremdriftsrapportering Ph.d.-programmenes programledelse/doktorgradsutvalg 

Noter:

1. Årlig rapport om kvalitetsarbeidet til universitetsstyret

 2. Ansvars- og arbeidsdeling for studieprogrammene er gitt i styresak S 15-09 Styring og ledelse av studieprogrammene (arkivref. ePhorte 2009/174).