Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

HMS - Helse, miljø og sikkerhet ved AKM

Avdeling for komparativ medisin (AKM) skal være en sikker arbeidsplass for ansatte og brukere. Systematisk HMS-arbeid, skriftlige prosedyrer og gode rutiner bidrar til dette, men det er også den enkelte medarbeiders ansvar å bidra til at AKM er en trygg arbeidsplass!

Arbeid ved AKM innebærer blant annet eksponering for allergener og kjemikalier. Alt arbeid som kan medføre helsefare skal risikovurderes særskilt. Å arbeide ved AKM innebærer at man må forplikte seg til å etterleve mange krav. Det er viktig at alt personell har kompetanse og forståelse for hvordan man skal beskytte seg og andre mot helsefarer.

På denne siden finner du informasjon og retningslinjer knyttet til Helse, Miljø og Sikkerhet ved Avdeling for komparativ medisin.

 

Før oppstart av arbeid

Helsekontroll før arbeid med forsøksdyr

Det er innført anbefaling og tilbud om målrettet helsekontroll for alle som skal arbeide/arbeider med forsøksdyr. Ansatte og studenter ved UiT skal ha tilbud om helsekontroll før oppstart av arbeid med forsøksdyr. Helsekontrollen utføres av bedriftshelsetjenesten HEMIS.

Du finner rutine for målrettet helsekontroll for arbeid med forsøksdyr her

Risikokartlegging

Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. AKM har god oversikt og kontinuerlig risikovurdering av våre egne aktiviteter, men vi er avhengig av å kartlegge og få informasjon om de stoffer og metoder som brukere og forskergrupper planlegger å anvende i sine forsøk på AKM.

Det er krav om at prosjektleder leverer et risikokartleggings skjema før nye forsøk igangsettes. Du finner skjemaet her.

Dersom kartleggingen viser at det skal benyttes potensielt helseskadelige stoffer eller metoder skal det gjennomføres risikovurdering, se nedenfor.

Risikovurdering

Dersom det ved risikokartleggingen framkommer bruk av potensielt helseskadelige stoffer eller metoder, skal det gjennomføres særskilt risikovurdering. Det er prosjektleders ansvar å påse at risikovurdering for det enkelte forsøk gjennomføres. AKM skal ha kopi av gjennomført risikovurdering før forsøket starter opp. Det er også prosjektleders ansvar å påse at alle deltagere i forsøket (medarbeidere, staben ved AKM mv.) får nødvendig opplæring før oppstart.

 

Samordningsavtale

Det er et krav i arbeidsmiljøloven at det skal foreligge samordningsavtale dersom brukere fra eksterne institusjoner (dvs. andre enn UiT) skal arbeide ved AKM. Samordningsavtalen skal inngås før forsøk inngangsettes. Du finner mal for samordningsavtale med AKM her.

 

 

Helsefarer ved AKM

Det er viktig å være klar over risikoene ved å arbeide i en forsøksdyravdeling. Nedenfor gis eksempler på potensielle helsefarer ved arbeid ved AKM.

Særskilt informasjon til gravide og ammende

Visse metoder og stoffer som benyttes ved AKM kan være spesielt helseskadelig for gravide og ammende. Eksempler på dette er ioniserende stråling, visse kjemikalier og legemidler. Det er utarbeidet en egen “Arbeidsrutine for gravide og ammende” ved UiT, se her.

Gravide og ammende oppfordres til å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten (se her) dersom de har spørsmål.

Allergener

Allergentettheten er stor i en forsøksdyravdeling. Arbeid med laboratoriedyr er en velkjent risikofaktor for utvikling av allergiske lidelser. Personer med kjente allergier mot dyr og planter, samt personer med astma anbefales ikke arbeide på AKM.

Det er viktig å benytte riktig verneutstyr for å beskytte seg mot allergeneksponering. Alle som skal arbeide ved AKM skal også jevnlig monitoreres med tanke på allergiutvikling, se her.

Kjemikalier og legemidler

På forsøksdyravdelinger brukes mange renholds- og desinfeksjonsmidler. Det brukes også legemidler og ulike testsubstanser. Alle kjemikalier og legemidler skal håndteres på en slik måte at en unngår helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker. All bruk av potensielt helseskadelige stoffer skal risikovurderes.

Det skal foreligge sikkerhetsdatablad på alle kjemikalier og informasjonsblad for alle legemidler brukes ved AKM. Brukere plikter å levere sikkerhetsdatablad på alle merkepliktige kjemikalier som skal medbringes til AKM.

Ioniserende stråling og radioaktivitet

Ved AKM blir det benyttet ulike typer kilder som kan gi stråling til omgivelsene. Alle metoder og utstyr som kan gi stråling skal risikovurderes og rom/laboratorier som brukes til dette skal være særskilt godkjent og merket.

Smittestoffer

Selv friske dyr kan overføre infeksjoner til mennesker, for eksempel ved bitt og klor. Riktig håndtering av dyrene, adekvat verneutstyr og god hygiene er viktig for å forebygge smitte fra dyr til mennesker.

Alle som arbeider med forsøksdyr ved UiT skal ha tilbud om stivkrampevaksine (her). Ansatte og studenter ved UiT kan få stivkrampevaksine hos bedriftshelsetjenesten. For mer informasjon om stivkrampevaksinering, se Folkehelseinstituttets anbefalinger her.

Arbeid med patogener (infeksjonsforsøk i forsøksdyr) krever særskilt risikovurdering og også godkjenning av Arbeidstilsynet. Ta kontakt med avdelingsleder ved AKM for mer informasjon dersom du planlegger slike forsøk.

Det er ikke uvanlig at man implanterer celler og annet biologiske materiale i dyrene. Slikt biologisk materiale kan potensielt være smittefarlig. AKM krever at alt biologisk materiale som skal implanteres i dyrene, testes for smittestoffer. Ta kontakt med avdelingsleder ved AKM for mer informasjon.

 

Dette var noen eksempler på potensielle helsefarer ved AKM. En hver ny metode eller stoff som planlegges brukt ved AKM skal vurderes med tanke på risiko før oppstart.

En sikker arbeidsplass er et felles ansvar! 
Ansvarlig for siden: Carlos G Das Neves
Sist oppdatert: 12.05.2016 15:35